ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thailand

T AY1 L AE2 N D   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thailand-, *thailand*, thailan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Thailand[N] ประเทศไทย
Thailand[N] ไทย

English-Thai: Nontri Dictionary
Thailand(n) ประเทศไทย,เมืองไทย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thailandไทย [TU Subject Heading]
Thailand ? Cambodia Joint Development Study for Economic Cooperation Planโครงการจัดทำแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผน ปฏิบัติการระหว่างไทย-กัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ตลอดจนสาขาทางเศรษฐกิจที่ควรมีความร่วมมือต่อกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-กัมพูชาในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว รวม 5 สาขา ได้แก่ โครงสร้างทางกายภาพ (ถนนและไฟฟ้า) อุตสาหกรรมการเกษตรและประมง อุตสาหกรรมเบา การพัฒนาการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงทางการค้า โดยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทและลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจดัง กล่าว ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี เริ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป [การทูต]
Thailand Clearing House Co.,Ltd.บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับตลาดทุนไทย และเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางการชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายใน บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (Thailand Futures Exchange: TFEX) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การประกอบการในฐานะสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บจ. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) นั้นอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ของสำนักหักบัญชี [ตลาดทุน]
Thailand Futures Exchange PCLบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 [ตลาดทุน]
Thailand IT Year, 1995ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย [TU Subject Heading]
Thailand Quality Awardเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย [การจัดการความรู้]
Thailand Quality Awardรางวัลคุณภาพแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Thailand Securities Depository Company Limitedบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี โดยใช้ระบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ [ตลาดทุน]
Thailand Securities Instituteสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เป็นสถาบันที่จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้ลงทุน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุน รวมทั้ง เป็นสถาบันจัดทดสอบความรู้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Thailand, Centralไทย (ภาคกลาง) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Thailand had continuously[ Thailand had continuously ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thailand? All right, Thailand it is. Yeah.- เมืองไทย เอาละ ไปเมืองไทย Mr. Right (2015)
The U.S. government set up these for disaster zones, like Thailand after the Tsunami.รัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งเป็นพื้นที่เตือนภัย เหมือนประเทศไทย หลังเกิดสึนามิ The Odyssey (2013)
I even know a man in Thailand with a wooden cock.ฉันได้รู้ว่าคนที่อยู่ในประเทศ ไทย กับไก่ไม้ Lone Survivor (2013)
You are... done... as a coach, and all the hormones in Thailand can't change the fact that you are done as a woman.เธอน่ะ ยุติ... การเป็นโค้ชได้แล้ว The Spanish Teacher (2012)
My wife didn't want to come to Thailand for Christmas holidays.ภรรยาผมไม่ต้องการมาที่นี่ในวันคริสต์มาส The Impossible (2012)
KHAOLAK, THAILAND CHRISTMAS EVE Take your stuff, don't forget any bags.หยิบสัมภาระด้วยล่ะ อย่าลืม The Impossible (2012)
She just wished he would come and whisk her away to Thailand or Mexico.เธอหวังว่าเขาจะกลับมา และพาเธอไป ที่ประเทศไทย หรือแม๊กซิโก Nebraska (2011)
I went to Thailand recently with my husband, Perry, and there is a beautiful saying that I learned there.ชั้นเพิ่งไปเมืองไทยเร็วๆนี้ กับหวานใจของชั้น, Perry. และก็มีคำพูดที่น่าประทับใจ ที่ชั้นได้เรียนมา Bridesmaids (2011)
- "The population in Thailand is ..." And we're the three best friends That anybody could have.และเรา 3 คนคือเพื่อนซี้ไม่มีใครเกิน The Hangover Part II (2011)
The climate in Thailand is..." Alan, uh...อากาศในประเทศไทย... The Hangover Part II (2011)
The population in Thailand is 63 million people.ประชากรในประเทศไทยมี 63 ล้านคน The Hangover Part II (2011)
Alan found out that we're going to Thailand for Stu's wedding.อลันรู้เรื่องที่เรา จะไปงานแต่งสตูที่เมืองไทย The Hangover Part II (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thailandDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
thailandDo you have any other guidebooks about Thailand?
thailandHe finally went through with his plan to go to Thailand.
thailandIn Thailand, bringing up the children isn't the father's responsibility; it's entirely up to the mother.
thailandIn Thailand it has already become too dry to grow rice in some parts of the country.
thailandIn Thailand, people use coconuts for food, drink and toys.
thailandShe set out for Thailand.
thailandThe number of Europeans who visit Thailand every year is very large.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วท[N] Thailand Institute of Scientific and Technological Research, See also: TISTR, Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไทย[N] Thailand, Syn. ประเทศไทย, Example: ปัจจุบันมีผู้อพยพเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า
ประเทศไทย[N] Thailand, Syn. ไทย, เมืองไทย, สยาม, Example: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย, Count unit: ประเทศ
กรุงสยาม[N] Siam, See also: Thailand, Syn. ประเทศสยาม, สยาม, ประเทศไทย, Example: กรุงสยามแต่ครั้งโบราณรุ่งเรืองเป็นอันมาก
แหลมทอง[N] Thailand, Syn. ประเทศไทย, ไทย
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย[N] Thailand Association of the Blind, Example: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะส่งเสริมให้คนตาบอดได้มีหนทางเลือกใหม่ บนเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในอนาคต, Thai definition: สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่คนตาบอด
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย[N] Thailand Association of the Blind, Example: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะส่งเสริมให้คนตาบอดได้มีหนทางเลือกใหม่ บนเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในอนาคต, Thai definition: สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่คนตาบอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
ชายชาวไทย[n. exp.] (chāichāo Thai ) FR: Thaï [m] ; Thaïlandais [m]
ชักพระ[n.] (chakphra) EN: name of an important custom in southern Thailand   
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāng Pheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant   FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   

CMU English Pronouncing Dictionary
THAILAND    T AY1 L AE2 N D
THAILAND'S    T AY1 L AE2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Thailand    (n) tˈaɪlænd (t ai1 l a n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泰国[Tài guó, ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Thailand; Thai, #3,437 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
タイ[たい, tai] Thai: ประเทศไทย English: thailand
タイ国[たいこく, taikoku] Thai: ชื่อเรียกประเทศไทย, เมืองไทย English: Thailand

German-Thai: Longdo Dictionary
Thailand(uniq) ประเทศไทย, See also: Related: thailändisch
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n uniq) |das| ภาษาไทย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thailand-Hakenlilie {f} (Crinum thaianum)onion bulb [Add to Longdo]
Thailand [geogr.]Thailand (th) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos) [Add to Longdo]
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[, shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java) [Add to Longdo]
タイ国[タイこく, tai koku] (n) Thailand [Add to Longdo]
タイ人[タイじん, tai jin] (n) Thai; person from Thailand [Add to Longdo]
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[, ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand) [Add to Longdo]
[たい;タイ(P), tai ; tai (P)] (n) (uk) Thailand; (P) [Add to Longdo]
泰国[たいこく, taikoku] (n) Thailand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Thailand
   n 1: a country of southeastern Asia that extends southward along
      the Isthmus of Kra to the Malay Peninsula; "Thailand is the
      official name of the former Siam" [syn: {Thailand},
      {Kingdom of Thailand}, {Siam}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Thailand /tailant/
  Thailand (th)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Thailand /ɑjlɑnt/
  1. Siam; Thailand
  2. Siam; Thailand

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top