ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bin

B IH1 N   
191 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bin-, *bin*
Possible hiragana form: びん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bin[N] กล่อง, See also: ถัง, ลัง
bin[VT] ใส่กล่อง, See also: ใส่ถัง
bin[N] ถังขยะ, Syn. garbage can
bind[VT] รัด, See also: คาด, Syn. fasten, Ant. loosen
bind[VT] มัด, See also: รัด, ผูก, Syn. adhere, cleave, bond, Ant. loosen
bind[N] สิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย, See also: สิ่งที่น่ารำคาญ, Syn. nuisance
binge[N] ช่วงที่ทำกิจกรรมบางอย่างมากไป
bingo[N] เกมบิงโก
binary[N] ทวิภาค, See also: ระบบฐานสอง, เลขคู่, เลขฐานสอง
binder[N] สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bin(บิน) 1. ถัง,ลัง {binned,binning,bins} vt. ใส่ในถังหรือลัง 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มที่บรรจุข้อมูล ที่เป็นเลขฐานสอง (binary) เช่น prog.bin
binary(ไบ'นะรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีคู่,เกี่ยวกับ 2,ซ้ำสอง n. 2 คู่,เลขคู่, ระบบฐานสอง หมายถึง ระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสจะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น เปิดกับปิด, ใช่กับไม่ใช่
binary codeรหัสฐานสองหมายถึง การใช้รหัสเลขฐานสองแทนตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักขระ พิเศษต่าง ๆ โดยใช้เพียงเลข 0 และ 1 รหัสที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายรหัสเช่น เอ็บซีดิก (EBCDIC) , แอสกี (ASCII) , บีซีดี (BCD) คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทจะเลือกใช้รหัสหนึ่งในการแทนข้อมูล
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
binary fileแฟ้มข้อมูลฐานสองหมายถึง แฟ้มที่บรรจุข้อมูลที่เป็นฐานสองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและรับรู้ได้ โดยปกติ แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้นามสกุล (file type) ว่า BIN ดู BIN ประกอบ
binary number systemระบบเลขฐานสอง <คำแปล>ระบบเลขฐานสอง หมายถึง ตัวเลขบอกจำนวนที่มีฐานเป็น"สอง" (ไม่ใช่ "สิบ" อย่างที่นิยมใช้ในปัจจุบัน) คือมีเลขเพียงสองตัว คือ 0 และ 1 คอมพิวเตอร์ได้นำระบบเลขฐานสองนี้มาใช้เป็นรหัส เพื่อสะดวกในการแสดงสภาวะ 2 ประการคือ (สวิตซ์) เปิด และ ปิด
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
binary variableตัวแปรฐานสองตัวแปรที่อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น จริงหรือไม่จริง ศูนย์หรือหนึ่ง เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
bin(n) ถัง,ลัง,ถังขยะ
binary(n) สอง,เลขคู่,คู่
bind(vt) ผูก,มัด,พัน,ติด,เย็บ,หุ้มปก,เย็บเล่ม
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม
binding(adj) ผูกพัน,จำเป็น
binding(n) การมัด,การผูก,สายมัด,การเข้าปก,การหุ้มปก
bindle(n) คนร่อนเร่,คนพเนจร
bindweed(n) เถาวัลย์,ไม้เลื้อย
bingo(n) เกมบิงโก
binnacle(n) กล่องใส่เข็มทิศในเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
binary๑. ฐานสอง๒. ทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary๑. ฐานสอง๒. ทวิภาค [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binary๑. ฐานสอง๒. ทวิภาค๓. ทวินิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary adderวงจรบวกฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary arithmeticเลขคณิตฐานสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary arithmetic operationการดำเนินการคำนวณฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary Boolean operation; dyadic Boolean operationการดำเนินการแบบบูลชนิดทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary cellเซลล์เก็บบิตเดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary codeรหัสฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary coded characterอักขระเข้ารหัสฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bin ถังขยะ
