Search result for

binary

(75 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -binary-, *binary*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
binary file (n ) แฟ้มข้อมูลฐานสอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binary    [N] ทวิภาค, See also: ระบบฐานสอง, เลขคู่, เลขฐานสอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
binary๑. ฐานสอง๒. ทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary๑. ฐานสอง๒. ทวิภาค [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binary๑. ฐานสอง๒. ทวิภาค๓. ทวินิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary adderวงจรบวกฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary arithmeticเลขคณิตฐานสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary arithmetic operationการดำเนินการคำนวณฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary Boolean operation; dyadic Boolean operationการดำเนินการแบบบูลชนิดทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary cellเซลล์เก็บบิตเดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary codeรหัสฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary coded characterอักขระเข้ารหัสฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binary number systemระบบตัวเลขฐานสอง, ดู binary numeral system [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binary numeral system (binary number system)ระบบตัวเลขฐานสอง, ระบบที่แสดงตัวเลขแทนจำนวนโดยการเพิ่มทีละ 2 หรือทวีคูณของ 2 เช่น                1012 หมายถึง 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 หรือ 5      102 หมายถึง 1 x 21 + 0 x 20 หรือ 2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binary(ไบ'นะรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีคู่,เกี่ยวกับ 2,ซ้ำสอง n. 2 คู่,เลขคู่, ระบบฐานสอง หมายถึง ระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสจะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น เปิดกับปิด, ใช่กับไม่ใช่
binary codeรหัสฐานสองหมายถึง การใช้รหัสเลขฐานสองแทนตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักขระ พิเศษต่าง ๆ โดยใช้เพียงเลข 0 และ 1 รหัสที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายรหัสเช่น เอ็บซีดิก (EBCDIC) , แอสกี (ASCII) , บีซีดี (BCD) คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทจะเลือกใช้รหัสหนึ่งในการแทนข้อมูล
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
binary fileแฟ้มข้อมูลฐานสองหมายถึง แฟ้มที่บรรจุข้อมูลที่เป็นฐานสองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและรับรู้ได้ โดยปกติ แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้นามสกุล (file type) ว่า BIN ดู BIN ประกอบ
binary number systemระบบเลขฐานสอง <คำแปล>ระบบเลขฐานสอง หมายถึง ตัวเลขบอกจำนวนที่มีฐานเป็น"สอง" (ไม่ใช่ "สิบ" อย่างที่นิยมใช้ในปัจจุบัน) คือมีเลขเพียงสองตัว คือ 0 และ 1 คอมพิวเตอร์ได้นำระบบเลขฐานสองนี้มาใช้เป็นรหัส เพื่อสะดวกในการแสดงสภาวะ 2 ประการคือ (สวิตซ์) เปิด และ ปิด
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
binary variableตัวแปรฐานสองตัวแปรที่อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น จริงหรือไม่จริง ศูนย์หรือหนึ่ง เป็นต้น
chinese binaryเลขฐานสองแนวตั้ง (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
binary(n) สอง,เลขคู่,คู่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิต    [N] BIT, See also: binary digit, Syn. เลขฐานสอง
ไบต์ [N] BYTE, See also: binary digit eight
เลขฐานสอง [N] binary digit, Example: ภาษาเครื่องเป็นภาษาที่ประกอบด้วยเลขฐานสอง, Thai definition: ระบบตัวเลขที่เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เพียง 2 ตัวคือ 0 กับ 1 แล้วเขียนจำนวนที่ต้องการห้อยด้วย 2

