หรือคุณหมายถึง illneß?
Search result for

illness

(75 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illness-, *illness*, illnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illness[N] ความเจ็บป่วย, See also: ความเจ็บไข้, โรคภัย, Syn. indisposition, sickness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง,ความคงที่,การอยู่นิ่งเฉย,ความเงียบ,ความเงียบสงบ

English-Thai: Nontri Dictionary
illness(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illnessการเจ็บป่วย [การแพทย์]
Illness Behaviorพฤติกรรมการเจ็บป่วย [การแพทย์]
Illness, Burden ofขนาดของปัญหา [การแพทย์]
Illness, Pastประวัติเจ็บป่วยในอดีต, ประวัติอดีต, ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต [การแพทย์]
Illness, Physicalความเจ็บป่วยทางร่างกาย [การแพทย์]
Illness, Previousการเจ็บป่วยที่เคยเป็นมาก่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With an unsolved illness and a pistol?ที่มีปืนกับอาการป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้หรือ? Last Resort (2008)
With a degenerative, drug-Unfriendly illness.ด้วยอาการเสื่อมถอยของร่างกาย\ ยานี่ไม่มีผลดีต่ออาการป่วยคุณ Last Resort (2008)
We have to discover how this illness is spreading.เราต้องหาสาเหตุของโรคระบาด Valiant (2008)
I don't know how to stop the illness.หม่อมฉันไม่รู้ว่าจะหยุดโรคร้ายนี้ยังไง The Mark of Nimueh (2008)
Merlin, this is no ordinary illness.เมอลิน, นี่ไม่ใช่โรคธรรมดา Le Morte d'Arthur (2008)
Shortly after I was born, I have lost my visions due to an illnessหลังจากข้าเกิดได้ไม่นาน ตาข้าก็บอด Iljimae (2008)
You see, I have a terminal illness.คุณเห็นมั้ย ผมน่ะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย Superhero Movie (2008)
Use this money to find a doctor who'll operate on Mother and cure her illness.ใช้เงินนี่ ไปหาหมอที่จะผ่าตัดให้แม่, รักษาอาการป่วยของแม่ Episode #1.5 (2008)
Use the money to cure your Mother's illness, get it?ใช้เงินนั่นไปรักษาอาการป่วยของ แม่ของเธอ, เข้าใจมัย? Episode #1.5 (2008)
I took care of my father for many years of illness.ฉันก็ดูแลพ่อของฉัน หลายปีที่ท่านเจ็บป่วย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We presume illness.จากสิ่งที่มันเกิดขึ้น พวกเราสันนิษฐานว่า มันกำลังป่วย District 9 (2009)
I'm so sorry to hear about his illness.ดูเหมือนเราจะหมดหวังในเบาะแส Grilled (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illnessA qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.
illnessA sudden illness forced her to cancel her appointment.
illnessA sudden illness prevented him from going there.
illnessA sudden illness prevented me from going to the station to meet him.
illnessAt worst, she will not die of such an illness.
illnessAvian medicine - diagnosis and treatment of illnesses.
illnessBecause of his illness, he was forced to put off the meeting.
illnessBecause of illness, he was obliged to give up smoking.
illnessBecause of illness, she couldn't come.
illnessDespite the seriousness of his illness, Mr Robinson is in good spirits.
illnessDuring his illness, he fell away horribly.
illnessFilth breeds illnesses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคภัยไข้เจ็บ[N] illness, See also: sickness, disease
คิลานะ[N] illness, See also: sickness, Syn. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้, Notes: (บาลี)
โรคาพยาธิ[N] illness, See also: malady, Syn. ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย, Example: หลวงพ่อมีอายุมากแล้ว และมีโรคาพยาธิมาเบียดเบียนสังขาร กิจนิมนต์นอกวัดจึงได้งดไปโดยปริยาย
การเจ็บไข้[N] sickness, See also: illness, Syn. การป่วย, การเจ็บป่วย, Example: การเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่จะต้องเผชิญ
ความเจ็บป่วย[N] sickness, See also: illness, ailment, Syn. ความเจ็บไข้, ความเจ็บไข้ได้ป่วย, Example: ความเจ็บป่วยของคนไข้ทุเลาลงหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ความป่วยไข้[N] illness, See also: sickness, affliction, ailment, Syn. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้, ความเจ็บไข้ได้ป่วย, Example: ความป่วยไข้มาคู่กับวัยที่ชราลงของมนุษย์
โรคภัยไข้เจ็บ[N] sickness, See also: illness, unhealthiness, Example: ถ้าไม่อยากให้โรคภัยไข้เจ็บมาเยือน ต้องหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ, Thai definition: ความเจ็บป่วยเจ็บไข้
