Search result for

siamese

(53 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -siamese-, *siamese*
Possible hiragana form: しあめせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Siamese[ADJ] เกี่ยวกับไทย, Syn. Thai
Siamese[N] คนไทย, Syn. Thai
Siamese[N] ภาษาไทย, Syn. Thai
Siamese cat[N] แมวไทย
Siamese twins[N] ฝาแฝดซึ่งมีลำตัวติดกันแต่กำเนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siamese(ไซมะมีซ',-มีส') adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศไทย,คนไทย,ภาษาไทย,วัฒนธรรมไทย,ฝาแฝด,มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด,เหมือนกัน,แมวไทย
siamese twinsn. ฝาแฝดที่มีตัวติดกันแต่กำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
Siamese(adj) ของสยาม,ของประเทศไทย
Siamese(n) ชาวสยาม,ชาวไทย,ภาษาไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Siamese portsช่องร่วมแฝด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Siamese catแมวไทย [TU Subject Heading]
Siamese fighting fishปลากัดไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Siamese giant carp (Catlocarpio siamensis)[ไซแอมมีส ไจแอนท์ คาร์พ] (n ) ปลากระโห้
Siamese Rosewoodพะยูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are Siamese Cobra or common cobra.มันเปนงูเหาไทย Rambo (2008)
Retired but still very well known as the leading surgeon separating siamese twins.ตอนนี้ผมรีไทร์แล้ว แต่ก็ยังเป็นที่รู้จัก\ ในฐานะศัลยแพทย์มือหนึ่งที่เชี่ยวชาญการผ่าตัดแฝดสยาม The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Creating ... a siamese triplet... connected by the gastrict system.ก่อกำเนิดเป็น แฝดสยามตรีเอกานุภาพ ที่เชื่อมกันด้วย The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Those two are like Siamese twins attached at the cell phone holster.พวกเขายังกะแฝดสยาม ที่ตัวติดกับซองโทรศัพท์มือถือ Accounting for Lawyers (2010)
Feed the Siamese fighting fish first.ให้อาหารปลา Siamese ก่อนสิ Falling Ash (2011)
If we were any closer, we'd be siamese twins. (Chuckles)ถ้าเราสนิทกันมากกว่านี้ล่ะก็ เราคงกลายเป็นแฝดสยามแล้วล่ะ Ice Queen (2012)
Now that Deb is my Siamese twin, getting into Louis' penthouse is going to be next to impossible.ตอนนี้ เด็บกลายเป็นแฝดสยามของผม การเข้าไปในบ้านพักของ หลุยส์ กำลังเป็นสิ่งต่อไปที่เป็นไปไม่ได้ Sunshine and Frosty Swirl (2012)
Had these two -- the werewolf siamese twins.ที่เจอมนุษย์หมาป่าเป็นแฝดสยามไง Devil May Care (2013)
Then you wouldn't have the chance to learn Siamese.งั้นลูกก็อดเรียนรู้ชาวสยามสิ Anna and the King (1999)
Makes me wish I was Siamese myself.Makes me wish I was Siamese myself. Anna and the King (1999)
As you know, I do a lot of business with the Siamese, many of whom have ended up dead in recent months.As you know, I do a lot of business with the Siamese, many of whom have ended up dead in recent months. Anna and the King (1999)
You said the Siamese people are just like us.You said the Siamese people are just like us. Anna and the King (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาวสยาม[n. prop.] (chāichāo Sayām) EN: Siamese   FR: Siamois [m]
ไก่ฟ้าพญาลอ[n. exp.] (kaifā phayālø) EN: Siamese Fireback   FR: Faisan prélat [m]
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗๕)[n. prop.] (Kān Patiwat Sayām phø.sø. søng phan sī røi jetsip-hā) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam   FR: coup d'État de 1932 [m]
ขี้เหล็ก[n.] (khīlek) EN: Cassod tree ; Siamese senna ; Thai copperpod, ; Siamese cassia   
กินนรรำ[n.] (kinnønram) EN: Thai dancing posture; attitudes assumed in Siamese theatricals   
กระต่ายป่า[n. exp.] (kratāi pā) EN: Siamese Hare   
แมววิเชียรมาศ [n. exp.] (maēo wichīen māt) EN: Siamese cat ; Moon Diamond   FR: siamois [m] ; chat siamois [m]
งูแมวเซา[n. exp.] (ngū maēosāo) EN: Siamese Russell's Viper   
ภาษาสยาม[n. exp.] (phāsā Sayām) EN: Siamese   FR: siamois [m]
ปลากัด [n. exp.] (plā kat) EN: fighting fish ; Siamese fighting fish   FR: combattant [m] ; poisson-combattant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIAMESE    S AY2 AH0 M IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Siamese    (n) (s ai2 @ m ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prälatfasan {m} [ornith.]Siamese Fireback Pheasant [Add to Longdo]
Siamesischer Kampffisch {m} (Betta splendens) [zool.]siamese fighting fish [Add to Longdo]
Siamesischer Ringelwels {m} (Leiocassis siamensis) [zool.]siamese rock catfish [Add to Longdo]
Siamesische Rüsselbarbe {f}; Algenfresser {m} (Crossocheilus siamensis) [zool.]siamese algae eater; Siamese Flying Fox [Add to Longdo]
Siamesische Saugschmerle {f} (Gyrioncheilus aymonieri) [zool.]siamese gyrinocheilid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャム語[シャムご, shamu go] (n) (obsc) (See タイ語) Siamese (language) [Add to Longdo]
シャム双生児[シャムそうせいじ, shamu souseiji] (n) Siamese twins [Add to Longdo]
シャム猫[シャムねこ, shamu neko] (n) Siamese cat [Add to Longdo]
ベタ[, beta] (n) betta (esp. the Siamese fighting fish, Betta splendens); (P) [Add to Longdo]
泰語[たいご, taigo] (n) Siamese (language); Thai [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暹罗语[Xiān luó yǔ, ㄒㄧㄢ ㄌㄨㄛˊ ㄩˇ, / ] Siamese (Thai) language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Siamese \Si`a*mese"\, a.
   Of or pertaining to Siam, its native people, or their
   language.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Siamese \Si`a*mese`\, n. sing. & pl.
   1. A native or inhabitant of Siam; pl., the people of Siam.
    [1913 Webster]
 
