Search result for

เข้ากัน

(55 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้ากัน-, *เข้ากัน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ากัน    [V] conform, See also: correspond, match, Syn. เหมาะ, ถูกกัน, สัมพันธ์กัน, Ant. ขัดกัน, Example: เนื้อหาและสำนวนที่ใช้เข้ากันดี ทำให้เรื่องน่าอ่านขึ้นอีกเยอะ, Thai definition: สอดคล้องกันเหมาะเจาะพอดี, ลงตัวพอดีกัน
เข้ากันได้    [V] be compatible, See also: be in harmony, Ant. ขัดกัน, Example: ครอบครัวของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเข้ากันได้ดี, Thai definition: ลงรอยกัน, ไม่ขัดกัน
เข้ากันได้ดี    [V] get along well with, Syn. เข้ากันได้, Ant. ไม่ถูกกัน, Example: หลังจากเริ่มงานได้ 2 เดือน ผมก็เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน, Thai definition: คบหากันได้เป็นอย่างดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขิน ๓, เขิน ๆเข้ากันไม่สนิท เช่น ข้อความตอนนี้ฟังเขิน ๆ อยู่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uniteเข้ากัน, รวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compatibleเข้ากันได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incompatibleเข้ากันไม่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compatibleเข้ากันได้,การเข้ากันได้ [การแพทย์]
Lock and Key Typeเข้ากันได้พอดี [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้ากัน[v.] (khaokan) EN: conform ; correspond ; match   FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้ากันได้[v. exp.] (khaokan dāi) EN: be compatible ; be in harmony   
เข้ากันได้[adj.] (khaokan dāi) EN: compatible   FR: compatible
เข้ากันได้ดี[v. exp.] (khaokan dāi dī) EN: get along well with   
เข้ากันไม่ได้[adj.] (khaokan mai dāi) EN: incompatible   FR: incompatible

English-Thai: Longdo Dictionary
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree    [VI] เข้ากัน, See also: ลงรอยกัน, ไปด้วยกันได้, เหมาะกับ
appropriate    [ADJ] เหมาะสม, See also: เข้ากัน, พอเหมาะ, Syn. suitable, fit, proper
accord with    [PHRV] เข้ากันกับ, See also: เข้ากับ, เห็นพ้องกับ
agree with    [PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
assort with    [PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ, Syn. blend with
be at one    [IDM] เป็นหนึ่งเดียว, See also: เข้ากันได้, รวมกันเป็นหนึ่ง
be in accord with    [IDM] เข้ากันได้ดีกับ, Syn. be in harmony with
be in harmony with    [IDM] เข้ากันได้ดีกับ
blend with    [PHRV] กลมกลืนกับ, See also: เข้ากันได้ดีกับ, Syn. assort with, blend together, go together
chime in with    [PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน,การย่อยและดูดซึม,การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
assimilationist(อะวิมมิเล'เชินนิสทฺ) n. ผู้เชื่อในการปรับเข้ากันของลักษณะของสัมคม
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
coincide(โคอินไซดฺ') {coincided,coinciding,coincides} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน,เข้ากันสนิท,ลงรอยกัน,สอดคล้องต้องกัน,ตรงกัน, Syn. agree
compatibilityความเข้ากันได้ความใช้แทนกันได้การเทียบเคียงกันได้หมายถึง ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าใช้ว่า "IBM Compat" ก็แปลความได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ยี่ห้อไอบีเอ็ม แต่ผลิตขึ้นมาด้วยมาตรฐานเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม และสามารถนำมาใช้แทนเครื่องไอบีเอ็มได้ (หมายถึง ใช้โปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ของไอบีเอ็มได้นั่นเอง)
compatible(คัมแพท'ทิเบิล) adj. ซึ่งอยู่ด้วยกันได้,ซึ่งเข้ากันได้,เกี่ยวกับระบบโทรทัศน์สีที่รับเป็นภาพขาวดำก็ได้., See also: compatibility,compatibleness n., Syn. agreeable ###A. incompatible
concinnity(คันซิน'นิที) n. ความเข้ากันได้,ความกลมกลืนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
coincide(vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน
compatible(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งเข้ากันได้,ซึ่งอยู่ด้วยกันได้
comport(vi) เข้ากัน,เหมาะกัน,เหมาะสม,วางตัวดี
consonance(n) ความคล้องจองกัน,ความเข้ากัน,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน
consonant(adj) ที่เข้ากัน,ที่คล้องจองกัน,ที่สอดคล้อง
dissonance(n) ความไม่กลมกลืน,ความไม่สอดคล้องกัน,ความไม่เข้ากัน
dissonant(adj) ซึ่งไม่กลมกลืนกัน,ซึ่งไม่สอดคล้องกัน,ซึ่งไม่เข้ากัน,ซึ่งไม่ประสานกัน
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
harmonize(vi) เข้ากัน,ประสานกัน,ลงรอยกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
映る[うつる, utsuru] Thai: เข้ากันดีกับ English: to harmonize with
揃う[そろう, sorou] Thai: เข้ากันได้
似合う[にあう, niau] Thai: เข้ากันได้ดี English: to match

German-Thai: Longdo Dictionary
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
entsprechend(adj) ที่เข้ากันได้, ที่สัมพัทธ์กัน เช่น Ich möchte eine entsprechende Hose zu diesen Schuhen kaufen. ฉันอยากซื้อกางเกงหนึ่งตัวที่เข้ากับรองเท้าคู่นี้ , See also: S. passend ,
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, etw.(Essen)| คลุกเคล้าให้เข้ากันดี (คลุกเครื่องปรุงอาหาร) เช่น Er ist gleich fertig. Er muß nur noch den Salat anmachen. เขาเกือบเสร็จแล้ว เขาเพียงแต่ต้องคลุกสลัดเท่านั้น
heterogen(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสมไม่เข้ากัน, See also: S. verschiedenartig, A. homogen,
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., See also: S. zusammenpassen,

French-Thai: Longdo Dictionary
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller

Are you satisfied with the result?

Go to Top