ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conditioned

K AH0 N D IH1 SH AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conditioned-, *conditioned*, condition, conditione
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conditioned(adj) ภายใต้เงื่อนไข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conditioned(คันดิช'เชินดฺ) adj. มีเงื่อนไข, มีข้อแม้, มีข้อจำกัด, ปรับอากาศ, Syn. provisional
unconditioned(อันคันดิช'เชินดฺ) adj. ไม่มีเงื่อนไข, ไม่จำกัด, สมบูรณ์, เด็ดขาด, โดยธรรมชาติ, สันดานเดิม., See also: unconditionedness n.
well-conditioned(เวล'คันดิช'เชินดฺ) adj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี, สมบูรณ์, มีนิสัยดี, มีความประพฤติดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conditioned airอากาศปรับภาวะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditioned reflex; reflex, acquired; reflex, trained; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conditioned response; reflex, acquired; reflex, conditioned; reflex, trainedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conditionedเงื่อนไข [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It can be conditioned to behave the way we want it to behave.ตอนนี้เราสั่งให้มันทำอะไรก็ได้ Day of the Dead (1985)
Totally. She hasn't conditioned her hair in a week.สุดๆเลย Legally Blonde (2001)
Was it Pavlov that conditioned his dog to lick his nuts?Was it Pavlov that conditioned his dog to lick his nuts? The Butterfly Effect (2004)
we're conditioned to feel fear.ในสถานการ์แบบนี้ คุณอาจรู้สึกกลัว The Instincts (2008)
I was raised on TV and I was conditioned to believe... that every black woman over 50 is a cosmic mentor.ผมโตมากับทีวีและผมถูกทำให้เชื่อว่า... ผู้หญิงผิวดำอายุเกิน 50 ปีมักเป็นที่ปรึกษาที่เจนโลก.. Pilot (2009)
Were you conditioned to pay for your damn tacos, Sein-field?เออ แล้วคุณจะจ่ายค่าทาโก้ได้รึยัง, ซานฟิลด์? ครับ ผมขอโทษ Pilot (2009)
You're sitting in an air conditioned office somewhere.คุณนั่งอยู่ในออฟฟิสติดแอร์ Buried (2010)
Maybe it was a conditioned response.บางทีอาจเป็นการตอบสนองแบบมีเงื่อนไข The Silencer (2012)
Conditioned emotional response.การตอบสนองต่อเหตุการณ์รอบตัวน่ะ Foundation (2012)
He was rendered silent for so long, it became a conditioned response.เขาถูกบังคับให้เงียบมานาน มันกลายเป็นการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆของเขา Profiling 101 (2012)
Shane: Think of it as kind of a conditioned response, right?มันเหมือนกับว่าเป็นการตอบโต้แบบมีเงื่อนไข ใช่มั้ย? O Come, All Ye Faithful (2012)
Instead of the conditioned response.แทนที่จะทำตามเงื่อนใขนั่น O Come, All Ye Faithful (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conditionedThis dog is conditioned to bark at strangers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับอากาศ[prap-akāt] (adj) EN: air-conditioned  FR: climatisé
รถแอร์[rot aē] (n, exp) EN: air-conditioned bus  FR: bus à air conditionné [ m ]
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ[rot doisān prajamthāng prap-ākāt] (n, exp) EN: air-conditioned bus  FR: bus à air conditionné [ m ]
รถปรับอากาศ[rot prap-akāt] (n, exp) EN: air-conditioned coach ; air-con vehicle  FR: voiture à air conditionné [ f ]
ติดแอร์[tit aē] (adj) EN: air-conditioned

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONDITIONED K AH0 N D IH1 SH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conditioned (j) kˈəndˈɪʃənd (k @1 n d i1 sh @ n d)
conditioned (v) kˈəndˈɪʃənd (k @1 n d i1 sh @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
慣れっこ;馴れっこ[なれっこ, narekko] (n, adj-no, adj-na) being used to ...; getting used to ...; being accustomed to; being conditioned to; be familiar with [Add to Longdo]
条件反射[じょうけんはんしゃ, joukenhansha] (n) conditioned reflex [Add to Longdo]
無為自然[むいしぜん, muishizen] (n) (1) abandoning artifice and just being oneself; doing nothing and taking things as they come; (2) { Buddh } unconditioned nature; unconditioned spontaneity [Add to Longdo]
無条件反射[むじょうけんはんしゃ, mujoukenhansha] (n) unconditioned reflex [Add to Longdo]
冷房完備[れいぼうかんび, reiboukanbi] (n) air-conditioned [Add to Longdo]
冷房車[れいぼうしゃ, reibousha] (n) air-conditioned car [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condition \Con*di"tion\, v. i. [imp. & p. p. {Conditioned}; p.
   pr. & vb. n. {Conditioning}.]
   1. To make terms; to stipulate.
    [1913 Webster]
 
       Pay me back my credit,
       And I'll condition with ye.      --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) To impose upon an object those relations or
    conditions without which knowledge and thought are alleged
    to be impossible.
    [1913 Webster]
 
       To think of a thing is to condition. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conditioned \Con*di"tioned\, a.
   1. Surrounded; circumstanced; in a certain state or
    condition, as of property or health; as, a well
    conditioned man.
    [1913 Webster]
 
       The best conditioned and unwearied spirit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Having, or known under or by, conditions or relations; not
    independent; not absolute.
    [1913 Webster]
 
       Under these, thought is possible only in the
       conditioned interval.         --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. made softer by washing with a chemical agent called a
    {conditioner[3]}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conditioned
   adj 1: established by conditioning or learning; "a conditioned
       response" [syn: {conditioned}, {learned}] [ant: {innate},
       {unconditioned}, {unlearned}]
   2: physically fit; "exercised daily to keep herself in
     condition" [syn: {conditioned}, {in condition(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top