ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อแม้

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อแม้-, *ข้อแม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อแม้[N] condition, See also: stipulation, proviso, Syn. เงื่อนไข, ข้อกำหนด, Example: ใครก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องพักคนเดียวเท่านั้น, Thai definition: เงื่อนไขหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อแม้น. เงื่อนไขที่กำหนดไว้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contingencyข้อแม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But on one condition:แต่มีข้อแม้อย่างนึง Léon: The Professional (1994)
If a student brings a cell phone to school, it will be confiscated... regardless of how...ถ้านักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมา จะถูกยึด โดยไม่มีข้อแม้ The Perfect Man (2005)
I buy the tickets.แต่มีข้อแม้ ให้ผมจ่ายค่าตั๋ว Match Point (2005)
I like him! Yeah, i'll help on one condition.ผมชอบเขา ใช่ จะช่วยแต่มีข้อแม้ Cashback (2006)
Thirty cents won't get us anything. Let's go.30 เซ็นต์ไม่มีข้อแม้ ไปกันเหอะ Art of Fighting (2006)
On condition Pil-ho looks after local matters, they apparently offered him a partnership.ด้วยข้อแม้ว่า ฟิลโฮต้องจัดการเรื่องปัญหาในท้องถิ่น รู้สึกว่าข้อเสนอคือ ให้เขาเป็นผู้ถือหุ้นด้วย The City of Violence (2006)
No more threats.ไม่มีข้อแม้ 9 Ends 2 Out (2007)
Beyond the skill and strength I'm told you possess, the first requirement is an absolute and unwavering loyalty to me, your king.จากฝีมือและความแข็งแกร่ง ที่ข้าฝีกฝนเจ้ามา คำสั่งแรกคือ ความภักดีต่อข้า โดยไม่มีข้อแม้ ต่อกษัตริย์ของเจ้า The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Now we simply have to negotiate the terms of surrender.ตอนนี้เราควรมาตกลงกัน เรื่องข้อแม้ในการยอมแพ้ Star Wars: The Clone Wars (2008)
The most gracious Jabba has one more small condition.แจ๊บบ้าผู้ยิ่งใหญ่ มีข้อแม้เล็กๆ อีกเพียงข้อเดียว Star Wars: The Clone Wars (2008)
But it's on one condition.แต่ผมมีข้อแม้หนึ่งข้อ Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Whoa! Here--some ground rules.ยังมีข้อแม้อีกเล็กน้อย You're Gonna Love Tomorrow (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อแม้[n.] (khømaē) EN: condition ; stipulation ; reservation ; proviso   FR: condition [f] ; réserve [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualification[N] ข้อจำกัด, See also: ข้อแม้, ข้อบังคับ, Syn. condition, limitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conditional(คันดิช'เชินเนิล) adj. เป็นเงื่อนไขหรือข้อแม้,ขึ้นอยู่กับ,แล้วแต่, Syn. indefinite,provisional
conditioned(คันดิช'เชินดฺ) adj. มีเงื่อนไข,มีข้อแม้,มีข้อจำกัด,ปรับอากาศ, Syn. provisional
provided(พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข,โดยมีข้อแม้ว่า, Syn. in case,granted
qualification(ควอลละฟะเค'เชิน) n. คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ความเหมาะสม,ข้อจำกัด,ข้อแม้., See also: qualificatory adj., Syn. modification
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิเหมาะสม,มีสิทธิ,มีข้อแม้,มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able,capable

English-Thai: Nontri Dictionary
condition(n) ภาวะ,สภาพ,เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อจำกัด
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
provided(con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า
proviso(n) เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อกำหนด
qualification(n) คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ข้อจำกัด,ข้อแม้,ใบสุทธิ,ประกาศนียบัตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top