   2. sing. The language of the Siamese.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 connected \connected\ adj.
   1. p. p. of {connect}. [Narrower terms: {abutting, adjacent,
    adjoining, bordering(prenominal), conterminous,
    coterminous, contiguous}] [Narrower terms: {adjunctive}]
    [Narrower terms: {affined}] [Narrower terms: {attached}]
    [Narrower terms: {contiguous, in contact}] [Narrower
    terms: {coupled, joined, linked}] [Narrower terms:
    {cursive, flowing}] [Narrower terms: {siamese}] [Narrower
    terms: {socially connected, well-connected}] {unconnected}
    [WordNet 1.5]
 
   2. being joined in close association.
 
   Syn: affiliated, attached.
     [WordNet 1.5]
 
   3. connected by a conductor so as to allow the flow of
    electric signals. [Narrower terms: {wired (vs. wireless)}]
    WordNet 1.5]
 
   4. (Music) legato. {staccato}
 
   Syn: flowing, smooth.
     [WordNet 1.5]
 
   5. associated with or accompanying.
 
   Syn: associated.
     [WordNet 1.5]
 
   6. (Computers) stored in, controlled by, or in direct
    communication with a central computer. [Narrower terms:
    {on-line (vs. off-line), online, on line(predicate)}]
 
   Syn: machine-accessible.
     [WordNet 1.5]
 
   7. switched on. [Narrower terms: {on-line (vs. off-line),
    online, on line(predicate)}]
 
   Syn: ready, on.
     [WordNet 1.5]
 
   8. having some relation.
 
   Syn: related.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Siamese
   adj 1: of or relating to or characteristic of Thailand or its
       people; "Siamese kings"; "different Thai tribes live in
       the north" [syn: {Thai}, {Tai}, {Siamese}]
   2: of or relating to the languages of the Thai people; "Thai
     tones" [syn: {Thai}, {Tai}, {Siamese}]
   3: of or relating to Thailand; "the Thai border with Laos" [syn:
     {Thai}, {Tai}, {Siamese}]
   n 1: a branch of the Tai languages [syn: {Thai}, {Siamese},
      {Central Thai}]
   2: a native or inhabitant of Thailand [syn: {Thai}, {Tai},
     {Siamese}]
   3: an inlet with two or more couplings to which a hose can be
     attached so that fire engines can pump water into the
     sprinkler system of a building [syn: {siamese}, {siamese
     connection}]
   4: a slender short-haired blue-eyed breed of cat having a pale
     coat with dark ears paws face and tail tip [syn: {Siamese
     cat}, {Siamese}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top