Search result for

พันธะ

(47 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พันธะ-, *พันธะ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธะ    [N] commitment, See also: strings, obligation, duty, Syn. ข้อผูกมัด, หน้าที่, ภาระ, ภารกิจ, Example: รัฐบาลมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามกรอบของไอเอ็มเอฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obligationพันธะ, ข้อผูกพัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
political obligationพันธะทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemical bondsพันธะเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemical bondsพันธะเคมี [TU Subject Heading]
Acyl Phosphate Linkageพันธะที่เชื่อมกลุ่มเอซิลฟอสเฟต [การแพทย์]
Amidesพันธะเอไมด์, อามีดส์, เอไมด์, อะมีด [การแพทย์]
Azo Bondพันธะอะโซ [การแพทย์]
Bondพันธะ,ความสัมพันธ์,แขน [การแพทย์]
Bond, Doubleพันธะคู่,พันธะทวีคูณ,พันธะบอนด์คู่,แขนคู่,ดับเบิลบอน,พันธะคู่,บอนด์คู่ [การแพทย์]
Bond, High-Energyพันธะพลังงานสูง [การแพทย์]
Bond, Metallicพันธะโลหะ [การแพทย์]
Bond, Non-Polarพันธะไม่มีขั้ว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พันธะ[n.] (phantha) EN: liaison ; bond ; ties   FR: liaison [f]
พันธะ[n.] (phantha) EN: obligation ; commitment ; condition ; duty   FR: devoir [m] ; obligation [f]
พันธะ[v.] (phantha) EN: bind ; tie ; fasten ; unite   FR: attacher
พันธะคู่[n. exp.] (phantha khū) FR: liaison double [f]
พันธะทางศีลธรรม[n. exp.] (phantha thāng sīnlatham) EN: moral obligation ; moral commitmet   FR: obligation morale [f]
พันธะเคมี[n. exp.] (phantha khēmī) EN: chemical bond   FR: liaison chimique [f]
พันธะเดียว[n. exp.] (phantha dīo) FR: liaison simple [f]
พันธะโคเวเลนต์[n. exp.] (phantha khōwēlēn) EN: covalent bond   FR: liaison covalente [f]
พันธะโลหะ[n. exp.] (phantha lōha) EN: metallic bond   
พันธะไอออนิก[n. exp.] (phantha ai-ønik) EN: ionic bond   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
band    [N] พันธะ, See also: ข้อผูกพัน, ข้อผูกมัด, Syn. bond
yoke    [N] เครื่องผูกมัด, See also: พันธะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture,union,associate
mortgage(มอร์'กิจฺ) n.,v. การจำนอง,จำนอง,ให้คำมั่น,เป็นพันธะ
obligate(ออบ'บลิเกท) vt. เป็นภาระหน้าที่,ให้คำมั่น,ทำให้มีพันธะ,ทำบุญคุณให้,เป็นเกณฑ์,บังคับ,กำหนด,ตกลง. adj. จำเป็น,สำคัญ, See also: obligable adj. obligator n.
obligation(ออบละเก'เชิน) n. พันธะ,ความจำเป็น,ภาวะหน้าที่,หน้าที่,ข้อผูกพัน,เกณฑ์,หนี้,การบังคับ,บุญคุณ,ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ,สัญญา,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,เงินชำระหนี้., See also: obligative adj., Syn. duty,debt

English-Thai: Nontri Dictionary
bond(n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
bounden(adj) มีภาระ,มีพันธะ,จำเป็น,จำต้อง
obligation(n) ข้อผูกมัด,หนี้,พันธะ,ข้อตกลง,บุญคุณ
obligatory(adj) เป็นพันธะ,เป็นภาระ
tie(n) ความเกี่ยวดอง,ความเสมอกัน,พันธะ,ผ้าผูกคอ,เชือกผูกรองเท้า
yoke(n) แอก,อำนาจ,การกดขี่บังคับ,เทียม,พันธะ,การผูกมัด

German-Thai: Longdo Dictionary
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี
Einfachbindung(n) |die, pl. Einfachbindungen| พันธะเดี่ยว
Doppelbindung|die, pl. Doppelbindungen| พันธะคู่
Dreifachbindung(n) |die, pl. Dreifachbindungen| พันธะสาม
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden. , See also: S. frei werden von,

Are you satisfied with the result?

Go to Top