ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adaptability

AH0 D AE2 P T AH0 B IH1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adaptability-, *adaptability*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptability (Psychology)ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสามารถในการปรับตัว[khwāmsāmāt nai kān praptūa] (n, exp) EN: adaptability  FR: adaptabilité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAPTABILITY AH0 D AE2 P T AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adaptability (n) ˈədˌæptəbˈɪlɪtiː (@1 d a2 p t @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassungsfähigkeit {f}: Wandlungsfähigkeit {f} | Anpassungsfähigkeiten {pl}adaptability | adaptabilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
順応性[じゅんのうせい, junnousei] (n) adaptability [Add to Longdo]
順応力[じゅんのうりょく, junnouryoku] (n) adaptability; capacity for adaptation [Add to Longdo]
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) elasticity; resilience; flexibility; adaptability [Add to Longdo]
適応性[てきおうせい, tekiousei] (n,adj-no) adaptability; flexibility; malleability [Add to Longdo]
適合性[てきごうせい, tekigousei] (n) compatibility; conformance; fitness; adaptability [Add to Longdo]
変通[へんつう, hentsuu] (n,vs) resourcefulness; adaptability [Add to Longdo]
融通[ゆうずう(P);ゆうづう, yuuzuu (P); yuuduu] (n,adj-no,vs) (1) lending (money); finance; (2) adaptability; versatility; flexibility; accommodation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適応性[てきおうせい, tekiousei] adaptability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adaptability \A*dapt`a*bil"i*ty\, Adaptableness
 \A*dapt"a*ble*ness\, n.
   The quality of being adaptable; suitableness. "General
   adaptability for every purpose." --Farrar.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adaptability
   n 1: the ability to change (or be changed) to fit changed
      circumstances [ant: {unadaptability}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top