มักหมายถึง ถังขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binary number systemระบบตัวเลขฐานสอง, ดู binary numeral system [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binary numeral system (binary number system)ระบบตัวเลขฐานสอง, ระบบที่แสดงตัวเลขแทนจำนวนโดยการเพิ่มทีละ 2 หรือทวีคูณของ 2 เช่น                1012 หมายถึง 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 หรือ 5      102 หมายถึง 1 x 21 + 0 x 20 หรือ 2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Binauralชนิดที่ใช้กับหูสองข้าง [การแพทย์]
Bindจับ [การแพทย์]
Bindersสารยึดเกาะ,สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Bindingการเย็บเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bindingการจับกัน,การจับ [การแพทย์]
Binding Agentsสารที่ใช้ยึดเหนี่ยว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bin (n ) บิน
bin[บิน] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang vulgar org ) ถังขยะ
binary file (n ) แฟ้มข้อมูลฐานสอง
bingo! ( ) 1 เสียงตะโกนบอกว่าตนเองเป็นผู้ชนะในเกมบิงโก 2 เสียงตะโกนแสดงความพอใจหรือดีใจในทันทีที่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ln the basement garbage bin eating diaper shit.ถังขยะใต้ถุนตึกครับ กำลังกินอึเด็กเพลินเชียว As Good as It Gets (1997)
Get a bin liner!เอาถุงขยะมาสิ ! Visitor Q (2001)
Bin liners?ถุงขยะหรอ ? Visitor Q (2001)
Wouldn't surprise me to, uh, hear Bin Laden on Al jazeera bragging how he iced the president's ball carriers.เราต้องคุยกัน Yankee White (2003)
I was gang raped in a repository bin at the needle exchange!ฉันอยากจะฆ่าเธอแล้วยัดใส่ถังขยะ ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย Eating Out (2004)
HYUN Bin JO AnHyun Bin Jo An Spin Kick (2004)
Bin number four.กล่องหมายเลข 4 Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
As you can plainly see, bin number four is empty.เท่าที่นายเห็นนั่นแหละ กล่องหมายเลข 4 มันเป็นกล่องเปล่า Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Ich bin Justin Quayle,ผมคือจัสติน เควลี่ The Constant Gardener (2005)
We're protecting osama bin laden?เราปกป้อง osama bin laden หรอ? The Right Stuff (2007)
As far as you're concerned,the patient is osama bin laden.จากทั้งหมดที่คุณพูดมา คนไข้คือ osama bin laden The Right Stuff (2007)
Osama bin laden.โอซามา บิน ลาเด็น The Right Stuff (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
binAn agreement binding on both parties.
binBind one's hair at the back.
binBing-bong ... bing-bong ... "Oh-oh. The class bell!"
binBin lived in Singapore.
binDo you like baseball Bin?
binForever lost, can't you see, I'm in a bind.
binGravity binds the planets to the sun.
binHelp me bind the papers into bundles.
binHe watched the horse race through his binocular.
binI am in a bind as my money has been stolen.
binI helped a little binding printouts that the student council will apparently use.
