Search result for

กล้องสองตา

(8 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล้องสองตา-, *กล้องสองตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้องสองตา[N] binocular, See also: spyglass, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, Example: เครื่องมือนี้ประกอบด้วยกล้องสองตา ติดตั้งบนขาสามขาเพื่อให้อยู่ในระดับตา, Count unit: ตัว, Thai definition: กล้องสำหรับมองดูวัตถุในระยะไกล มีเลนส์สองข้างสำหรับมองพร้อมกันทั้งสองตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
binocularกล้องสองตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
binocularกล้องสองตา, กล้องที่ใช้ส่องดูวัตถุด้วยตาทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน  เช่น กล้องจุลทรรศน์สองตา  กล้องโทรทรรศน์สองตา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is like looking through the wrong end of a pair of binoculars.มันก็เหมือนมองผ่านปลายที่ผิดด้านของกล้องสองตา Episode #1.10 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้องสองตา[n. exp.] (klǿngsøngtā) EN: binocular ; spyglass   FR: jumelles [fpl] ; paire de jumelles [f]
กล้องสองตายักษ์[n. exp.] (klǿngsøngtā yak) EN: large binocular telescope   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binoculars[N] กล้องส่องทางไกล, See also: กล้องสองตา, Syn. telescope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binocular(บะนอค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหรือมีสองตา,สองตา n. กล้องสองตา (binoculars)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top