ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blend in

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blend in-, *blend in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blend in[PHRV] ทำให้เข้ากันได้, See also: ผสมผสาน, คลุกเคล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'll blend in, disappear.เขาจะปนกับคนท้องถิ่น, และหายตัวไปเลย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
That he would blend in.ว่าเขาจะปะปนไปกับคนท้องถิ่น. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He's someone who'd blend into any crowd.เป็นคนที่สามารถ กลมกลืนได้กับฝูงชน Extreme Aggressor (2005)
Blackwall tires. They blend into the pavement.แบล็กวอยาง พวกเขา ผสมผสานเข้าไปในทางเดิน Cars (2006)
I guess we'll just have to blend in.งั้นเราก็ต้องปลอมตัวเข้าไป Everybody Loves a Clown (2006)
And we blend in.เราเลือดผสม Bloodlust (2006)
just blend in. be ordinary, right?ทำเนียนๆ,เหมือนคนปกติ,ใช่มั้ย? Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
It's only 8:00 and the streets are already packed with costumed visitors some to show off, others to blend in but all to celebrate the magical night of Halloween the one night a year when we can pretend to be the scariest thing we can think of.นี่ก้อเพิ่งจะ8: 00แต่ตอนนี้ ถนนนี้เต็มไปด้วยคนผีปีศาจแล้วค่ะ บ้างก้อมาเพื่อโชวชุด บ้างก้อมาผสมปนเป Trick 'r Treat (2007)
It's only 8:00, and the streets are packed with visitors some to show off, others to blend in but all to celebrate the magical night of Halloween.นี่เพิ่งจะ 8: 00แต่ถนนก้อเต็มไปด้วยคนผีปีศาจแล้วค่ะ ...บ้างก้อมาโชวชุด บ้างก้อมา ผสมปนเป Trick 'r Treat (2007)
They blend in.นั่นบอกได้ว่าเขาได้ตัวคุณมาได้อย่างไร Just Business (2008)
You changed it to blend in.คุ้นเคยกับ "บรัทว่า" ดีมั๊ย? Raging Cannibal (2008)
And I'm sorry, but I'm afraid all the henchmen blend into one, even to me.แล้วก็ เอ่อ โทษนะ หน้าตาเธอเหมือนเอา หน้าพวกวายร้่ายมารวมๆ กันไว้เลยน่ะ Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blend inIt's difficult for returnees to blend in to that class.
blend inThe building doesn't blend in with its surroundings.
blend inThe colors of the sea and the sky blend into each other.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blend in
   v 1: blend or harmonize; "This flavor will blend with those in
      your dish"; "This sofa won't go with the chairs" [syn:
      {blend}, {go}, {blend in}]
   2: cause (something) to be mixed with (something else); "At this
     stage of making the cake, blend in the nuts" [syn: {blend
     in}, {mix in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top