ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thankful

TH AE1 NG K F AH0 L   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thankful-, *thankful*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
thankful (n adj adv ) ขอบคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thankful[ADJ] ที่รู้สึกยินดี, Syn. obliged, grateful, gratified, Ant. ungrateful, thankless
thankful[ADJ] ที่รู้สึกขอบคุณ
thankful for small mercies[IDM] ขอบคุณในสิ่งเล็กๆ น้อยแต่มีประประโยชน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thankful(แธงคฺ'ฟูล) adj. รู้สึกขอบคุณ,ขอบ-คุณ,ขอบใจ., See also: thankfully adv. thankfulness n., Syn. obliged,grateful

English-Thai: Nontri Dictionary
thankful(adj) กตัญญู,ขอบคุณมาก,รู้สึกขอบใจ,ยินดีมาก
unthankful(adj) เนรคุณ,ไม่ขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stay out of sight. Be thankful you live in the suburbs, Johnson.จอห์นสัน นายควรดีใจที่ได้อยู่นอกเมือง Day of the Dead (1985)
They've given him plenty of therapy and treatment and I'm thankful for that.พวกเขาให้การบำบัด และรักษาเขามากมาย และฉันรู้สึกขอบคุณมาก Squeeze (1993)
And I'm thankful for that, Rose.ผมรู้สึกขอบคุณที่ได้เจอคุณ โรส Titanic (1997)
Let us be thankful today that a life was saved by our Lord.ขอให้เราร่วมกันขอบคุณพระเจ้า ที่ช่วยชีวิตเด็กหนุ่มผู้นั้นไว้ A Walk to Remember (2002)
- Be thankful it's not your neck.- ยังดีที่ไม่ใช่คอนาย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- You should be thankful for that.-เธอควรจะดีใจกับมันนะ Resident Evil: Apocalypse (2004)
But now, I'm so thankful to dad in heavenแต่ตอนนี้, ผมขอบคุณ พ่อบนสวรรค์ Romance of Their Own (2004)
I'm thankful he left meผมขอบคุณพ่อเหลือเกิน ที่ทิ้งผมไป Romance of Their Own (2004)
I am thankful and am grateful to them for.ฉันรู้สึกซาบซึ้งและรู้สึกขอบคุณพวกท่านมาก Full House (2004)
There's a lot to be thankful for.มันน่าพอใจมากแล้ว Pride & Prejudice (2005)
I'm thankful and sorry, too.ฉันทั้งซาบซึ้ง ทั้งเสียใจ Innocent Steps (2005)
And I'm thankful that it's you I should thank.ขอบคุณ คุณเป็นคนที่ฉันต้องขอบคุณ My Girl and I (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thankfulBut it's because there's no club activity on the day of the mocks that I walk back with Haruka, I'm thankful for that.
thankfulHe is thankful for your kindness.
thankfulHe was far from thankful to his former teacher.;
thankfulI am very thankful to you for your advice.
thankfulIf your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.
thankfulI know you're complaining about your car being totaled but it's just a good thing you weren't injured. You should be thankful to be alive.
thankfulI'm thankful to you for your helping me with my homework.
thankfulShe was thankful that her husband had returned safe.
thankfulWe are thankful for your kindness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กตเวทิตา[N] gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
กตัญญุตา[N] gratefulness, See also: thankful, Syn. ความกตัญญูรู้คุณท่าน, กตเวทิตา, Example: พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่า บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตัญญุตาคือรู้คุณท่าน บำรุงพระคุณของท่านให้มีความเจริญ
ความกตัญญู[N] gratitude, See also: thankfulness, Syn. ความรู้คุณ, กตเวทิตา, Ant. การเนรคุณ, Example: มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบใจ[v.] (khøpjai) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks   FR: remercier
ขอบคุณ[v.] (khøpkhun) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for   FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant

CMU English Pronouncing Dictionary
THANKFUL TH AE1 NG K F AH0 L
THANKFULLY TH AE1 NG K F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thankful (j) θˈæŋkfəl (th a1 ng k f @ l)
thankfully (a) θˈæŋkfəliː (th a1 ng k f @ l ii)
thankfulness (n) θˈæŋkfəlnəs (th a1 ng k f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
多とする[たとする, tatosuru] (exp,vs-i) to appreciate; to be thankful [Add to Longdo]
有り難がる[ありがたがる, arigatagaru] (v5r) to be thankful; to feel grateful; to show one's gratitude [Add to Longdo]
有難い(P);有り難い(P)[ありがたい, arigatai] (adj-i) grateful; thankful; welcome; appreciated; evoking gratitude; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thankful \Thank"ful\, a. [AS. [thorn]ancfull.]
   1. Obtaining or deserving thanks; thankworthy. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Ladies, look here; this is the thankful glass
       That mends the looker's eyes; this is the well
       That washes what it shows.      --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   2. Impressed with a sense of kindness received, and ready to
    acknowledge it; grateful.
    [1913 Webster]
 
       Be thankful unto him, and bless his name. --Ps. c.
                          4.
    [1913 Webster] -- {Thank"ful*ly}, adv. --
    {Thank"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thankful
   adj 1: feeling or showing gratitude; "a grateful heart";
       "grateful for the tree's shade"; "a thankful smile" [syn:
       {grateful}, {thankful}] [ant: {thankless}, {ungrateful},
       {unthankful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top