ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blende

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blende-, *blende*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blender[N] ผู้ผสมหรือเครื่องปั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blende(เบลนด) n. Sulphideของสังกะสี
blender(เบลน'เดอะ) n. ผู้ผสม,สิ่งเจือปน,ตัวผสมเครื่องผสม,เครื่องปั่นผสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blendeเบลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blendedรวมกัน [การแพทย์]
Blenderized Feeding Formulaอาหารสูตรผสม [การแพทย์]
Blenderized Formulaสูตรอาหารปั่นผสม [การแพทย์]
Blendersเครื่องปั่น,เครื่องบด,เครื่องปั่นอาหาร [การแพทย์]
Blenders, High Shear-Rateเครื่องปั่นความเร็วสูง [การแพทย์]
Blenders, Waringเครื่องปั่น,ครกไฟฟ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And put it through a bloody blender!แล้วใส่มันลงในเครื่องปั่นเลือด! Rock Star (2001)
Now, this next tune I'd like to dedicate to someone who, when I first met ripped my heart out and put it through a bloody blender....ผมอยากจะมอบให้แก่ใครคนหนึ่ง ..คนที่เมื่อแรกพบ ...ได้ดึงหัวใจผมออก แล้วใส่มันลงในเครื่องผสมเลือด ใช่แล้ว! Rock Star (2001)
We're a blended family. We don't use those terms.เราเป็นครอบครัวผสม เราไม่ใช่คำแบบนั้น Lost Son (2004)
Basically, my boat's a margarita blender.ง่ายๆเลยนะ เรือชั้นจะเหมือนอยู่ในเครื่องปั่น Eight Below (2006)
It will be blended whiskey.แค่ดื่มหนักไปหน่อย Cassandra's Dream (2007)
Because she wanted to buy a hand blender and leave.เพราะเธอจะแวะไปซื้อครีมทามือก่อน The Ten (2007)
This ain't Christmas morning, and you're all jacked up on caffeine, ripping off that cheap walmart paper to get your blender.ซานตาคลอสให้มึงไม่ได้ พวกมึงไปหาโด๊ปกระทิงแดงซะ แล้วเตรียมถุงของโลตัส Burning House of Love (2008)
Why do people always give blenders as wedding gifts?นั้นแจ๊คหรือเปล่าคะ - ใช่ You Are My Everything (2008)
Maybe I'll get my dad a blender.- เขาต้องการอะไรคะ You Are My Everything (2008)
Maybe I'll get him a blender. And I can write on the card, "congratulations, dad.ใช่ จริงๆ และพ่อไม่ได้บอกว่าในทางที่ดีหรอกนะ เกรซี่ You Are My Everything (2008)
I hope you really enjoy your new blender. "นั้นเป็นเหตุผลที่พ่อกับแม่ให้แหวนนี่กับหนูหรอคะ You Are My Everything (2008)
Sorry to keep you waiting. Your blended coffeeขอโทษที่ให้รอครับ ของคุณเป็นกาแฟผสม The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blendeHis black coat blended into the darkness.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLENDED    B L EH1 N D IH0 D
BLENDER    B L EH1 N D ER0
BLENDERS    B L EH1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blended    (v) blˈɛndɪd (b l e1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果汁机[guǒ zhī jī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ ㄐㄧ, / ] blender (device); juicer, #80,629 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blende {f} (Erz)blende [Add to Longdo]
Blender {m} | Blender {pl}dazzler | dazzlers [Add to Longdo]
Blender {m}; Blenderin {f}phoney [Add to Longdo]
Blende {f}; Schirm {m}; Vorhang {m}blind [Add to Longdo]
Blende {f}cover; panel; screen [Add to Longdo]
Blende {f} [photo.]diaphragm [Add to Longdo]
Blendenbereich {m} [photo.]aperture speed range [Add to Longdo]
blenden; glänzento blare [Add to Longdo]
blendento blind [Add to Longdo]
blenden (durch Licht) | geblendetto bedazzle; to dazzle (by light) | dazzled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピッチブレンド[, picchiburendo] (n) pitchblende [Add to Longdo]
ブレンダー[, burenda-] (n) blender [Add to Longdo]
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky [Add to Longdo]
原酒[げんしゅ, genshu] (n) unprocessed sake; unblended whisky (whiskey) [Add to Longdo]
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P) [Add to Longdo]
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P) [Add to Longdo]
混じり合う;交じり合う[まじりあう, majiriau] (v5u) to be mixed together; to be blended; to intermingle; to commingle [Add to Longdo]
混合機[こんごうき, kongouki] (n) mixer; blender [Add to Longdo]
混合酒[こんごうしゅ, kongoushu] (n) cocktail; mixed drink; blended liquor [Add to Longdo]
混合燃料[こんごうねんりょう, kongounenryou] (n) blended fuel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sphalerite \Sphal"er*ite\, n. [Gr. ??? slippery, uncertain. See
   {Blende}.] (Min.)
   Zinc sulphide; -- called also {blende}, {black-jack}, {false
   galena}, etc. See {Blende}
   (a) .
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blende \Blende\, n. [G., fr. blenden to blind, dazzle, deceive,
   fr. blind blind. So called either in allusion to its dazzling
   luster; or (Dana) because, though often resembling galena, it
   yields no lead. Cf. {Sphalerite}.] (Min.)
   (a) A mineral, called also {sphalerite}, and by miners {mock
     lead}, {false galena}, and {black-jack}. It is a zinc
     sulphide, but often contains some iron. Its color is
     usually yellow, brown, or black, and its luster resinous.
   (b) A general term for some minerals, chiefly metallic
     sulphides which have a somewhat brilliant but nonmetallic
     luster.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blende
   n 1: an ore that is the chief source of zinc; consists largely
      of zinc sulfide in crystalline form [syn: {zinc blende},
      {blende}, {sphalerite}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Blende /blɛndə/ 
  aperture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top