Search result for

ฉาง

   
31 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉาง-, *ฉาง*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
平常[píng cháng,ผิง ฉาง] (n adj ) ธรรมดา,เวลาธรรมดา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉาง[N] barn, See also: granary, storehouse, silo, bin, Syn. ยุ้ง, ยุ้งฉาง, Example: หลังคาของฉางจะต้องไม่รั่วและสามารถกันน้ำฝนไม่ให้หยดลงไปได้, Count unit: หลัง, Thai definition: ยุ้งขนาดใหญ่สำหรับเก็บข้าวหรือเกลือเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉางน. สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่สำหรับเก็บข้าวหรือเกลือเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dooley, Spool, take the barn.ดูลี, สปูล ใช้ยุ้งฉาง How I Won the War (1967)
It's a fucking barn. We'll never fill it.มันเป็นยุ้งฉาง พวกเราไม่เคยเติมมัน The Blues Brothers (1980)
You little fool! What makes you think you can just die too? !แต่ยุ้งฉางกำลังไฟไหม้นะ ! Millennium Actress (2001)
If you go to Chang'an to experience and learn new things, you will be more mature.ถ้าท่านไปฉางอันท่านจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่และเพิ่มพูนประสบการณ์ ทำให้ท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้น Episode #1.41 (2006)
...and yet you are willing to send a hostage to Chang'an.ถึงอย่างนั้น เจ้ายังจะเต็มใจส่งตัวประกันไปที่เมืองฉางอันอีกหรือ Episode #1.41 (2006)
Before you send Ju-Mong to Chang'an, why don't you put on a ceremony of marriage for Ju-Mong and Yesoya?ก่อนที่องค์ชายจะส่งจูมงไปฉางอัน ทำไมท่านจึงไม่จัดงานอภิเษกให้กับองค์ชายจูมงและเยโซหยาก่อน Episode #1.41 (2006)
I know Dae-So wants to send you to Chang'an.ข้ารู้ว่าแดโซต้องการส่งเจ้าไปฉางอัน Episode #1.41 (2006)
I would rather go to Chang'an and wait.หม่อมฉันควรจะไปฉางอันและรอ Episode #1.41 (2006)
I will go to Chang'an.หม่อมฉันจะไปฉางอัน Episode #1.41 (2006)
I heard you agreed to go to Chang'an.ข้าได้ยินว่าท่านตกลงจะไปฉางอัน Episode #1.41 (2006)
Take care of yourself in Chang'an.ไปฉางอันรักษาตัวให้ดีด้วย Episode #1.41 (2006)
Ju-Mong... will go to Chang'an as a hostage.จูมง... จะไปเมืองฉางอันเพื่อเป็นตัวประกัน Episode #1.41 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ฉางข้าว[n. exp.] (chāng khāo) EN: barn ; granary   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barn[N] ยุ้งฉาง, See also: ฉาง, ยุ้งข้าว, โรงนา, Syn. barnyard
silo[N] ฉาง, See also: ไซโล, Syn. granary, pit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
corn loftn. ฉางข้าว
garner(การ์'เนอะ) vt. สะสม,เก็บรวบรวม,ได้. n. ยุ้ง,ฉาง,สิ่งที่เก็บสะสมไว้, Syn. gather
granary(เกร'นะรี,แกรน'นะริ) n. ยุ้งข้าว,ฉางข้าว,บริเวณที่ผลิตข้าวได้มากมาย
silage(ไซ'ลิจฺ) n. อาหารสัตว์ที่ไว้ในฉาง
silo(ไซ'โล) n. ฉางเก็บหญ้าสด,ฉางเก็บอาหารสัตว์,หลุมเก็บหญ้าสด,ห้องใต้ดินสำหรับเก็บขีปนาวุธและอุปกรณ์สำหรับยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
barn(n) ยุ้งข้าว,ยุ้งฉาง,โรงนา
garner(n) ที่เก็บของ,ยุ้ง,ฉาง
granary(n) ยุ้ง,ฉาง
grange(n) ฉาง,ยุ้ง,ไร่นา,ฟาร์ม
silo(n) ไซโล,ยุ้ง,ฉาง
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top