binI think there are many who binge eat from stress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิต[N] BIT, See also: binary digit, Syn. เลขฐานสอง
ไบต์[N] BYTE, See also: binary digit eight
ล่าม[V] tie, See also: bind, tether, chain, fasten, attach, link, Ant. ปล่อย, Example: สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น ดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป, Thai definition: ผูกโดยวิธีให้เคลื่อนย้ายได้บ้างในที่จำกัด
ตำหนิโทษ[V] bind over, See also: threaten with punishment, Syn. คาดโทษ, Thai definition: กำหนดโทษตามความผิดที่ควรได้รับ
คาดโทษ[V] bind someone over, See also: threaten with punishment, Syn. หมายโทษ, Example: เจ้าเมืองคาดโทษผู้เป็นกบฏไว้อย่างร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต, Thai definition: กำหนดโทษไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด
โยง[V] tie, See also: bind, fasten, attach, secure, tether, join, Example: หางเสือขึ้นลงนั้นมีลวดโยงมายังคันบังคับเครื่อง, Thai definition: ผูกให้ติดกันเพื่อลากหรือจูงไป
เก็บเล่ม[V] bind, See also: tie, fasten, Example: ทุกวันนี้ โรงพิมพ์เกิดขึ้นเป็น 100 แห่ง หนังสือแต่ต้องคิดว่าจะเอาดีทางด้านใด เก็บเล่ม เย็บเล่ม เข้าปก เป็นต้น, Thai definition: รวบรวมหนังสือหรือแผ่นภาพที่พิมพ์ไว้แล้วเรียงตามลำดับเลขหน้าเข้าเป็นเล่ม (ใช้แก่การพิมพ์)
ข้อผูกมัด[N] obligation, See also: binding condition, Syn. ข้อสัญญา, ข้อผูกพัน, พันธะ, Example: อเมริกาไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับคูเวตอีกต่อไป, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งที่เป็นสัญญาต่อกันหรือข้อตกลงที่ผูกพันระหว่างกัน
เข้าปก[V] bind book, Syn. เย็บปก, ทำปก, Example: หนังสือกองนี้เข้าปกเรียบร้อยแล้ว เอาไปไว้ที่ชั้นได้เลย, Thai definition: เย็บปกหรือใส่ปกหนังสือ
กล้องสองตา[N] binocular, See also: spyglass, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, Example: เครื่องมือนี้ประกอบด้วยกล้องสองตา ติดตั้งบนขาสามขาเพื่อให้อยู่ในระดับตา, Count unit: ตัว, Thai definition: กล้องสำหรับมองดูวัตถุในระยะไกล มีเลนส์สองข้างสำหรับมองพร้อมกันทั้งสองตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบนารี่[adj.] (bainārī) EN: binary   FR: binaire
ไบนารี่พัลซาร์[n. exp.] (bainārī phālsā) EN: binary pulsar   FR: pulsar binaire [m]
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
บิลิรูบิน[n.] (bilirūbin) EN: bilirubin   FR: bilirubine [f]
บินตุรง[n.] (binturong) EN: Binturong   
บิต[n.] (bit) EN: bit   FR: bit [m] ; élément binaire [m]
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ช่างทำเครื่องเรือน[n. exp.] (chang tham khreūangreūoen) EN: cabinet maker   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIN B IH1 N
BINZ B IH1 N Z
BIND B AY1 N D
BINN B IH1 N
BINK B IH1 NG K
BINS B IH1 N Z
BINA B IY1 N AH0
BING B IH1 NG
BINDS B AY1 N D Z
BINGA B IY1 NG G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bin (n) bˈɪn (b i1 n)
bind (v) bˈaɪnd (b ai1 n d)
bine (n) bˈaɪn (b ai1 n)
bins (n) bˈɪnz (b i1 n z)
binds (v) bˈaɪndz (b ai1 n d z)
bines (n) bˈaɪnz (b ai1 n z)
binge (n) bˈɪnʤ (b i1 n jh)
bingo (n) bˈɪŋgou (b i1 ng g ou)
binary (j) bˈaɪnəriː (b ai1 n @ r ii)
binder (n) bˈaɪndər (b ai1 n d @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge, #85 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] amalgamate; combine, #85 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] and; also; together with, #85 [Add to Longdo]
并不[bìng bù, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] not at all; emphatically not, #717 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect, #829 [Add to Longdo]
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] and; besides; moreover; furthermore; in addition, #934 [Add to Longdo]
病人[bìng rén, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] sick person; [medical] patient; invalid, #1,513 [Add to Longdo]
病毒[bìng dú, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] virus, #2,230 [Add to Longdo]
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] soldiers; a force; an army; weapons; arms; military; warlike, #2,282 [Add to Longdo]
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] ice, #2,377 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
便乗者[びんじょうしゃ, binjousha] (n) นักเดินทางท่องเที่ยวพเนจร (เดินทางโดยการโบกรถ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
貧乏[びんぼう, binbou] (n vt adj) ยากจน ตัวอย่าง 私がびんぼう人です。(ฉันเป็นคนจน)

German-Thai: Longdo Dictionary
bin, See also: sein
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen,
Einfachbindung(n) |die, pl. Einfachbindungen| พันธะเดี่ยว
Doppelbindung|die, pl. Doppelbindungen| พันธะคู่
Dreifachbindung(n) |die, pl. Dreifachbindungen| พันธะสาม
Kabinett(n) |das, pl. Kabinette| คณะรัฐมนตรี (ย่อว่า ครม.) เช่น Ohne Blutvergießen besetzten die Militärs die Schaltstellen der Macht, riefen das Kriegsrecht aus und erklärten das Kabinett und den Senat für aufgelöst.
