ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

binary

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -binary-, *binary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binary(n) ทวิภาค, See also: ระบบฐานสอง, เลขคู่, เลขฐานสอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binary(ไบ'นะรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีคู่, เกี่ยวกับ 2, ซ้ำสอง n. 2 คู่, เลขคู่, ระบบฐานสอง หมายถึง ระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสจะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น เปิดกับปิด, ใช่กับไม่ใช่
binary codeรหัสฐานสองหมายถึง การใช้รหัสเลขฐานสองแทนตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักขระ พิเศษต่าง ๆ โดยใช้เพียงเลข 0 และ 1 รหัสที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายรหัสเช่น เอ็บซีดิก (EBCDIC) , แอสกี (ASCII) , บีซีดี (BCD) คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทจะเลือกใช้รหัสหนึ่งในการแทนข้อมูล
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
binary fileแฟ้มข้อมูลฐานสองหมายถึง แฟ้มที่บรรจุข้อมูลที่เป็นฐานสองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและรับรู้ได้ โดยปกติ แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้นามสกุล (file type) ว่า BIN ดู BIN ประกอบ
binary number systemระบบเลขฐานสอง <คำแปล>ระบบเลขฐานสอง หมายถึง ตัวเลขบอกจำนวนที่มีฐานเป็น"สอง" (ไม่ใช่ "สิบ" อย่างที่นิยมใช้ในปัจจุบัน) คือมีเลขเพียงสองตัว คือ 0 และ 1 คอมพิวเตอร์ได้นำระบบเลขฐานสองนี้มาใช้เป็นรหัส เพื่อสะดวกในการแสดงสภาวะ 2 ประการคือ (สวิตซ์) เปิด และ ปิด
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
binary variableตัวแปรฐานสองตัวแปรที่อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น จริงหรือไม่จริง ศูนย์หรือหนึ่ง เป็นต้น
chinese binaryเลขฐานสองแนวตั้ง (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
binary(n) สอง, เลขคู่, คู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
binary๑. ฐานสอง๒. ทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary๑. ฐานสอง๒. ทวิภาค [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binary๑. ฐานสอง๒. ทวิภาค๓. ทวินิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary adderวงจรบวกฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary arithmeticเลขคณิตฐานสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary arithmetic operationการดำเนินการคำนวณฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary Boolean operation; dyadic Boolean operationการดำเนินการแบบบูลชนิดทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary cellเซลล์เก็บบิตเดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary codeรหัสฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary coded characterอักขระเข้ารหัสฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binary number systemระบบตัวเลขฐานสอง, ดู binary numeral system [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binary numeral system (binary number system)ระบบตัวเลขฐานสอง, ระบบที่แสดงตัวเลขแทนจำนวนโดยการเพิ่มทีละ 2 หรือทวีคูณของ 2 เช่น                1012 หมายถึง 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 หรือ 5      102 หมายถึง 1 x 21 + 0 x 20 หรือ 2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
binary file(n) แฟ้มข้อมูลฐานสอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The answers are being transmitted binary in 15 minutes.คำตอบที่ถูกส่ง ไบนารีใน 15 นาที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Binary Freeform Magnetic Resolution Technology.Resolution Magnetic Technology รุ่นสุดท้าย Transporter 3 (2008)
I speak more than one language, binary code.ฉันพูดได้มากกว่า 1 ภาษา รหัสฐานสอง Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
SO IT'S A BINARY CODE. YEAH. BACON USED A 21-LETTER ALPHABET.แต่มันจะเร็วกว่า ถ้าเจอตัวที่ต้องการ The Angel Maker (2008)
EACH LETTER IS ASSIGNED A BIT STRING OF 5 BINARY DIGITS. THIS COMBINATION YIELDS 32 POSSIBLE ENCODINGS.เขาดูเหมือนจริงมาก The Angel Maker (2008)
Binary code?รหัสไบนารี่เหรอ Wanted (2008)
Go down and initiate the binary commands.ลงไป และเริ่มต้น คำสั่งปฏิบัติการ District 9 (2009)
nothing like having a binary bad guy cleansed from your system to put a spring back in your step.เธอจะได้รีบหายกลับมาเป็นคนเดิมไวๆ Legion (2009)
It's a binary pulsar.มันเป็นระบบดวงดาวสองดวง Incursion: Part 2 (2010)
"If/then" statements are binary truth functions wherein a compound sentence is logically equivalent to the negative.ถ้า/งั้นก็" เป็นคำใช้คู่กัน เพื่อบ่งบอกข้อเท็จจริง ที่มีเขื่อนไขไปด้วยกัน ใช้มากในประโยคความรวม เปรียบเสมือนเป็นหลักคิด ในทางตรรกศาสตร์ The Bones That Weren't (2010)
In range of another binary pulsar, would I?ในระยะของสนามแม่เหล็กแห่งอื่นอีก ใช่มั้ยล่ะ? Aftermath (2010)
It's a 128K binary encryption code.มันเป็นการเข้ารหัสแบบไบนารี่ 128K Transformers: Dark of the Moon (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบนารี่[bainārī] (adj) EN: binary  FR: binaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
binary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binary

