ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air-condition

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air-condition-, *air-condition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air-conditioned[ADJ] หนาวเย็น, See also: ที่มีอุณหภูมิต่ำ, Syn. cooling, chilly, frosty
air-conditioner[N] เครื่องปรับอากาศ, See also: เครื่องทำความเย็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air-condition(แอร์ คอนดิช' เชิน) vt. ปรับอากาศ,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd think they'd air-condition this place.คุณจะคิดว่าพวกเขาต้องการเครื่องปรับอากาศสถานที่แห่งนี้ 12 Angry Men (1957)
It had books, DVDs, air-conditioning andดีวีดี มีแอร์แล้วก็ Paris ei yeonin (2004)
You have to turn on the air-conditioning, my husband is ill.เปิดแอร์หน่อยเถอะ สามีฉันไม่สบาย Babel (2006)
No air-conditioning, no gasoline near. I'm sorry.ไม่ได้หรอก เปิดแอร์แล้วเปลืองน้ำมัน Babel (2006)
He says we can't turn on the air-conditioning because it uses the gas.เขาบอกว่าเปิดแอร์ไม่ได้ เพราะน้ำมันไม่พอ Babel (2006)
The air-conditioner.เครื่องปรับอาการ Confession of Pain (2006)
An air-conditioned room is 500 baht ($12.74)ส่วนห้องที่มีแอร์ราคา 500 บาท (12.74$) Princess Hours (2006)
An air-conditioned room is 500 baht ($12.74)ห้องแอร์ 500 บาท (12.74$) คะ Princess Hours (2006)
Teaches an incredible children's class. Air-conditioned.สอนเด็กได้เยี่ยมมาก ติดแอร์ด้วยนะ There's Something About Harry (2007)
I'm partial to air-Conditioning.ไม่นะ ผมขออยู่ในห้องแอร์ดีกว่า See-Through (2007)
The asphalt which looks as though it might melt, the shimmering high-rise buildings in the distance, and the overly-cold air-conditioning in the department stores and subway.ทั้งยางมะตอยที่คล้ายจะละลาย ทั้งตึกละฟ้าสะท้อนแสงอยู่ไกลออกไป รวมถึงแอร์เย็นๆที่เปิดกระหน่ำในห้างฯกับรถไฟใต้ดิน 5 Centimeters Per Second (2007)
Oh, I'll stay in my nice, air-conditioned office, Pretty.โอ้ ฉันแค่นั่งสบาย ในห้องแอร์ แจ่มเลย Greatness Achieved (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
air-conditionDon't leave the air-conditioner on.
air-conditionHow do I fix the air-conditioner?
air-conditionI am accustomed to sleep in a room without air-conditioning.
air-conditionIncidentally this room doesn't have anything like an air-conditioner. All it has is a fan.
air-conditionI wish our classroom were air-conditioned.
air-conditionNone of these offices have air-conditioning.
air-conditionThe air-conditioner isn't taking in enough air.
air-conditionThe air-conditioner makes too much noise.
air-conditionThe air-conditioning in the library is too strong.
air-conditionThis room is air-conditioned.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปรับอากาศ[N] air-conditioner, Syn. แอร์, Example: การรถไฟฯ ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนหนึ่งบนรถไฟเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ
แอร์[N] air-conditioner, Syn. เครื่องปรับอากาศ, Example: ห้องนี้แอร์มันเย็นจนผมรู้สึกหนาว, Count unit: เครื่อง, Notes: (ปาก)
ติดแอร์[V] air-condition, See also: furnish with air-conditioning system, Example: ฉันมีปัญญาติดแอร์ ซื้อรถยนต์ ยังไม่ซื้อเลย นั่งรถเมล์ดีกว่าประหยัดเงิน, Thai definition: ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
ปรับอากาศ[ADJ] air-conditioned, Syn. ติดแอร์, Example: ผู้คนจะนิยมขึ้นรถเมล์ปรับอากาศมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน, Thai definition: ที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
ปอ.[N] air-conditioning bus, Syn. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องปรับอากาศ[n.] (khreūang prap-ākāt) EN: air conditioner = air-conditioner   FR: climatiseur [m] ; conditionneur (d'air) [m] ; appareil de climatisation [m]
ปรับอากาศ[v.] (prap-akāt) EN: air-condition ; regulate the room temperature ; apply air-conditioning   FR: climatiser
ปรับอากาศ[adj.] (prap-akāt) EN: air-conditioned   FR: climatisé
ระบบปรับอากาศ[n. exp.] (rabop prap-akāt) EN: air-conditioning   FR: système de conditionnement d'air [m]
รถแอร์[n. exp.] (rot aē) EN: air-conditioned bus   FR: bus à air conditionné [m]
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ[n. exp.] (rot doisān prajamthāng prap-ākāt) EN: air-conditioned bus   FR: bus à air conditionné [m]
รถปรับอากาศ[n. exp.] (rot prap-akāt) EN: air-conditioned coach ; air-con vehicle   FR: voiture à air conditionné [f]
ติดแอร์[v.] (tit aē) EN: put in air-conditioning ;   
ติดแอร์[adj.] (tit aē) EN: air-conditioned   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
air-conditioned    (j) ˈɛəʴ-kəndˌɪʃənd (e@1 - k @ n d i2 sh @ n d)
air-conditioning    (n) ˈɛəʴ-kəndɪʃənɪŋ (e@1 - k @ n d i sh @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷气机[lěng qì jī, ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧ, / ] air-conditioner, #125,653 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアコン[, eakon] (n,adj-no) air-conditioner; air-conditioning; (P) [Add to Longdo]
エアコンディショニング[, eakondeishoningu] (n) air-conditioning [Add to Longdo]
カークーラー[, ka-ku-ra-] (n) car air-conditioner (wasei [Add to Longdo]
制気口[せいきこう, seikikou] (n) diffuser; air supply outlet in air-conditioning system [Add to Longdo]
地域冷暖房[ちいきれいだんぼう, chiikireidanbou] (n) regional air-conditioning; community air-conditioning; district heating and cooling [Add to Longdo]
電源車[でんげんしゃ, dengensha] (n) (1) vehicle-mounted electricity generator (e.g. for filming, emergencies, etc.); (2) power-generating railway car (e.g. for air-conditioning on a non-electric train) [Add to Longdo]
冷暖房[れいだんぼう, reidanbou] (n) air-conditioning; heating and cooling; (P) [Add to Longdo]
冷房[れいぼう, reibou] (n,vs) cooling; air-conditioning; (P) [Add to Longdo]
冷房完備[れいぼうかんび, reiboukanbi] (n) air-conditioned [Add to Longdo]
冷房車[れいぼうしゃ, reibousha] (n) air-conditioned car [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 air-condition
   v 1: control the humidity and temperature of; "The room was cool
      because it had been air-conditioned"
   2: equip with an apparatus for controlling the humidity and
     temperature; "Our house is not air-conditioned" [syn: {air-
     cool}, {air-condition}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top