Search result for

th

(207 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -th-, *th*
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
produzione[Thai] (n vi vt adv ) general

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Thai wisdomวัฒนธรรมไทย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
thankful (n adj adv ) ขอบคุณ
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (org ) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
though (conj ) แต่ (ในกรณีที่นำไปใส่ไว้ท้ายประโยคนั้นๆจะเทียบเท่ากับมีคำว่า"แต่"อยู่หน้าประโยคนั้นๆ)

English-Thai: Longdo Dictionary
The Holy See(n) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)
the john(n slang) ห้องน้ำ, S. toilet, restroom, WC
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, S. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.,
theme park(n) สวนสนุก
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy
third party(n) บุคคลที่สาม, S. third person,
thong(n) กางเกงชั้นในประเภทหนึ่ง คล้ายแบบ tanga, tanga

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Th[N] สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ thorium
the[ART] คำนำหน้านามชี้เฉพาะ
the[PRF] พระเจ้า, Syn. theo-
tho[CONJ] ถึงแม้ว่า (คำย่อของ though), Syn. tho', though
tho[ADV] ถึงแม้ว่า (คำย่อของ though), Syn. tho', though
thy[PRON] ของท่าน
Thai[N] คนไทย, See also: ชาวไทย
Thai[N] ภาษาไทย
Thai[ADJ] เกี่ยวกับคนไทย, See also: เกี่ยวกับภาษาไทย
Thai[ADJ] ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thai(ไท) adj.,n. ไทย,คนไทย, See also: Thailand ประเทศไทย
than(แธน) conj. กว่า,นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ,เมื่อสัมพันธ์กับ
thank(แธงคฺ) vt. ขอบคุณ,ขอบใจ,แสดงความขอบคุณ,แสดงการเห็นคุณค่า n. ความรู้สึกขอบคุณ,การแสดงความขอบคุณ,, See also: thanks n. ฉันขอขอบคุณ (ย่อจากI thank you) ,-Phr. (thanks to เนื่องจาก) . thanker n.
thank-you(แธงคฺ'ยู) adj. ซึ่งแสดงความขอบคุณ
thankful(แธงคฺ'ฟูล) adj. รู้สึกขอบคุณ,ขอบ-คุณ,ขอบใจ., See also: thankfully adv. thankfulness n., Syn. obliged,grateful
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative
thanksgiving(แธงคซฺ'กิฟวิง) n. การแสดงความขอบคุณ,การขอบคุณ
thanksgiving dayn. วันแสดงการขอบคุณพระเจ้า
thanksworthyadj. ควรได้รับการขอบคุณ
that(แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
Thai(n) ภาษาไทย,คนไทย,ชาวไทย
Thailand(n) ประเทศไทย,เมืองไทย
than(con) กว่า
thank(vt) ขอบใจ,ขอบคุณ
thankful(adj) กตัญญู,ขอบคุณมาก,รู้สึกขอบใจ,ยินดีมาก
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า
thanks(n) การขอบใจ,ความกตัญญู
thanksgiving(n) การขอบใจ,การสวดมนตร์ขอบคุณพระเจ้า
that(adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น
that(adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thalamus; receptacleฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thalloidคล้ายแทลลัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thalloid form-รูปแทลลัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thallophyteแทลโลไฟต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thallophyteแทลโลไฟต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thallusแทลลัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thalweg๑. ร่องน้ำลึก [ดู fairway ประกอบ]๒. เส้นลาดท้องหุบเขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
thalweg; talwegร่องน้ำลึก [ดู midway ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thamuria; pollakisuria; pollakiuriaอาการถ่ายปัสสาวะบ่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatocoenosis; death assemblage; taphocoenose; taphocoenosisชุมซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thai ampherอำเภอ [TU Subject Heading]
Thai Centreศูนย์วัฒนธรรมไทย " เป็นโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เพื่อให้ ชาวต่างประเทศได้รู้จักและเข้าใจประเทศไทย " [การทูต]
Thai character sets (Data processing)ชุดอักขระภาษาไทย (การประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Thai Cornerมุมหนังสือไทย " เป็นโครงการบริจาคหนังสือ ตำราเรียนภาษาไทย รวมทั้งศิลปวัตถุของไทย หรือศูนย์วัฒนธรรมไทยเพื่อการเผยแพร่ภาษาไทยและศิลปวัฒน- ธรรมไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือมิตรประเทศ โดยอาจใช้สถานที่ในห้องสมุดสาธารณะ หรือในมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ หรือในสถานทูตสถานกงสุลไทยโดยจัดตั้งเป็นมุมเฉพาะสำหรับจัดวางหนังสือไทยให้ ชาวต่างชาติได้อ่านหรือศึกษาภาษาไทย บางแห่งอาจเรียกชื่อว่า Thai Collection ก็ได้ " [การทูต]
Thai Deng (Tai people)ชาวไทยเดิ้ง [TU Subject Heading]
Thai dramaบทละครไทย [TU Subject Heading]
Thai drama (Comedy)บทละครไทย (ละครชวนหัว) [TU Subject Heading]
Thai essaysความเรียงไทย [TU Subject Heading]
Thai fictionนวนิยายไทย [TU Subject Heading]
