หรือคุณหมายถึง thankleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thankless

TH AE1 NG K L AH0 S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thankless-, *thankless*, thankles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thankless[ADJ] ที่ไม่น่าชื่นชม, Syn. disagreeable, unappreciated
thankless[ADJ] ที่ไม่รู้สึกขอบคุณ, Syn. ungrateful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative

English-Thai: Nontri Dictionary
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Police work in Gotham is such a thankless job.การทำงานตำรวจใน Gotham คืองานปิดทองหลังพระนะ Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
In one fell swoop, you'll have saved Blair from a loveless future, and I will have saved Monaco from a thankless princess.คุณจะสามารถช่วยแบลร์ จากอนาคตที่ไร้ความรัก และฉันจะได้ช่วยโมนาโคจากเจ้าหญิงที่ไร้ค่าได้ G.G. (2012)
Evening, I want to give a warm welcome to Officer Pearce, who's back with us after a thankless short stay in the hospital.หวัดดียามค่ำ อยากให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น กับจนท.เพียซ์ ใครกลับมากับพวกเราหลังไป เยี่ยมเพื่อขอบคุณ Help Us Help You (2011)
It's a thankless role.บทเห่ยสุดๆ Now You Know (2007)
I'm guessing is a lot more thankless than yours.งานที่ใครก็ไม่ซาบซึ้งเหมือนคุณนั้นและ Red Eye (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ขอบคุณ[adj.] (mai khøpkhun) EN: thankless   
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless   

CMU English Pronouncing Dictionary
THANKLESS    TH AE1 NG K L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thankless    (j) θˈæŋkləs (th a1 ng k l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
縁の下の力持ち[えんのしたのちからもち, ennoshitanochikaramochi] (n) unsung hero; person who does a thankless task [Add to Longdo]
憎まれ役[にくまれやく, nikumareyaku] (n) thankless role; ungracious part [Add to Longdo]
不孝者[ふこうもの, fukoumono] (n) unfilial son; undutiful son; thankless son; unfilial daughter; undutiful daughter; thankless daughter [Add to Longdo]
忘恩[ぼうおん, bouon] (n) ingratitude; thanklessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thankless \Thank"less\, a.
   1. Not acknowledging favors; not expressing thankfulness;
    unthankful; ungrateful.
    [1913 Webster]
 
       That she may feel
       How sharper than a serpent's tooth it is
       To have a thankless child!      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not obtaining or deserving thanks; unacceptable; as, a
    thankless task.
    [1913 Webster]
 
       To shepherd thankless, but by thieves that love the
       night allowed.            --Chapman.
    [1913 Webster] -- {Thank"less*ly}, adv. --
    {Thank"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thankless
   adj 1: not feeling or showing gratitude; "ungrateful heirs";
       "How sharper than a serpent's tooth it is / To have a
       thankless child!"- Shakespeare [syn: {ungrateful},
       {thankless}, {unthankful}] [ant: {grateful}, {thankful}]
   2: not likely to be rewarded; "grading papers is a thankless
     task" [syn: {thankless}, {unappreciated}, {ungratifying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top