ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conditional

K AH0 N D IH1 SH AH0 N AH0 L   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conditional-, *conditional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conditional[ADJ] ที่เป็นเงื่อนไข, See also: ที่ต้องมีคุณสมบัติ, Syn. qualified, limited

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conditional(คันดิช'เชินเนิล) adj. เป็นเงื่อนไขหรือข้อแม้,ขึ้นอยู่กับ,แล้วแต่, Syn. indefinite,provisional

English-Thai: Nontri Dictionary
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
unconditional(adj) ไม่มีเงื่อนไข,ไม่เกี่ยงงอน,ไม่จำกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conditionalมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conditional admissibilityการรับฟังเป็นหลักฐานโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional agreementข้อตกลงที่มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional appearanceการมาศาลโดยมีข้อโต้แย้ง (อำนาจศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional branch instructionคำสั่งแยกมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conditional breakpointจุดพักมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conditional breakpoint instructionคำสั่งพักมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conditional convergenceการลู่เข้ามีเงื่อนไข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conditional convergent seriesอนุกรมลู่เข้ามีเงื่อนไข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conditional dischargeการสั่งปล่อยโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We do wish to make clear, however, that this invitation is absolutely conditional upon the following:เราขอบอกให้ชัดเจน ว่าการเชิญครั้งนี้ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ Mona Lisa Smile (2003)
But the financing was always conditional on advertising sales, and no one predicted that they'd fall apart like this.เรามีอยู่ แต่ทางเงื่อนไขทางการเงิน ขึ้นกับการขายโฆษณาโน้น Frost/Nixon (2008)
I've agreed to a conditional immunity deal in exchange for her cooperation.ฉันตกลงเรื่องอภัยโทษ แลกกับความร่วมมือของเธอ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Conditional on what?เงื่อนไขคืออะไร Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
I don't understand-- their existence is conditional?ฉันไม่เข้าใจ มัมมีเงื่อนไขด้วยเหรอ The Staircase Implementation (2010)
No, but your ability to perceive their existence is conditional on you passing the second and third barriers.ไม่มี แต่การที่นายจะได้เห็นห้องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าผ่านด่านที่ 2 และ 3 หรือเปล่า The Staircase Implementation (2010)
Uh, Mr. Carinci wants you to review the conditional tense and the workbook...อาจารย์คารินซี่ต้องการให้เธอดู ประโยคเหล่านี้ในการบ้าน Je Suis Une Amie (2011)
The truce with Jotunheim is conditional upon your exile.โยทันไฮม์ยอมสงบศึกเพราะพี่โดนเนรเทศลงมา Thor (2011)
Conditional on a period of indeterminate incarceration at a psychiatric facility.ใต้เงื่อนไขของการถูกคุมขัง ในเรือนจำผู้ป่วยโรคจิต Damaged (2012)
You know, we are told that existence is impermanent and conditional, and that the pain that we feel is just a natural product of that.คุณรู้ไหม พวกเราบอกไปว่า การดำรงอยู่มันไม่จีรังยั่งยืน และเงื่อนไขต่างๆ ความเจ็บปวด The Twist in the Plot (2013)
Oh, so the softy thing's conditional?โอ้ ความใจอ่อนป็นเงื่อนไขเหรอ? Lost Boys (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conditionalThe position is conditional on how well you are able to perform.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงื่อนความ[N] conditional meaning, See also: meaning under a condition, Count unit: ความ, Thai definition: ความที่มีความหมายเป็นเงื่อนไข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีข้อแม้[adv.] (dōi mai mī khømaē) EN: unconditionally   FR: sans condition
โดยไม่มีเงื่อนไข[X] (dōi mai mī ngeūoenkhai) EN: unconditional   FR: inconditionnel ; sans condition
โดยปราศจากเงื่อนไข[adj.] (dōi prātsajāk ngeūankhai) EN: inconditional   FR: inconditionnel
โดยปราศจากเงื่อนไข[adv.] (dōi prātsajāk ngeūankhai) EN: inconditionally   
ขายขาด[v.] (khāikhāt) EN: sell outright ; sell unconditionally ; sell with no right of refund/exchange   
คำสั่งอันปราศจากเงื่อนไข[n. exp.] (khamsang an prātsajāk ngeūankhai) EN: unconditional order   
ไม่มีเงื่อนไข[adj.] (mai mī ngeūankhai) EN: unconditional ; absolute   FR: inconditionnel ; absolu
มีผลผูกพัน[adj.] (mī phon phūkphan) EN: conditional   
เงื่อนความ[n. exp.] (ngeūoen khwām) EN: conditional meaning ; meaning under a condition   
ปราศจากเงื่อนไข[adj.] (prātsajāk ngeūankhai) EN: unconditional   FR: inconditionnel ; sans condition