Thai Gulf Recovery Policy การฟื้นฟูทะเลไทย
การกำหนดนโยบาย การดำเนินแนวทางและหลักปฎิบัติ ตลอดจนการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทะเลไทย รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการนโยบายและฟื้นฟูทะเลไทยกำหนด เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทะเลอย่างเหมาะสมและ ยั่งยืนตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thai boxing (n )
Thai Danu Bank (org ) ธนาคารไทยทนุ
Thai Military Bank (org ) ธนาคารทหารไทย
thank to (idiom ) เนื่องจาก, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า, เหตุเพราะ
See also: S. because, since, as, due to the face that,
That's a shame! ( ) สำนวนใช้แสดงความผิดหวัง
That's for sure (phrase ) เรื่องนั้นแน่นอน, ของแน่
the[ธี] (pron. ) ผู้นี้
The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit Univer (adj ) The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit University provides short-term capacity-building training courses to development professionals from governments, NGOs, development banks and UN agencies.
The Boot (n slang) ประเทศอิตาลี (รูปร่างคล้ายรองเท้าบู๊ต)
the Cabinet Secretary-Generalเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
- You know about the dress.เธอรู้เรื่องชุด.. The Serena Also Rises (2008)
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันอยากจะขอบใจเจนนี่ ฮัมฟรีย์ เจนนี่ ฮัมฟรีย์ผู้ยิ่งใหญ่ The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank everyone for making the show a spectacular success.ฉันยอากจะขอบคุณทุกๆคน ที่ทำให้โชว์ประสบความสำเร็จไปได้ The Serena Also Rises (2008)
Good luck with that. I'll look for it in "Reader's Digest."งั้นขอให้โชคดีแล้วกัน ฉันจะรออ่านมันในหนังสือรีดเดอร์ ไดเจสท์ The Serena Also Rises (2008)
I don't--I'd rather be safe than use people for art.ผมจะรู้สึกดีกว่า ถ้าใช้ผู้คนเพื่อศิลปะน่ะครับ The Serena Also Rises (2008)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
Yeah, you know, I'm-- I'm not gonna use it, though.เอ่อ แต่ ผมคงไม่ใช้มันเขียนหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
Uh, yeah, yeah. He thinks he killed his mother.อ่า ครับๆ เขาคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าแม่ตัวเอง The Serena Also Rises (2008)
Did you get Charlie Trout's secret in the process?แล้วความลับของฃาลี หละ ถึงไหนแล้ว? The Serena Also Rises (2008)
Oh, good. That--that's a relief.โอ้ นั่นช่วยได้มากเลยครับ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
th$100 will cover all your expenses for the trip.
th10 people were packed into the small room.
th1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
th1980 was the year when I was born.
th1. Finely chop the chicken breast meat.
th2001 is the year when the 21st century begins.
th2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
th2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
th2. Cut the radishes into long sticks.
th2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
th2. Sew together the shoulder of the garment body.
th3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
ด้วยเหตุฉะนี้[CONJ] consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
น่าหวาดเสียว[ADJ] thrilling, See also: startling, Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น, Example: โจรถือมีดจี้ที่คอของเขาอย่างน่าหวาดเสียว, Thai definition: ชวนให้หวาดเสียว
ฝึกสมอง[V] exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
ผู้ล่วงลับ[N] the deceased, See also: dead person, Syn. ผู้ตาย, ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต, Example: การกรวดน้ำเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ, Count unit: คน
พุทโธ[N] Lord Buddha, See also: the Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า
ภาคใต้[N] the southern part, See also: the South, Ant. ภาคเหนือ, Example: ภาคใต้ตั้งอยู่ในระหว่างทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิค, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
ภาคเหนือ[N] the northern part, See also: the North, Ant. ภาคใต้, Example: การดำหัวเป็นวัฒนธรรมอันสูงยิ่งของคนในภาคเหนือ, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางเหนือของประเทศ
ภาคอีสาน[N] the north-eastern part, See also: the Northeast, Syn. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Example: ภาคอีสานของไทยมีจรรยาปฏิบัติทางสังคมอย่างเคร่งครัดเรียกว่า ฮีตสิบสอง, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
มองว่า[V] think, See also: to have the opinion of, Syn. เห็นว่า, คิดว่า, Example: ผู้แทนนักศึกษาคนหนึ่งมองว่า คนไทยยังไม่ให้ความสนใจกับเรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควร, Thai definition: มีความคิดเห็นว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée

