ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limitation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limitation-, *limitation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limitation(n) กฎเกณฑ์, See also: ข้อกำหนด, ความจำกัด, Syn. restriction
limitation(n) ข้อจำกัด, See also: วงจำกัด, ขีดจำกัด, Syn. restriction, bound
limitation(n) ข้อบกพร่อง, See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย, Syn. restrictive weakness, inability, handicap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statute of limitationsn. อายุความ, กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
limitation(n) การจำกัด, ขีดจำกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limitationการจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitationการจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation in lawการจำกัดสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation of actionsการจำกัดอายุความฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation of armamentsการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitation of liabilityการจำกัดจำนวนความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitations, constitutionalข้อจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limitationข้อจำกัด [การแพทย์]
Limitation of actionsกำหนดอายุความ [TU Subject Heading]
Limitation of actions (Criminal law)กำหนดอายุความ (กฏหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Limitation, Functionalจุดจำกัดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The limitation of love is that you need an accompliceขีดจำกัดของความรักคือ that you ต้องการผู้สมคบ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We have been subordinate to our limitations until now.เราตกเป็นรองภายใต้ข้อจำกัดของเราเอง, จนทุกวันนี้. Ghost in the Shell (1995)
but the statute of limitations hasn't run out.แต่อายุความมันยังไม่หมดนะ Opening Doors (2008)
Our limitations as musicians were ultimately not gonna be a problem.ข้อจำกัดของเราในฐานะนักดนตรี ไม่ใช่อุปสรรคเลยแม้แต่น้อย It Might Get Loud (2008)
I'm aware of the limitations of hypnotherapy.ผมทราบเรื่องข้อจำกัดของการสะกดจิตดีครับ Memoriam (2008)
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ Birthmarks (2008)
I feel like I know my limitations better and that you still don't have any.ฉันรู้ว่ากฏเกณฑ์ของฉันเยอะขึ้นแต่ของคุณไม่ค่อยมี Double Blind (2009)
The limitations are not holding.ขีดจำกัดคุมไม่อยู่ Earth (2009)
There's no statute of limitations on evil.ไม่มีสถานะข้อจำกัดใดๆ ของปีศาจหรอก 137 Sekunden (2009)
You saw beyond the limitations of your problems.คุณมองเห็นเกินขีดจำกัด ของปัญหาของคุณ August (2009)
Despite the file system limitations of Apple DOS 3.3, it was a pretty nifty little achievement.แม้ว่าระบบแอปเปิ้ลดอส 3.3 จะมีข้อจำกัด แต่มันก็ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
The world does not put limitations on what you can have.โลกนี้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ บนสิ่งที่คุณสามารถมี Hello, Bandit (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limitationGestural language had, however, serious limitations, since it could not be used in the dark or at distance.
limitationIt is important to know your own limitations.
limitationShe knows her limitations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีดขั้น(n) limitation, See also: restriction, confine, boundary, Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด, Example: ถ้าคุณทำอะไรเกินขีดขั้นงานของคุณ ผมคงต้องตักเตือนเอาไว้บ้าง, Thai Definition: หลักหรือระยะที่กำหนดไว้
ขีดคั่น(n) limitation, See also: restriction, confine, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, Example: ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมขีดคั่นในการทำงานได้จริง, Thai Definition: ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดจำกัด(n) limitation, See also: restriction, Syn. ข้อจำกัด, Example: ขีดจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ความเร็ว, Thai Definition: ข้อที่เป็นการกำหนดความสามารถของสิ่งนั้น
อายุความ(n) prescription, See also: limitation, Example: ธนาคารจำเป็นต้องฟ้องลูกหนี้บางราย เพื่อรักษาสิทธิ์อายุความไว้ตามกฎหมาย, Thai Definition: ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับ ฟ้องหรือร้องทุกข์
ข้อจำกัด(n) limitation, See also: restriction, Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด, Example: กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีข้อจำกัดมากมาย, Count Unit: ข้อ
ความคับแคบ(n) narrowness, See also: limitation, Syn. ความจำกัด, ความแคบ, Example: ความคับแคบของบ้านทำให้มีเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี่ชิ้น
ความจำกัด(n) limitation, See also: restriction, circumscription, Syn. ข้อจำกัด, Example: ผู้ที่เข้าวัยชราไม่ควรเล่นฟุตบอลเพราะมีความจำกัดก็คือความเร็วและความอดทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุความ[āyukhwām] (n) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation  FR: prescription [ f ]
จำกัดความเร็ว[jamkat khwām rēo] (n, exp) EN: speed limit  FR: limitation de vitesse [ f ]
การจำกัด[kān jamkat] (n) EN: restriction  FR: limitation [ f ] ; restriction [ f ]
คาดอายุความ[khāt āyukhwām] (n, exp) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations
ขีดจำกัด[khītjamkat] (n) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling  FR: limitation [ f ] ; restriction [ f ] ; plafond [ m ] ; limite [ f ]
ข้อจำกัด[khøjamkat] (n, exp) EN: limitation ; restriction ; constraint  FR: clause restrictive [ f ]
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]
ขอบเขตของการศึกษา[khøpkhēt khøng kānseuksā] (n, exp) EN: scope of the study ; delimitation of the study
ความจำกัด[khwām jamkat] (n) EN: limitation ; restriction ; circumscription  FR: limitation [ f ] ; restriction [ f ]
ไม่จำกัดระยะเวลา[mai jamkat raya wēlā] (xp) FR: sans limitation de durée ; sans limitation de temps

