ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commingle

K AH0 M IH1 NG G AH0 L   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commingle-, *commingle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commingle[VT] ผสมผสาน
commingle[VI] ผสมผสาน, Syn. blend, intermix
commingle with[PHRV] ผสมกับ, See also: คลุกคลีกับ, Syn. mingle with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commingle(คะมิง'เกิล) {commingled,commingling,commingles} vt.,vi. ผสม,คลุกคลี

English-Thai: Nontri Dictionary
commingle(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ปนเป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commingled Recyclables ขยะผสมที่นำกลับมาใช้ได้
ขยะซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ ปะปนรวมอยู่ในถังบรรจุเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've made my peace with your desire to commingle with the vampires but this connection you've made with your blood, it's deadly.ฉันยอมสงบศึก กับความต้องการของพวกเธอ ที่จะอยู่ร่วมกับแวมไพร์ แต่ความสัมพันธ์นี้ ที่นายยอมสละชีวิตเพื่อให้ได้มา Ruh-Roh (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMINGLE    K AH0 M IH1 NG G AH0 L
COMMINGLE    K OW0 M IH1 NG G AH0 L
COMMINGLED    K AA0 M IH1 NG G AH0 L D
COMMINGLED    K OW0 M IH1 NG G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commingle    (v) kˈəmˈɪŋgl (k @1 m i1 ng g l)
commingled    (v) kˈəmˈɪŋgld (k @1 m i1 ng g l d)
commingles    (v) kˈəmˈɪŋglz (k @1 m i1 ng g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
混じり合う;交じり合う[まじりあう, majiriau] (v5u) to be mixed together; to be blended; to intermingle; to commingle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commingle \Com*min"gle\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Commingled};
   p. pr. & vb. n. {Commingling}.]
   To mingle together; to mix in one mass, or intimately; to
   blend. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commingle
   v 1: mix or blend; "His book commingles sarcasm and sadness"
   2: mix together different elements; "The colors blend well"
     [syn: {blend}, {flux}, {mix}, {conflate}, {commingle},
     {immix}, {fuse}, {coalesce}, {meld}, {combine}, {merge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top