ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conditioned

K AH0 N D IH1 SH AH0 N D   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conditioned-, *conditioned*, condition, conditione
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conditioned[ADJ] ภายใต้เงื่อนไข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conditioned(คันดิช'เชินดฺ) adj. มีเงื่อนไข,มีข้อแม้,มีข้อจำกัด,ปรับอากาศ, Syn. provisional
unconditioned(อันคันดิช'เชินดฺ) adj. ไม่มีเงื่อนไข,ไม่จำกัด,สมบูรณ์,เด็ดขาด,โดยธรรมชาติ,สันดานเดิม., See also: unconditionedness n.
well-conditioned(เวล'คันดิช'เชินดฺ) adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,มีนิสัยดี,มีความประพฤติดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conditioned airอากาศปรับภาวะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditioned reflex; reflex, acquired; reflex, trained; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conditioned response; reflex, acquired; reflex, conditioned; reflex, trainedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conditionedเงื่อนไข [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conditionedThis dog is conditioned to bark at strangers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับอากาศ[adj.] (prap-akāt) EN: air-conditioned   FR: climatisé
รถแอร์[n. exp.] (rot aē) EN: air-conditioned bus   FR: bus à air conditionné [m]
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ[n. exp.] (rot doisān prajamthāng prap-ākāt) EN: air-conditioned bus   FR: bus à air conditionné [m]
รถปรับอากาศ[n. exp.] (rot prap-akāt) EN: air-conditioned coach ; air-con vehicle   FR: voiture à air conditionné [f]
ติดแอร์[adj.] (tit aē) EN: air-conditioned   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDITIONED    K AH0 N D IH1 SH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conditioned    (j) kˈəndˈɪʃənd (k @1 n d i1 sh @ n d)
conditioned    (v) kˈəndˈɪʃənd (k @1 n d i1 sh @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
慣れっこ;馴れっこ[なれっこ, narekko] (n,adj-no,adj-na) being used to ...; getting used to ...; being accustomed to; being conditioned to; be familiar with [Add to Longdo]
条件反射[じょうけんはんしゃ, joukenhansha] (n) conditioned reflex [Add to Longdo]
無為自然[むいしぜん, muishizen] (n) (1) abandoning artifice and just being oneself; doing nothing and taking things as they come; (2) {Buddh} unconditioned nature; unconditioned spontaneity [Add to Longdo]
無条件反射[むじょうけんはんしゃ, mujoukenhansha] (n) unconditioned reflex [Add to Longdo]
冷房完備[れいぼうかんび, reiboukanbi] (n) air-conditioned [Add to Longdo]
冷房車[れいぼうしゃ, reibousha] (n) air-conditioned car [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condition \Con*di"tion\, v. i. [imp. & p. p. {Conditioned}; p.
   pr. & vb. n. {Conditioning}.]
   1. To make terms; to stipulate.
    [1913 Webster]
 
       Pay me back my credit,
       And I'll condition with ye.      --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) To impose upon an object those relations or
    conditions without which knowledge and thought are alleged
    to be impossible.
    [1913 Webster]
 
       To think of a thing is to condition. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conditioned \Con*di"tioned\, a.
   1. Surrounded; circumstanced; in a certain state or
    condition, as of property or health; as, a well
    conditioned man.
    [1913 Webster]
 
       The best conditioned and unwearied spirit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Having, or known under or by, conditions or relations; not
    independent; not absolute.
    [1913 Webster]
 
       Under these, thought is possible only in the
       conditioned interval.         --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. made softer by washing with a chemical agent called a
    {conditioner[3]}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conditioned
   adj 1: established by conditioning or learning; "a conditioned
       response" [syn: {conditioned}, {learned}] [ant: {innate},
       {unconditioned}, {unlearned}]
   2: physically fit; "exercised daily to keep herself in
     condition" [syn: {conditioned}, {in condition(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top