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
limitation
limitations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limitation
limitations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
限度[xiàn dù, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ,  ] limitation; limit #12,471 [Add to Longdo]
局限性[jú xiàn xìng, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ,   ] limitations #14,255 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begrenzung { f }; Einschränkung { f } | Begrenzungen { pl }limitation | limitations [Add to Longdo]
Verjährung eines Ansprucheslimitation of claim; lapse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
制限[せいげん, seigen] (n, vs) restriction; restraint; limitation; limit; (P) #1,944 [Add to Longdo]
制約[せいやく, seiyaku] (n, vs) limitation; restriction; condition; constraints; (P) #7,439 [Add to Longdo]
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P) #17,029 [Add to Longdo]
ソルト[soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt [Add to Longdo]
リミテーション[rimite-shon] (n) limitation [Add to Longdo]
株式保有制限[かぶしきほゆうせいげん, kabushikihoyuuseigen] (n) limitation in stock investment [Add to Longdo]
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] (n) { comp } technical limitations; limits of technology [Add to Longdo]
軍縮[ぐんしゅく, gunshuku] (n) disarmament; limitation of arms; (P) [Add to Longdo]
軍備制限[ぐんびせいげん, gunbiseigen] (n) limitation of armaments [Add to Longdo]
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limitation \Lim`i*ta"tion\ (-t[=a]"sh[u^]n), n. [L. limitatio:
   cf. F. limitation. See {Limit}, v. t.]
   1. The act of limiting; the state or condition of being
    limited; as, the limitation of his authority was approved
    by the council.
    [1913 Webster]
 
       They had no right to mistake the limitation . . . of
       their own faculties, for an inherent limitation of
       the possible modes of existence in the universe.
                          --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   2. That which limits; a restriction; a qualification; a
    restraining condition, defining circumstance, or
    qualifying conception; as, limitations of thought.
    [1913 Webster]
 
       The cause of error is ignorance what restraints and
       limitations all principles have in regard of the
       matter whereunto they are applicable. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. A certain precinct within which friars were allowed to
    beg, or exercise their functions; also, the time during
    which they were permitted to exercise their functions in
    such a district. --Chaucer. Latimer.
    [1913 Webster]
 
   4. A limited time within or during which something is to be
    done.
    [1913 Webster]
 
       You have stood your limitation, and the tribunes
       Endue you with the people's voice.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law)
    (a) A certain period limited by statute after which the
      claimant shall not enforce his claims by suit.
    (b) A settling of an estate or property by specific rules.
    (c) A restriction of power; as, a constitutional
      limitation. --Wharton. Bouvier.
      [1913 Webster]
 
   {To know one's own limitations}, to know the reach and limits
    of one's abilities. --A. R. Wallace.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limitation
   n 1: a principle that limits the extent of something; "I am
      willing to accept certain restrictions on my movements"
      [syn: {restriction}, {limitation}]
   2: the quality of being limited or restricted; "it is a good
     plan but it has serious limitations"
   3: the greatest amount of something that is possible or allowed;
     "there are limits on the amount you can bet"; "it is growing
     rapidly with no limitation in sight" [syn: {limit},
     {limitation}]
   4: (law) a time period after which suits cannot be brought;
     "statute of limitations"
   5: an act of limiting or restricting (as by regulation) [syn:
     {limitation}, {restriction}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top