ความเจ็บไข้[N] sickness, See also: illness, ailment, Syn. ความเจ็บป่วย, การเจ็บไข้ได้ป่วย, Ant. ความแข็งแรง, Example: มนุษย์กับความเจ็บไข้เป็นของธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข้การเมือง[n. exp.] (khai kān meūang) EN: diplomatic illness ; political illness   FR: maladie diplomatique [f]
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความเจ็บป่วย[n.] (khwām jeppūay) EN: illness ; sickness   FR: maladie [f]
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ngop ngīep) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity   
ลมเพลมพัด[n.] (lomphēlomphat) EN: illness believed to be due to black magic   
พยาธิ[n.] (phayāt = phayāthi) EN: ailment ; malady ; sickness ; illness ; disease   
ป่วยตาย[v. exp.] (pūay tāi) EN: die of illness   
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity   FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรค ...[n.] (rōk ...) EN: illness of ...   FR: maladie de ... [f]
โรคภัยไข้เจ็บ[n.] (rōk phai khai jep) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness   FR: maladie [f] ; affection [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLNESS    IH1 L N AH0 S
ILLNESSES    IH1 L N AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illness    (n) (i1 l n @ s)
illnesses    (n) (i1 l n @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] illness; numbness of the limbs, #27,630 [Add to Longdo]
症候[zhèng hòu, ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ, ] illness; disease, #65,096 [Add to Longdo]
病从口入[bìng cóng kǒu rù, ㄅㄧㄥˋ ㄘㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄖㄨˋ, / ] illness finds its way in by the mouth, #68,676 [Add to Longdo]
癃闭[lóng bì, ㄌㄨㄥˊ ㄅㄧˋ, / ] illness having to do with obstruction of urine flow; (Chinese medicine); retention of urine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankheit {f} | langwierige Krankheit {f} | psychische Erkrankungillness | protracted illness | mental illness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
メンヘル;メンヘラ[, menheru ; menhera] (n) (1) (col) (sens) (abbr) (See メンタルヘルス) mental health; (2) mental illnesses; people afflicted by mental illness [Add to Longdo]
亜急性[あきゅうせい, akyuusei] (n,adj-no) subacute; subacute illness [Add to Longdo]
異例[いれい, irei] (adj-na,n,adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) [Add to Longdo]
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P) [Add to Longdo]
温め酒;暖め酒[あたためざけ;ぬくめざけ(温め酒), atatamezake ; nukumezake ( atatame sake )] (n) warm sake (formerly drunk on the 9th day of the 9th month of the lunar calendar to ward off illness) [Add to Longdo]
仮病[けびょう, kebyou] (n,adj-no) feigned illness [Add to Longdo]
夏風邪[なつかぜ, natsukaze] (n) (See 風邪) summer cold (illness) [Add to Longdo]
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) [Add to Longdo]
快気祝い;快気祝[かいきいわい, kaikiiwai] (n) celebrating recovery from illness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illness \Ill"ness\, n. [From {Ill}.]
   1. The condition of being ill, evil, or bad; badness;
    unfavorableness. [Obs.] "The illness of the weather."
    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Disease; indisposition; malady; disorder of health;
    sickness; as, a short or a severe illness.
    [1913 Webster]
 
   3. Wrong moral conduct; wickedness. --Shak.
 
   Syn: Malady; disease; indisposition; ailment.
 
   Usage: {Illness}, {Sickness}. Within the present century,
      there has been a tendency in England to use illness in
      the sense of a continuous disease, disorder of health,
      or sickness, and to confine sickness more especially
      to a sense of nausea, or "sickness of the stomach."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illness
   n 1: impairment of normal physiological function affecting part
      or all of an organism [syn: {illness}, {unwellness},
      {malady}, {sickness}] [ant: {health}, {wellness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top