ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผสมผสานกัน

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผสมผสานกัน-, *ผสมผสานกัน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of that blends to create a mixture that forms me and gives rise to my conscience.สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดผสมผสานกันมาเป็นฉัน และทำให้ฉันรู้สึกผิดชอบชั่วดี Ghost in the Shell (1995)
See the place where the tides and seasons... and the turnin' of the earth... all come together.คุณจะเห็นที่ซึ่งเกลียวคลื่น และฤดูกาล... ...การหมุนของโลก... ...ผสมผสานกันและกัน The Legend of Bagger Vance (2000)
Well, first things first, Zel, the waves it's the perfect combination of beauty and danger.ก็ สิ่งแรก เลย เซล คือ คลื่น มันผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่าง ความสวยงาม และ อันตราย Surf's Up (2007)
I know you got something cooking, so... whatever it is, just be careful, okay?ฉันรู้ว่านายมี บางอย่างที่ผสมผสานกัน แต่... .... Going Under (2008)
It's a very complex model of the exact locations -มันเป็นแบบที่ผสมผสานกันน่ะ\ ไม่ใช่บริเวณนี้นี่ Episode #3.3 (2009)
(speaking spanish) Bye. Cool.การผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และการแร็ป Our Family Wedding (2010)
Individual frequencies between the clicks are inverted and recombined.เป็นความถี่เฉพาะๆไป ระหว่างการปล่อยเสียงสลับที่แล้ว เอามาผสมผสานกัน The Boy with the Answer (2010)
I mean, you know, it's natural to have mixed feelings...ผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติดี ที่มีความรู้สึกๆ ผสมผสานกันได้... The Couple in the Cave (2010)
Residual power and active power crossing.พลังที่เหลืออยู่ และพลังที่ทำงานอยู่ผสมผสานกัน Masked (2011)
"All the art of living lies in a fine mingling of letting go and holding on.""ศิลปะของการใช้ชีวิต อยู่ที่การผสมผสานกันให้ดี ระหว่างการปล่อยวางและการยึดมั่น Unknown Subject (2012)
Quite the combination.ผสมผสานกันได้สมบูรณ์แบบ Potentia Noctis (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blend together[PHRV] กลมกลืนกัน, See also: ผสมผสานกัน, เข้ากัน, Syn. blend with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intermixturen. การผสมผสาน,การคลุกเคล้า,สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน,สิ่งที่ใส่ลงไปผสม
pickup(พิค'อัพ) n. การเก็บขึ้น,คนที่รู้จักโดยบังเอิญ,รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก,สถานีถ่ายทอดสด,เครื่องเก็บ,คนหรือสินค้าที่บรรทุก. adj. ผสมผสานกันชั่วคราว
unixยูนิกซ์เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) โปรแกรมระบบนี้เขียนด้วยภาษาซี (ซี) พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเบลล์ ของบริษัท TT&T เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ราวปลายทศวรรษ 1960 ใช้ได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ชนิด 32 บิต) มินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมโปรแกรมระบบยูนิกซ์นั้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกที มี่โปรแกรมสำเร็จจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ระบบนี้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างระบบดอส (DOS) และระบบกุย (GUI) ดู DOS และGUI ประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top