ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถัง

   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถัง-, *ถัง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ (adj slang ) ไร้สาระไปวันๆ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - กระเหรี่ยง (KAR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถังเปล่าใส่สารเคมี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถัง[N] unit capacity equivalent to 20 litres, Example: ถ้าบังเอิญคุณเผลอปล่อยให้น้ำไหลจนเกินครึ่งถัง สิ่งที่ต้องกระทำคือการเทน้ำส่วนที่เกินออกจนได้ระดับ, Thai definition: ชื่อมาตราตวงเท่ากับ 20 ทะนาน
ถัง[N] bucket, See also: tank, barrel, tub, keg, cask, drum, pail, Example: เขาผู้นี้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการปรุงซุปในถังขนาดยักษ์ สูงถึงเจ็ดสิบสองฟุต, Thai definition: ภาชนะจำพวกหนึ่ง ทำด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น มีรูปร่างต่างๆ กัน โดยมากใช้ตักน้ำหรือตวงสิ่งของ เป็นต้น
ถังขยะ[N] litter bin, See also: garbage pail, ashcan, dustbin, Example: หนูที่มาหาของกินตามถังขยะวิ่งกันพล่าน, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่ขยะ
ถังน้ำ[N] bucket, See also: pail, tank, tub, cistern, Example: เขาหิ้วถังน้ำไปตักน้ำจากตุ่มใกล้ครัว แล้วมาอาบน้ำอยู่ข้างแท็งก์น้ำ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำ
ถังแตก[V] be broke, See also: be penniless, be extremely poor, Syn. จนกรอบ, Example: เขาถังแตกเวลาใกล้ๆ สิ้นเดือนเป็นประจำ, Thai definition: ไม่มีเงิน, Notes: (สำนวน)
ถังน้ำแข็ง[N] ice bucket

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถังน. ภาชนะจำพวกหนึ่ง ทำด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น มีรูปร่างต่าง ๆ กัน โดยมากใช้ตักนํ้า, ภาชนะสำหรับตวงข้าว ทำด้วยไม้ รูปทรงกระบอก
ถังชื่อมาตราตวงเท่ากับ ๒๐ ทะนาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slag potถังขี้เชื่อม, ถังสแลก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
accumulatorถังพัก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
suction accumulatorถังพักด้านดูด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid refrigerant receiver; receiverถังพักสารทำความเย็นเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiver; liquid refrigerant receiveถังพักสารทำความเย็นเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion tankถังรับการขยาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
expansion tankถังรับน้ำขยายตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
open expansion tankถังรับน้ำขยายตัวแบบเปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
storage tankถังสะสม(พลังงาน) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
thermal storage tankถังสะสม(พลังงาน)อุณหภาพ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dehydrationถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมัน
โดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมัน
โดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Storage Tankถังเก็บน้ำมันดิบ
ถังเก็บน้ำมันดิบที่ได้ผ่านขบวนการแยกน้ำออกแล้ว ถังเก็บน้ำมันแต่ละถังมีความจุประมาณ 330 บาร์เรล ในถังจะมีมาตรตั้งระดับสูงต่ำเอาไว้ ซึ่งจะมีสัญญาณเตือนเมื่อระดับของเหลวในถังสูงหรือต่ำเกินกว่าที่กำหนดไว้ [ปิโตรเลี่ยม]
Floating Storage Unitถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่, ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งใช้เก็บน้ำมันที่ผลิตได้จากแท่นผลิตในทะเล ก่อนที่จะส่งไปยังเรือบรรทุกน้ำมัน (tanker) [ปิโตรเลี่ยม]
Portable Tankถังบรรจุที่เคลื่อนย้ายได้
ถังที่ใช้สำหรับการขนส่งแบบใช้เครื่องทำความเย็นของก๊าซเหลว (Refrigerated Liquefied Gases) หมายถึงถังที่มีฉนวนป้องกันความร้อนที่มีความจุมากกว่า 450 ลิตร ซึ่งรวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง [สิ่งแวดล้อม]
Concrete tanksถังน้ำคอนกรีต [TU Subject Heading]
Gasholdersถังก๊าซ [TU Subject Heading]
Oil storage tanksถังเก็บน้ำมัน [TU Subject Heading]
Pressure vesselsถังรับแรงดัน [TU Subject Heading]
Septic tank ถังเกรอะ
ถังหรือที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเก็บกักสิ่ง ปฏิกูล ซึ่งเป็นถังปิดสามารถป้องกันน้ำซึมเข้าและออกจากถังได้ และใช้ระบบการย่อยสลายของเสียที่อยู่ภายในแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, the gasoline in the tank!ไม่ใช่ หมายถึงน้ำมันในถัง The Great Dictator (1940)
- Get some water!- เอาถังน้ำกั้นไว้ The Great Dictator (1940)
And here come the armored tanks, the pride of Tomainia's army.และนี่คือรถถัง ความภูมิใจของกองทัพ โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
Our troops, tanks and guns will be hidden along the border.ทหารของเรา รถถังและปืนใหญ่ ได้ซุ่มอยู่ที่ชายแดนครับ The Great Dictator (1940)
The route is well guarded. Behind us are 200 tanks, 50 armored cars and 500 machine-guns.รถถัง 200 คัน รถหุ้มเกาะ 50 คัน The Great Dictator (1940)
Wh-Wh-Wh-Where's the bucket? Help!ที่ไหนถังPinocchio (1940)
I had opened up the seacocks and the water began to come in fast.ผมทำให้ประตูถังอับเฉาเปิดออก และน้ำก็เริ่มไหลเข้ามาอย่างเร็ว Rebecca (1940)
- I mean, sir, the seacocks.- ผมหมายถึงถังอับเฉาครับ Rebecca (1940)
What are the seacocks?ถังอับเฉาคืออะไร Rebecca (1940)
The seacocks are the valves to drain out the boat.ถังอับเฉาคือประตูเปิดปิดเพื่อไล่น้ำออกจากเรือ Rebecca (1940)
You can say that again. The kids who crawl out of these places are real trash.คุณสามารถพูดได้ว่าอีกครั้ง เด็กที่คลานออกมาจากสถานที่เหล่านี้เป็นถังขยะจริง 12 Angry Men (1957)
Faster!เฮย ระวังถัง Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถัง[n.] (thang) EN: bucket ; water tank ; tub ; pail ; barrel   FR: seau [m] ; cuve [f] ; baril [m]
ถัง[n.] (thang) EN: [measure of capacity : 20 l]   FR: [mesure de capacité : 20 l]
ถังขยะ[n.] (thangkhaya) EN: dustbin ; garbage can (Am.) ; trash can ; bin ; garbage pail ; litter bin   FR: poubelle [f]
ถังดับเพลิง[n.] (thang dap phloēng) EN: fire extinguisher   FR: extincteur [m]
ถังน้ำ[n. exp.] (thang nām) EN: water bucket ; bucket ; pail   FR: seau (d'eau) [m]
ถังน้ำ[n. exp.] (thang nām) EN: water tank (20 l.)   FR: bonbonne d'eau (20 l.) [f]
ถังน้ำมัน[n. exp.] (thang nām man) EN: gas tank   FR: réservoir d'essence [m]
ถังน้ำแข็ง[n. exp.] (thang nām khaēng) EN: ice box   FR: bac à glace [m]
ถังเก็บน้ำ[n. exp.] (thang kep nām) FR: réservoir [m] ; citerne [f]
ถังแตก[v.] (thangtaēk) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor   

