ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blended

B L EH1 N D IH0 D   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blended-, *blended*, blend, blende
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blendedรวมกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me? I blended in, okay?โทษทีนะ ฉันมีเอี่ยวไปแล้ว เข้าใจมั๊ย Pain & Gain (2013)
He either used a ruse or he blended in with the other residents.เขาอาจใช้ทั้งอุบายหรือแอบเนียน เข้าไปพร้อมผู้อาศัยคนอื่น Magnificent Light (2012)
then the lies blended together.จากนั้นก็โกหกมาตลอด  ()
He could've had one waiting for him and just blended right in.เค้าอาจจะเตรียมไว้คันหนึ่ง แล้วก็สวมรอยเข้าไป Eye of the Beholder (2011)
What do you think would be more effective-- having his shirts pressed with too much starch or getting him served blended scotch at the Empire Bar?เธอคิดว่าอะไรจะมีผลมากกว่ากัน ซักเสื้อของเขาโดยลงแป้งเยอะ ๆ หรือให้เขามาเสริฟบรั่นดีสก๊อต The Big Sleep No More (2011)
He blended in during the chaos and then disappeared.เขาอาศัยช่วงชุลมุนวุ่นวาย หายตัวไป Rise (2011)
She probably blended right in.เขาคงแอบหลบไป Can't See the Fae-Rest (2011)
Guys, Bernie blended up some Wheatgrass.เฮ้ เบอร์นี่ผสมหญ้ากัญชามาให้น่ะ 50/50 (2011)
So your drinks are, like, blended with hepatitis B. Yes. Hepatitis B.ถ้าเธอดื่มน้ำที่มีส่วนผสมนั่น เธอได้เป็น โรคไวรัสตับอักเสบบีแน่ๆ The Ruins (2008)
Sorry to keep you waiting. Your blended coffeeขอโทษที่ให้รอครับ ของคุณเป็นกาแฟผสม The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
It will be blended whiskey.แค่ดื่มหนักไปหน่อย Cassandra's Dream (2007)
We're a blended family. We don't use those terms.เราเป็นครอบครัวผสม เราไม่ใช่คำแบบนั้น Lost Son (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blendedHis black coat blended into the darkness.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLENDED    B L EH1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blended    (v) blˈɛndɪd (b l e1 n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verblendet {adj} | verblendeter | am verblendetstenblended | more blended | most blended [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky [Add to Longdo]
原酒[げんしゅ, genshu] (n) unprocessed sake; unblended whisky (whiskey) [Add to Longdo]
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P) [Add to Longdo]
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P) [Add to Longdo]
混じり合う;交じり合う[まじりあう, majiriau] (v5u) to be mixed together; to be blended; to intermingle; to commingle [Add to Longdo]
混合酒[こんごうしゅ, kongoushu] (n) cocktail; mixed drink; blended liquor [Add to Longdo]
混合燃料[こんごうねんりょう, kongounenryou] (n) blended fuel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blend \Blend\ (bl[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Blended} or
   {Blent} (bl[e^]nt); p. pr. & vb. n. {Blending}.] [OE.
   blenden, blanden, AS. blandan to blend, mix; akin to Goth.
   blandan to mix, Icel. blanda, Sw. blanda, Dan. blande, OHG.
   blantan to mis; to unknown origin.]
   1. To mix or mingle together; esp. to mingle, combine, or
    associate so that the separate things mixed, or the line
    of demarcation, can not be distinguished. Hence: To
    confuse; to confound.
    [1913 Webster]
 
       Blending the grand, the beautiful, the gay.
                          --Percival.
    [1913 Webster]
 
   2. To pollute by mixture or association; to spoil or corrupt;
    to blot; to stain. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To commingle; combine; fuse; merge; amalgamate;
     harmonize.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blended \blended\ adj.
   1. combined or mixed together so that the constituent parts
    are indistinguishable. Antonym of {unblended}. [Narrower
    terms: {alloyed}; {emulsified}; {homogenized}]
 
   Syn: mingled, commingled.
     [WordNet 1.5]
 
   2. homogeneous {heterogeneous}
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blended
   adj 1: combined or mixed together so that the constituent parts
       are indistinguishable [ant: {unblended}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top