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบนารี่[adj.] (bainārī) EN: binary   FR: binaire
ไบนารี่พัลซาร์[n. exp.] (bainārī phālsā) EN: binary pulsar   FR: pulsar binaire [m]
ดาวคู่[n. exp.] (dāo khū) EN: binary star ; double star   FR: étoile double [f]
ดาวคู่จริง[n. exp.] (dāo khū jing) EN: binary double star ; physical double souble   
เลขฐานสอง[n. exp.] (lēk thān søng) EN: binary digit   
ระบบจำนวนฐานสอง[n. exp.] (rabop jamnūan thān søng) EN: binary system   FR: système binaire [m]
ระบบเลขฐานสอง[n. exp.] (rabop lēk thān søng) EN: binary system   FR: système binaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BINARY    B AY1 N ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binary    (j) (b ai1 n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binärbaum {m}binary tree [Add to Longdo]
Binärfeld {n}binary field [Add to Longdo]
Binärziffer {f}binary digit [Add to Longdo]
Binär-Ausgabeeinheit {f}binary output unit [Add to Longdo]
Binär-Eingabeeinheit {f}binary input unit [Add to Longdo]
binär codierte Dezimalstellebinary coded decimal [Add to Longdo]
Binärentwicklung {f} [math.]binary expansion [Add to Longdo]
Binärcode {m} für Dezimalzahlenbinary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
binäres Suchen; dichotomisches Suchenbinary search [Add to Longdo]
Binärkomma {n} [comp.] | angenommenes Binärkommabinary point | assumed binary point [Add to Longdo]
ausführbares Programm (in Madchinenkode) [comp.] | ausführbare Programmebinary | binaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二叉树[èr chā shù, ㄦˋ ㄔㄚ ㄕㄨˋ, / ] binary tree [Add to Longdo]
二进[èr jìn, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] binary (i.e. writing numbers to base 2) [Add to Longdo]
二进制编码[èr jìn zhì biān mǎ, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] binary code; binary encoding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Binary \Bi"na*ry\, n.
   That which is constituted of two figures, things, or parts;
   two; duality. --Fotherby.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Binary \Bi"na*ry\, a. [L. binarius, fr. bini two by two, two at
   a time, fr. root of bis twice; akin to E. two: cf. F.
   binaire.]
   Compounded or consisting of two things or parts;
   characterized by two (things).
   [1913 Webster]
 
   {Binary arithmetic}, that in which numbers are expressed
    according to the binary scale, or in which two figures
    only, 0 and 1, are used, in lieu of ten; the cipher
    multiplying everything by two, as in common arithmetic by
    ten. Thus, 1 is one; 10 is two; 11 is three; 100 is four,
    etc. --Davies & Peck.
 
   {Binary compound} (Chem.), a compound of two elements, or of
    an element and a compound performing the function of an
    element, or of two compounds performing the function of
    elements.
 
   {Binary logarithms}, a system of logarithms devised by Euler
    for facilitating musical calculations, in which 1 is the
    logarithm of 2, instead of 10, as in the common
    logarithms, and the modulus 1.442695 instead of .43429448.
    
 
   {Binary measure} (Mus.), measure divisible by two or four;
    common time.
 
   {Binary nomenclature} (Nat. Hist.), nomenclature in which the
    names designate both genus and species.
 
   {Binary scale} (Arith.), a uniform scale of notation whose
    ratio is two.
 
   {Binary star} (Astron.), a double star whose members have a
    revolution round their common center of gravity.
 
   {Binary theory} (Chem.), the theory that all chemical
    compounds consist of two constituents of opposite and
    unlike qualities.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 binary
   adj 1: of or pertaining to a number system have 2 as its base;
       "a binary digit"
   2: consisting of two (units or components or elements or terms);
     "a binary star is a system in which two stars revolve around
     each other"; "a binary compound"; "the binary number system
     has two as its base"
   n 1: a system of two stars that revolve around each other under
      their mutual gravitation [syn: {binary star}, {binary},
      {double star}]
   2: a pre-compiled, pre-linked program that is ready to run under
     a given operating system; a binary for one operating system
     will not run on a different operating system; "the same
     source code can be compiled to produce different binaries for
     different operating systems" [syn: {binary}, {binary
     program}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top