English-Thai: Longdo Dictionary
monocoqe(n) ตัวถังแบบไร้โครง เช่น The frame is aluminium monocoqe. Kawasaki is alone as the manufacturer of the first series produced frame of this type according to Kawasaki Magazine.
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashcan[N] ถังขยะ
bail[N] ถังวิดน้ำ, Syn. dipper
barrel[N] ถังใส่ของเหลว, See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน, Syn. barreling
bin[N] กล่อง, See also: ถัง, ลัง
bin[N] ถังขยะ, Syn. garbage can
bucket[N] ถัง, See also: ปี๊บ, ถังน้ำ, Syn. pail
butt[N] ถังขนาดใหญ่, See also: ถังใส่เหล้าองุ่น, Syn. cask
cask[N] ถังไม้ขนาดใหญ่ใส่ของเหลว, Syn. barrel
gasholder[N] ถังแก๊ซขนาดใหญ่, See also: ที่เก็บแก๊ซ, Syn. gasometer
keg[N] ถังเบียร์, See also: ถังที่มีหัวและก้นแบน ส่วนใหญ่ใช้บรรจุเบียร์, Syn. beer barrel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antitank(แอนทีแทงคฺ') adj. ต่อต้านหรือทำลายรถถังหรือรถหุ้มเกราะ
aquarium(อะแคว'เรียม) n., (pl. aquariums, aquaria) ที่เก็บ (บ่อ,ถัง,อ่าง, ฯลฯ) สัตว์น้ำหรือพืชน้ำ. -aquarian, aquarial adj.
armored forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armoured forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
ashcan(แอช'แคน) n. ภาชนะโลหะใส่เถ้า,ถังขยะ (for ashes,garbage)
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
bath(บาธ) n. การอาบน้ำ,น้ำอาบ,ที่อาบน้ำ,ถังอาบน้ำ,ห้องน้ำ,สถานที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ -Conf. bathe
bazooka(บะซู'คะ) n. ปืนยิงรถถัง,เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง

English-Thai: Nontri Dictionary
bail(n) การประกันตัว,เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,หูหิ้ว,ถังน้ำ
barrel(n) ถัง,ลัง
barrel(vt) ใส่ถัง,ใส่ลัง,บรรจุถัง
bathtub(n) ถังอาบน้ำ,อ่างอาบน้ำ
bin(n) ถัง,ลัง,ถังขยะ
boiler(n) หม้อน้ำ,กาต้มน้ำ,ถังต้มน้ำ
bucket(n) ถังหิ้วน้ำ
bucketful(n) จำนวนเต็มถัง
butt(n) ด้าม,ก้นบุหรี่,ตอไม้,เป้า,ไหสุรา,ถังเหล้า
can(n) กระป๋อง,ถัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bin[บิน] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang vulgar org ) ถังขยะ
bucket (n vt ) ถัง,ใส่ถัง
gas cylinder[แก๊ส ไซลินเดอร์] (n) ถังแก๊ส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
貯水槽[ちょすいそう, chosuisou] (n) ถังเก็บน้ำ, แท็งค์น้ำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Panzer(n) |der, pl. Panzer| รถถัง เช่น Am späten Abend waren die Panzer in der Hauptstadt Bangkok aufgefahren. Soldaten marschierten an strategisch wichtigen Punkten auf.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Walze {f} (n ) ถังใส่ของเหลว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top