WordNet (3.0)
binary(n) a pre-compiled, pre-linked program that is ready to run under a given operating system; a binary for one operating system will not run on a different operating system, Syn. binary program
binary(adj) of or pertaining to a number system have 2 as its base
binary(adj) consisting of two (units or components or elements or terms)

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Binary

a. [ L. binarius, fr. bini two by two, two at a time, fr. root of bis twice; akin to E. two: cf. F. binaire. ] Compounded or consisting of two things or parts; characterized by two (things). [ 1913 Webster ]


Binary arithmetic, that in which numbers are expressed according to the binary scale, or in which two figures only, 0 and 1, are used, in lieu of ten; the cipher multiplying everything by two, as in common arithmetic by ten. Thus, 1 is one; 10 is two; 11 is three; 100 is four, etc. Davies & Peck. --
Binary compound (Chem.), a compound of two elements, or of an element and a compound performing the function of an element, or of two compounds performing the function of elements. --
Binary logarithms, a system of logarithms devised by Euler for facilitating musical calculations, in which 1 is the logarithm of 2, instead of 10, as in the common logarithms, and the modulus 1.442695 instead of .43429448. --
Binary measure (Mus.), measure divisible by two or four; common time. --
Binary nomenclature (Nat. Hist.), nomenclature in which the names designate both genus and species. --
Binary scale (Arith.), a uniform scale of notation whose ratio is two. --
Binary star (Astron.), a double star whose members have a revolution round their common center of gravity. --
Binary theory (Chem.), the theory that all chemical compounds consist of two constituents of opposite and unlike qualities.
[ 1913 Webster ]

Binary

n. That which is constituted of two figures, things, or parts; two; duality. Fotherby. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二进[èr jìn, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] binary (i.e. writing numbers to base 2) #56,463 [Add to Longdo]
二叉树[èr chā shù, ㄦˋ ㄔㄚ ㄕㄨˋ,    /   ] binary tree #136,042 [Add to Longdo]
二进制编码[èr jìn zhì biān mǎ, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ,      /     ] binary code; binary encoding [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binär-Ausgabeeinheit { f }binary output unit [Add to Longdo]
Binär-Eingabeeinheit { f }binary input unit [Add to Longdo]
Binärbaum { m }binary tree [Add to Longdo]
Binärentwicklung { f } [ math. ]binary expansion [Add to Longdo]
Binärcode { m } für Dezimalzahlenbinary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
Binärfeld { n }binary field [Add to Longdo]
Binärkomma { n } [ comp. ] | angenommenes Binärkommabinary point | assumed binary point [Add to Longdo]
Binärziffer { f }binary digit [Add to Longdo]
ausführbares Programm (in Madchinenkode) [ comp. ] | ausführbare Programmebinary | binaries [Add to Longdo]
binär codierte Dezimalstellebinary coded decimal [Add to Longdo]
binäres Suchen; dichotomisches Suchenbinary search [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) { comp } decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) { comp } binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) { comp } binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) { comp } binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) { comp } binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) { comp } binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) { comp } binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) { comp } binary adder [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) { comp } binary digit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top