หรือคุณหมายถึง fitneß?
Search result for

fitness

(51 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fitness-, *fitness*, fitnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fitness[N] สมรรถภาพทางกาย, See also: ความแข็งแรงของร่างกาย, Syn. health, strength, vigour
fitness[N] ความเหมาะสม, See also: ความคู่ควร, Syn. aptness, competence

English-Thai: Nontri Dictionary
fitness(n) ความเหมาะ,ความพอดี,ความเหมาะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fitness for particular purposeเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness valueค่าความเหมาะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
FITNESS OF PURPOSE ตรงกับจุดประสงค์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go get a the fitness card and let the fitness instructor design an intensive training for you.ไปสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสซะ แล้วให้เจ้าหน้าที่เค้าออกแบบโปรแกรมการฝึกให้ Beethoven Virus (2008)
Senior fitness was canceled.ฟิตเนสผู้สูงอายุ เขายกเลิกน่ะ The Gorilla Experiment (2009)
Well, I'm really into fitness, you know?ก็เอ่อ.. ผมชอบเล่นฟิตเนสมาก รู้เปล่า Alpha and Omega (2010)
There's also a bar pool, five international restaurants, a spa... a fitness center, a nightclub... and, of course, the beach and beach clubs.สระว่ายน้ำใหญ่ ภัตตาคารนานาชาติ 5 ร้าน สปา ศูนย์ฟิตเนส ไนต์คลับ และแน่นอน ชายหาดและสโมสรริมหาด Sex and the City 2 (2010)
Oh, I-I'm sorry, I was just looking for the, uh, fitness center.โอ้ ฉัน-ฉันขอโทษ ฉันกำลังมองหา ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ฉันจะไปตามทางของฉัน Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Only Paul Wilson trained at an mma gym, but all the other husbands worked out regularly, from the local YMCA to expensive fitness clubs.เพียง พอล วิลสันเท่านั้น ที่เคยฝึก ที่ MMA ยิม แต่สามีคนอื่นๆ ก็ฝึกตามสถานที่อื่น จากศูนย์ YMCA ทั่วไป จนกระทั่ง ฟิตเนสระดับหรู Compromising Positions (2010)
Does he look like he works out at Bally Total Fitness in Palo Alto, California?เขาดูเหมือนคนไปเล่นฟิตเนส ในแคลิฟอร์เนียเหรอ The Hangover Part II (2011)
My nephew Jin was born on a treadmill at bally total fitness.จิน หลานชายของฉันเกิดบนลู่วิ่ง ที่ Bally Total Fitness Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
She teaches a Booty Burn Ballet class, so she's mostly at the fitness center.เธอสอนคลาสออกกำลังลดบั้นท้าย เธอเลยอยู่ที่ศูนย์ฟิตเนสเป็นประจำ School of Hard Knocks (2011)
- at the fitness center. - What's going on?ที่ฟิตเนส เกิดอะไรขึ้นยะ? School of Hard Knocks (2011)
He's a bit of a fitness nut.เขามันเป็นพวกบ้าเล่นกล้ามน่ะ Thor (2011)
He was a back-up dancer in a fitness video.เขาเป็นนักเต้นใน วิดีโออกกำลังกาย An Embarrassment of Bitches (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fitnessNobody doubts his fitness for the position.
fitnessNo one doubts her fitness for the post.
fitnessShe exercises every day at a fitness club.
fitnessThe physical fitness courses are required of everyone.
fitnessYou can apply for a physical fitness test regardless of your age.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟิตเนส[n.] (fitnes) EN: fitness   
สมรรถภาพทางกาย[n. exp.] (sāmatthaphāp thāng kāi) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency   

CMU English Pronouncing Dictionary
FITNESS    F IH1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fitness    (n) (f i1 t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eignungsprüfung {f}; Gesundheitstest {m}fitness test [Add to Longdo]
Erwerbsfähigkeit {f}fitness for work [Add to Longdo]
Fitness {f}fitness [Add to Longdo]
Fitnesscenter {n}fitnesscenter [Add to Longdo]
Fitnessraum {m} | Fitnessräume {pl}fitness room | fitness rooms [Add to Longdo]
Fitnessstudio {n}fitness studio [Add to Longdo]
Kampffähigkeit {f}fitness to fight [Add to Longdo]
Konditionstraining {n}fitness training [Add to Longdo]
Tropentauglichkeit {f}fitness for travel in the tropics; fitness for service in the tropics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
エアロビックフィットネス[, earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness [Add to Longdo]
フィジカルフィットネス[, fijikarufittonesu] (n) physical fitness [Add to Longdo]
フィットネス[, fittonesu] (n) fitness; (P) [Add to Longdo]
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa [Add to Longdo]
フィットネスシューズ[, fittonesushu-zu] (n) fitness shoes [Add to Longdo]
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] (n) {comp} usability test; fitness-for-use test [Add to Longdo]
相応[そうおう, souou] (adj-na,n,adj-no) suitability; fitness; (P) [Add to Longdo]
適合性[てきごうせい, tekigousei] (n) compatibility; conformance; fitness; adaptability [Add to Longdo]
適否[てきひ, tekihi] (n) propriety; fitness; aptitude [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fitness \Fit"ness\, n.
   The state or quality of being fit; as, the fitness of
   measures or laws; a person's fitness for office.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fitness
   n 1: the quality of being suitable; "they had to prove their
      fitness for the position" [syn: {fitness}, {fittingness}]
      [ant: {unfitness}]
   2: good physical condition; being in shape or in condition [syn:
     {fitness}, {physical fitness}] [ant: {softness}, {unfitness}]
   3: fitness to traverse the seas [syn: {seaworthiness},
     {fitness}]
   4: the quality of being qualified

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fitness [fitnɛs] (n) , s.(f )
   fitness
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top