ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illness

IH1 L N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illness-, *illness*, illnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illness(n) ความเจ็บป่วย, See also: ความเจ็บไข้, โรคภัย, Syn. indisposition, sickness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย, การเจ็บไข้ได้ป่วย, อาการคลื่นเหียนอาเจียน, ความเลวร้าย
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง, ความคงที่, การอยู่นิ่งเฉย, ความเงียบ, ความเงียบสงบ

English-Thai: Nontri Dictionary
illness(n) ความเจ็บป่วย, ความไม่สบาย
chillness(n) ความเย็นชา, ความเฉยเมย, ความเยือกเย็น, ความไม่เป็นมิตร
stillness(n) ความเงียบ, ความนิ่ง, ความคงที่, การนิ่งเฉย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illnessการเจ็บป่วย [การแพทย์]
Illness Behaviorพฤติกรรมการเจ็บป่วย [การแพทย์]
Illness, Burden ofขนาดของปัญหา [การแพทย์]
Illness, Pastประวัติเจ็บป่วยในอดีต, ประวัติอดีต, ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต [การแพทย์]
Illness, Physicalความเจ็บป่วยทางร่างกาย [การแพทย์]
Illness, Previousการเจ็บป่วยที่เคยเป็นมาก่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfortunately, she kept her illness from me until all I could do was mourn her.โชคไม่ดี, ที่เธอเก็บอาการป่วย ไม่ให้พ่อเห็น จนกระทั่ง สิ่งเดียวที่พ่อทำได้ คือเศร้าโศกถึงเธอ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Don't use my illness as an excuseอย่าใช้อาการป่วยของฉันเป็นข้อแก้ตัว Uninvited (2003)
This illness that I'm suffering from waaraan ik lijd Which makes me pass out all of a sudden It's called narcolepsy.ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ฉันทรมานมาตลอดจาก... ...waaraan ik lijd... มันมักเกิดโดยไม่รู้ตัว Uninvited (2003)
She has the myelodysplastic syndromes, the same illness that took away your wife.เธอป่วยเป็นโรค myelodysplastic syndromes ซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่พรากชีวิต ภรรยาของคุณไปน่ะครับ Crazy First Love (2003)
She's suffering from the same illness which took her mom away...เธอกำลังป่วยเป็นโรคเดียวกับ โรคที่เคยคร่าชีวิตแม่ของเธอไป Crazy First Love (2003)
I'm gonna cure her illness and we're gonna live happily together till our deaths do us apart teeth fall out.ผมจะต้องหาทางรักษาโรคของเธอให้หาย แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป จนกว่าเราจะแก่เฒ่า หรือจนกว่าความตายจะทำให้เราสองคนต้องพรากจากกัน Crazy First Love (2003)
We've told the superiors that she had died of illness but if she appears all of a sudden to tell the truth it's hard to know how Head Lady will react even though she's on our sideนี้แหละที่เป็นปัญหา ตอนนั้นเราทูลเบื้องบนว่านางป่วยตาย แล้วจู่ๆโผ่มา แล้วถ้าเกิดนางเอาเรื่องในอดีตมาแฉ แม้ว่าซังกุงปกครองจะเป็นคนของเรา แต่ก็ไม่รู้ว่านางจะเข้าข้างใครกันแน่ The Great Jang-Geum (2003)
Let's put your so-called illness to the test.คุณน่าจะเอาโรคร้าย/Nที่เกิดขึ้นกับคุณไปตรวจสอบบ้าง Saw (2004)
An illness disappears when you suffer enough.ความเจ็บปวดจะหายไป ถ้าเรารู้จักอดทนกับมันให้เพียงพอ Love So Divine (2004)
There's no such dangerous illness such as this one.ไม่มีโรคไหนร้ายแรงเท่าโรคนี้แล้ว Episode #1.3 (2006)
My first instinct was to keep his illness hidden.ตอนแรกผมคิดจะเก็บ เรื่องการป่วยของเขาเอาไว้ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Even if the illness developed, she wanted to fall in love, become an adult, and live out her life.แม้ว่าจะต้องเจ็บป่วย แต่ชิซูรุอยากที่จะมีความรัก และเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยตัวเองได้ Heavenly Forest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illnessA qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.
illnessA sudden illness forced her to cancel her appointment.
illnessA sudden illness prevented him from going there.
illnessA sudden illness prevented me from going to the station to meet him.
illnessAt worst, she will not die of such an illness.
illnessAvian medicine - diagnosis and treatment of illnesses.
illnessBecause of his illness, he was forced to put off the meeting.
illnessBecause of illness, he was obliged to give up smoking.
illnessBecause of illness, she couldn't come.
illnessDespite the seriousness of his illness, Mr Robinson is in good spirits.
illnessDuring his illness, he fell away horribly.
illnessFilth breeds illnesses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคภัยไข้เจ็บ(n) illness, See also: sickness, disease
คิลานะ(n) illness, See also: sickness, Syn. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้, Notes: (บาลี)
โรคาพยาธิ(n) illness, See also: malady, Syn. ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย, Example: หลวงพ่อมีอายุมากแล้ว และมีโรคาพยาธิมาเบียดเบียนสังขาร กิจนิมนต์นอกวัดจึงได้งดไปโดยปริยาย
การเจ็บไข้(n) sickness, See also: illness, Syn. การป่วย, การเจ็บป่วย, Example: การเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่จะต้องเผชิญ
