ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลืนกัน

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลืนกัน-, *กลืนกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลืนกัน[V] blend, See also: be in harmony, merge, combine, mingle, Syn. กลมกลืน, ผสมกลมกลืน, Example: สีของเครื่องแต่งบ้านกับสีของผนังไม่กลืนกัน, Thai definition: ประสานกันหรือเข้ากันได้สนิทดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel a merge from head to foot.กลมกลืนกันตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า The Notebook (2004)
They're in harmony.พวกเขากลมกลืนกันดี I Need Romance (2011)
Like music, we are finite events, unique arrangements, sometimes harmonious, sometimes dissonant.อย่างเช่นเพลง พวกเรามีขอบเขตเหตุการณ์ การปรับแต่งบทเพลงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ บางครั้งมีความกลมกลืนกัน บางครั้งไม่กลมกลืนกัน Fromage (2013)
We're considering a merger.เรากำลังพิจารณาเรื่องหนี้เกลื่อนกลืนกัน One Percent (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลืนกัน[v. exp.] (kleūn kan) EN: blend ; be in harmony ; merge ; combine ; mingle   FR: être en harmonie ; se combiner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concinnity(คันซิน'นิที) n. ความเข้ากันได้,ความกลมกลืนกัน
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
disharmonious(ดิสฮาร์โม'เนียส) adj. ไม่กลมกลืนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่ประสานกัน, Syn. discordant
dissonance(ดิส'ซะเนินซฺ) n. ความไม่ประสานกันของเสียง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่กลมกลืนกัน
dissonant(ดิส'ซะเนินทฺ) adj. ซึ่งไม่ประสานกัน,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งไม่กลมกลืนกัน, Syn. harsh
harmonic(ฮาร์มอน'นิค) adj. ประสานกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันสนิท,สามัคคี., See also: harmonically adv. harmonicness n., Syn. cordial
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน,คล้องจองกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันได้,เสนาะหู,สามัคคี, Syn. accordant,agreeable
harmonise(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
harmonize(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
harmony(ฮาร์'มะนี) n. ความกลมกลืนกัน,ความตกลงกันได้,ความลงรอยกัน, Syn. agreement,accord,conformity

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
dissonant(adj) ซึ่งไม่กลมกลืนกัน,ซึ่งไม่สอดคล้องกัน,ซึ่งไม่เข้ากัน,ซึ่งไม่ประสานกัน
harmonic(adj) กลมกลืนกัน,สอดคล้องกัน,ประสานเสียงกัน,สามัคคีกัน
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
merge(vi,vt) กลมกลืนกัน,รวมตัวกัน,ผสมกับ,กลายเป็น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top