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDITIONAL    K AH0 N D IH1 SH AH0 N AH0 L
CONDITIONALLY    K AH0 N D IH1 SH AH0 N AH0 L IY0
CONDITIONALLY    K AH0 N D IH1 SH N AH0 L IY0
CONDITIONALITY    K AH0 N D IH2 SH AH0 N AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conditional    (j) kˈəndˈɪʃənl (k @1 n d i1 sh @ n l)
conditionally    (a) kˈəndˈɪʃənəliː (k @1 n d i1 sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedingter Sprung [comp.]conditional branch; conditional jump; branch on condition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にゃ[, nya] (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to [Add to Longdo]
ねば[, neba] (exp) (See ねばならない) if not ... (negative conditional) [Add to Longdo]
一概に[いちがいに, ichigaini] (adv) unconditionally; as a rule; (P) [Add to Longdo]
仮決[かけつ, kaketsu] (n) conditional approval [Add to Longdo]
仮進級[かりしんきゅう, karishinkyuu] (n) conditional promotion [Add to Longdo]
含意[がんい, gan'i] (n,vs) (1) implication; (2) IF-THEN operation; conditional implication (operation) [Add to Longdo]
三項演算子[さんこうえんざんし, sankouenzanshi] (n) ternary operator; conditional operator [Add to Longdo]
諸手を挙げて[もろてをあげて, morotewoagete] (exp,adv) unconditionally (approving); wholeheartedly [Add to Longdo]
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] (n) {comp} conditional search; filtering [Add to Longdo]
条件構成体[じょうけんこうせいたい, joukenkouseitai] (n) {comp} conditional construct [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
含意[がんい, gan'i] implication, IF-THEN operation, conditional implication (operation) [Add to Longdo]
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering [Add to Longdo]
条件構成体[じょうけんこうせいたい, joukenkouseitai] conditional construct [Add to Longdo]
条件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] condition entry, conditional phrase [Add to Longdo]
条件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression [Add to Longdo]
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
条件付きジャンプ[じょうけんつきジャンプ, joukentsuki janpu] conditional jump [Add to Longdo]
条件付きジャンプ(飛び越し)[じょうけんつきとびこし, joukentsukitobikoshi] conditional jump [Add to Longdo]
条件付きパラメタ[じょうけんつきパラメタ, joukentsuki parameta] conditional (parameter) [Add to Longdo]
条件付きブランチ(分岐)[じょうけんつきぶんき, joukentsukibunki] conditional branch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conditional \Con*di"tion*al\, a. [L. conditionalis.]
   1. Containing, implying, or depending on, a condition or
    conditions; not absolute; made or granted on certain
    terms; as, a conditional promise.
    [1913 Webster]
 
       Every covenant of God with man . . . may justly be
       made (as in fact it is made) with this conditional
       punishment annexed and declared.   --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram. & Logic) Expressing a condition or supposition; as,
    a conditional word, mode, or tense.
    [1913 Webster]
 
       A conditional proposition is one which asserts the
       dependence of one categorical proposition on
       another.               --Whately.
    [1913 Webster]
 
       The words hypothetical and conditional may be . . .
       used synonymously.          --J. S. Mill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conditional \Con*di"tion*al\, n.
   1. A limitation. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A conditional word, mode, or proposition.
    [1913 Webster]
 
       Disjunctives may be turned into conditionals. --L.
                          H. Atwater.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conditional
   adj 1: qualified by reservations
   2: imposing or depending on or containing a condition;
     "conditional acceptance of the terms"; "lent conditional
     support"; "the conditional sale will not be complete until
     the full purchase price is paid" [ant: {unconditional},
     {unconditioned}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top