CMU English Pronouncing Dictionary
TH    T IY1 EY1 CH
THS    TH S
THE    DH AH1
THE    DH IY0
THE    DH AH0
THY    DH AY1
THI    TH IY1
THO    DH OW1
THAT    DH AE1 T
THAR    TH AA1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
the    (a) (dh @)
thy    (j) (dh ai1)
Thom    (n) (t o1 m)
Thai    (n) (t ai1)
Theo    (n) (th ii1 ou)
than    (cc) (dh a n)
that    (j) (dh a t)
thaw    (v) (th oo1)
thee    (prp) (dh ii)
them    (prp) (dh e m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Thailand(uniq) ประเทศไทย, See also: Related: thailändisch
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n uniq) |das| ภาษาไทย
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Theke(n) |die, pl. Theken| ซุ้มหรือเคาน์เตอร์ขายของเล็กๆ น้อยๆ (ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น heiße Theke ซุ้มขายอาหารร้อน
Thema(n) |das, pl. Themen| หัวข้อ, หัวเรื่อง
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch
Marathonlauf(n) |der, nur Sg.| การวิ่งมาราธอน
Methode(n) |die, pl. Methoden| วิธีการ , See also: Related: Verfahren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thailänder {m}; Thailänderin {f}Thai [Add to Longdo]
Thanatologie {f}; Sterbensforschung {f}thanatology [Add to Longdo]
Thanatologe {m}; Sterbensforscher {m}thanatologist [Add to Longdo]
Thanatophobie {f}; Thantophobie {f}; Angst vor dem Sterben und dem Todthanatophobia [Add to Longdo]
Theater {n} | Theater {pl} | ins Theater gehentheatre; theater [Am.] | theatres; theaters [Am.] | to go to the theatre; to go to the theater [Am.] [Add to Longdo]
Theater ...thespian [Add to Longdo]
Theaterbesucher {m}playgoer [Add to Longdo]
Theaterbesucher {m}theatregoer; theatergoer [Am.] [Add to Longdo]
Theaterdirektor {m} | Theaterbesucher {pl}impresario | theatregoers [Add to Longdo]
Theaterensemble {n}; Theatergruppe {f}theatre company [Add to Longdo]
Theaterkarte {f}theatre ticket [Add to Longdo]
Theaterkasse {f} | Theaterkassen {pl}theatre box office | theatre box offices [Add to Longdo]
Theaterkritiker {m}theatre critic; drama critic [Add to Longdo]
Theaterprobe {f}rehearsal [Add to Longdo]
Theaterrequisiten {pl}stage properties [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
thèse(n) |f, pl. thèses| วิทยานิพนธ์
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350,000 volumes.
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, ㄧ ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄢˊ, ] the year 1949 (Communist revolution) [Add to Longdo]
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, ] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
一家[yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ, ] the whole family [Add to Longdo]
一家子[yī jiā zi, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄗ˙, ] the whole family [Add to Longdo]
一胎制[yī tāi zhì, ㄧ ㄊㄞ ㄓˋ, ] the one-child policy [Add to Longdo]
丁酉[dīng yǒu, ㄉㄧㄥ ㄧㄡˇ, ] thirty fourth year D10 of the 60 year cycle, e.g. 1957 or 2017 [Add to Longdo]
七七事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
七十年代[qī shí nián dài, ㄑㄧ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, ] the 1970's [Add to Longdo]
[sān, ㄙㄢ, ] three; 3 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
劇場[げきじょう, gekijou] Theater, Schauspielhaus [Add to Longdo]
寒暖計[かんだんけい, kandankei] Thermometer [Add to Longdo]
理論[りろん, riron] Theorie [Add to Longdo]
魔法瓶[まほうびん, mahoubin] Thermosflasche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Th \Th\
   In Old English, the article the, when the following word
   began with a vowel, was often written with elision as if a
   part of the word. Thus in Chaucer, the forms thabsence,
   tharray, thegle, thend, thingot, etc., are found for the
   absence, the array, the eagle, the end, etc.
   [1913 Webster] Thack

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Th
   n 1: the fifth day of the week; the fourth working day [syn:
      {Thursday}, {Th}]
   2: a soft silvery-white tetravalent radioactive metallic
     element; isotope 232 is used as a power source in nuclear
     reactors; occurs in thorite and in monazite sands [syn:
     {thorium}, {Th}, {atomic number 90}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top