ความเจ็บป่วย(n) sickness, See also: illness, ailment, Syn. ความเจ็บไข้, ความเจ็บไข้ได้ป่วย, Example: ความเจ็บป่วยของคนไข้ทุเลาลงหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ความป่วยไข้(n) illness, See also: sickness, affliction, ailment, Syn. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้, ความเจ็บไข้ได้ป่วย, Example: ความป่วยไข้มาคู่กับวัยที่ชราลงของมนุษย์
โรคภัยไข้เจ็บ(n) sickness, See also: illness, unhealthiness, Example: ถ้าไม่อยากให้โรคภัยไข้เจ็บมาเยือน ต้องหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ, Thai Definition: ความเจ็บป่วยเจ็บไข้
ความเจ็บไข้(n) sickness, See also: illness, ailment, Syn. ความเจ็บป่วย, การเจ็บไข้ได้ป่วย, Ant. ความแข็งแรง, Example: มนุษย์กับความเจ็บไข้เป็นของธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข้การเมือง[khai kān meūang] (n, exp) EN: diplomatic illness ; political illness  FR: maladie diplomatique [ f ]
ความบ้า[khwām bā] (n) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy  FR: folie [ f ] ; démence [ f ] ; aliénation [ f ] ; délire [ m ] ; déséquilibre mental [ m ] ; déglingue [ f ] (fam.)
ความเจ็บป่วย[khwām jeppūay] (n) EN: illness ; sickness  FR: maladie [ f ]
ความสงบเงียบ[khwām sa-ngop ngīep] (n, exp) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity
ลมเพลมพัด[lomphēlomphat] (n) EN: illness believed to be due to black magic
พยาธิ[phayāt = phayāthi] (n) EN: ailment ; malady ; sickness ; illness ; disease
ป่วยตาย[pūay tāi] (v, exp) EN: die of illness
โรค[rōk] (n) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity  FR: maladie [ f ] ; mal [ m ] ; affection [ f ] ; syndrome [ m ] ; infirmité [ f ]
โรค ...[rōk ...] (n) EN: illness of ...  FR: maladie de ... [ f ]
โรคภัยไข้เจ็บ[rōk phai khai jep] (n) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness  FR: maladie [ f ] ; affection [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ILLNESS IH1 L N AH0 S
ILLNESSES IH1 L N AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illness (n) ˈɪlnəs (i1 l n @ s)
illnesses (n) ˈɪlnəsɪz (i1 l n @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] illness; numbness of the limbs #27,630 [Add to Longdo]
症候[zhèng hòu, ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ,  ] illness; disease #65,096 [Add to Longdo]
病从口入[bìng cóng kǒu rù, ㄅㄧㄥˋ ㄘㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄖㄨˋ,     /    ] illness finds its way in by the mouth #68,676 [Add to Longdo]
癃闭[lóng bì, ㄌㄨㄥˊ ㄅㄧˋ,   /  ] illness having to do with obstruction of urine flow; (Chinese medicine); retention of urine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankheit { f } | langwierige Krankheit { f } | psychische Erkrankungillness | protracted illness | mental illness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (adj-na, n-suf) illness; (P) #1,545 [Add to Longdo]
[やまい, yamai] (n) illness; disease; (P) #2,442 [Add to Longdo]
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n, vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) #2,994 [Add to Longdo]
病気[びょうき, byouki] (n, adj-no) illness; disease; sickness; (P) #4,574 [Add to Longdo]
発症[はっしょう, hasshou] (n, vs, adj-no) outbreak of an illness; time where the first symptoms of an illness appear; crisis; (P) #8,586 [Add to Longdo]
異例[いれい, irei] (adj-na, n, adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) #9,754 [Add to Longdo]
急性[きゅうせい, kyuusei] (n, adj-no) acute (e.g. illness); (P) #10,213 [Add to Longdo]
静止[せいし, seishi] (n, vs, adj-no) stillness; repose; standing still; (P) #10,799 [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) #11,304 [Add to Longdo]
克服[こくふく, kokufuku] (n, vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P) #12,082 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illness \Ill"ness\, n. [From {Ill}.]
   1. The condition of being ill, evil, or bad; badness;
    unfavorableness. [Obs.] "The illness of the weather."
    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Disease; indisposition; malady; disorder of health;
    sickness; as, a short or a severe illness.
    [1913 Webster]
 
   3. Wrong moral conduct; wickedness. --Shak.
 
   Syn: Malady; disease; indisposition; ailment.
 
   Usage: {Illness}, {Sickness}. Within the present century,
      there has been a tendency in England to use illness in
      the sense of a continuous disease, disorder of health,
      or sickness, and to confine sickness more especially
      to a sense of nausea, or "sickness of the stomach."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illness
   n 1: impairment of normal physiological function affecting part
      or all of an organism [syn: {illness}, {unwellness},
      {malady}, {sickness}] [ant: {health}, {wellness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top