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binär-Ausgabeeinheit {f}binary output unit [Add to Longdo]
Binär-Eingabeeinheit {f}binary input unit [Add to Longdo]
Binärbaum {m}binary tree [Add to Longdo]
Binärentwicklung {f} [math.]binary expansion [Add to Longdo]
Binärcode {m} für Dezimalzahlenbinary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
Binärfeld {n}binary field [Add to Longdo]
Binärkomma {n} [comp.] | angenommenes Binärkommabinary point | assumed binary point [Add to Longdo]
Binärziffer {f}binary digit [Add to Longdo]
Binde {f} | Binden {pl} | elastische Binde {f}bandage | bandages | elastic bandage [Add to Longdo]
Binde {f} | Binden {pl}fascia | fasciae [Add to Longdo]
Binde {f} | Binden {pl}ligature | ligatures [Add to Longdo]
Binde {f}linking [Add to Longdo]
Bindebogen {n}; Bindung {f} [mus.]slur [Add to Longdo]
Binde-Lader {m}linking loader [Add to Longdo]
Bindedraht {m}binding wire; baling wire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2項式[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
内海[うちうみ, uchiumi] Binnenmeer, Binnensee [Add to Longdo]
内港[ないこう, naikou] Binnenhafen [Add to Longdo]
微熱[びねつ, binetsu] leichtes_Fieber [Add to Longdo]
[びん, bin] BEWEGLICH, FLINK, BEHEND [Add to Longdo]
敏感[びんかん, binkan] empfindlich, sensibel [Add to Longdo]
敏腕[びんわん, binwan] tuechtig, geschickt [Add to Longdo]
敏速[びんそく, binsoku] Schnelligkeit, Behendigkeit [Add to Longdo]
[びん, bin] FLASCHE [Add to Longdo]
瓶詰[びんずめ, binzume] in_Flaschen_gefuellt [Add to Longdo]
結ぶ[むすぶ, musubu] binden, verknuepfen, (Vertrag) abschliessen, (Fruechte) tragen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bin \Bin\, v. t. [imp. & p. p. {Binned}; p. pr. & vb. n.
   {Binning}.]
   To put into a bin; as, to bin wine.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bin \Bin\
   An old form of {Be} and {Been}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bin- \Bin-\
   A euphonic form of the prefix {Bi-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bin \Bin\, n. [OE. binne, AS. binn manager, crib; perh. akin to
   D. ben, benne, basket, and to L. benna a kind of carriage ( a
   Gallic word), W. benn, men, wain, cart.]
   A box, frame, crib, or inclosed place, used as a receptacle
   for any commodity; as, a corn bin; a wine bin; a coal bin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bin
   n 1: a container; usually has a lid
   2: the quantity contained in a bin [syn: {bin}, {binful}]
   3: an identification number consisting of a two-part code
     assigned to banks and savings associations; the first part
     shows the location and the second identifies the bank itself
     [syn: {bank identification number}, {BIN}, {ABA transit
     number}]
   v 1: store in bins

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 bin /bin/
  am

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top