หรือคุณหมายถึง fitneß?
Search result for

fitness

(38 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fitness-, *fitness*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
FITNESS OF PURPOSE ตรงกับจุดประสงค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fitness    [N] สมรรถภาพทางกาย, See also: ความแข็งแรงของร่างกาย, Syn. health, strength, vigour
fitness    [N] ความเหมาะสม, See also: ความคู่ควร, Syn. aptness, competence

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fitness for particular purposeเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness valueค่าความเหมาะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fitnessYou can apply for a physical fitness test regardless of your age.
fitnessThe physical fitness courses are required of everyone.
fitnessNobody doubts his fitness for the position.
fitnessNo one doubts her fitness for the post.
fitnessShe exercises every day at a fitness club.

English-Thai: Nontri Dictionary
fitness(n) ความเหมาะ,ความพอดี,ความเหมาะสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟิตเนส[n.] (fitnes) EN: fitness   
สมรรถภาพทางกาย[n. exp.] (sāmatthaphāp thāng kāi) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency   

CMU English Pronouncing Dictionary
FITNESS    F IH1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fitness    (n) (f i1 t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fitness {f}fitness [Add to Longdo]
Fitnessstudio {n}fitness studio [Add to Longdo]
Kampffähigkeit {f}fitness to fight [Add to Longdo]
Erwerbsfähigkeit {f}fitness for work [Add to Longdo]
Tropentauglichkeit {f}fitness for travel in the tropics; fitness for service in the tropics [Add to Longdo]
Konditionstraining {n}fitness training [Add to Longdo]
Fitnessraum {m} | Fitnessräume {pl}fitness room | fitness rooms [Add to Longdo]
Eignungsprüfung {f}; Gesundheitstest {m}fitness test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
エアロビックフィットネス[, earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness [Add to Longdo]
フィジカルフィットネス[, fijikarufittonesu] (n) physical fitness [Add to Longdo]
フィットネス[, fittonesu] (n) fitness; (P) [Add to Longdo]
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa [Add to Longdo]
フィットネスシューズ[, fittonesushu-zu] (n) fitness shoes [Add to Longdo]
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] (n) {comp} usability test; fitness-for-use test [Add to Longdo]
相応[そうおう, souou] (adj-na,n,adj-no) suitability; fitness; (P) [Add to Longdo]
適合性[てきごうせい, tekigousei] (n) compatibility; conformance; fitness; adaptability [Add to Longdo]
適否[てきひ, tekihi] (n) propriety; fitness; aptitude [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fitness \Fit"ness\, n.
   The state or quality of being fit; as, the fitness of
   measures or laws; a person's fitness for office.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fitness
   n 1: the quality of being suitable; "they had to prove their
      fitness for the position" [syn: {fitness}, {fittingness}]
      [ant: {unfitness}]
   2: good physical condition; being in shape or in condition [syn:
     {fitness}, {physical fitness}] [ant: {softness}, {unfitness}]
   3: fitness to traverse the seas [syn: {seaworthiness},
     {fitness}]
   4: the quality of being qualified

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fitness [fitnɛs] (n) , s.(f )
   fitness
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top