Search result for

-campaign-

(47 entries)
(0.436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: campaign, *campaign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campaign[N] การรณรงค์, See also: การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
campaign[N] การหาเสียง, See also: การหาเสียงของพรรคการเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campaign(แคมเพน') {campaigned,campaigning,campaigns} vi.,n. (การ) รณรงค์,แข่งขัน, See also: campaigner n. ดูcampaign

English-Thai: Nontri Dictionary
campaign(n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
campaignการณรงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaignการณรงค์, การรณรงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean seriously, this can be an ad campaign.ฉันพูดจริงๆนะ นี่สามารถเอาไปใส่ในแคมเปญได้ Pret-a-Poor-J (2008)
Why are you campaigning this early?ทำไมมาหาเสียงเร็วนักหล่ะครับ? Beethoven Virus (2008)
Your Highness, we want to launch a campaign... to inform the people that we were targets of a terrorist attack.ท่านประมุขเราต้องเริ่มการโฆษณา ให้ผู้คนได้รู้ว่าเราวางเป้าหมายไปที่ผู้ก่อการร้าย Babylon A.D. (2008)
The Burmese military campaign against the Karen people has been going on for almost 60 years... the longest running civil war in the world.นโยบายของทหารพมาตอชาวกะเหรียง ดำเนินมากวา 60 ปี นีเปนสงครามกลางเมืองทียาวนานทีสุดในโลก Rambo (2008)
Mr. Mayor, you were elected in a campaign to clean up the city.ท่านนายก คุณถูกเลือกมาเพราะนโยบาย ปัดกวาดเมืองนี้ The Dark Knight (2008)
I pledged in my campaign, uh, to have...ผมให้คำสัญญาในนโยบายผม เพื่อจะ... The Dark Knight (2008)
"The guy from those God-awful campaign commercials?"ผู้ชายในโฆษณาหาเสียงเชยๆนั่นเหรอ The Dark Knight (2008)
Our campaign is just beginning and you are critical to its success.แคมเปญของเราพึ่งเริ่มต้น และคุณก็จำป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้มันสำเร็จ 24: Redemption (2008)
A man arrested trying to bug the offices of the Democratic National Committee in Washington turns out to be an employee of President Richard Nixon's re-election campaign committee.ชายคนที่โดนจับ พยายามดักฟังเสียง สนง. พรรคแดโมแครตในกรุงวอร์ชิงตัน กลายเป็นลูกจ้าง Frost/Nixon (2008)
A consultant of President Richard Nixon's re-election campaign committee.เป็นที่ปรึกษาของปธน.นิกสัน ในส่วนกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง Frost/Nixon (2008)
You have to stop this campaign against me!คุณต้องหยุกการหาเสียงต่อต้านผม! Doubt (2008)
/Get your own campaign vehicle.ใช่ Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
campaignA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
campaignA group started a campaign to preserve rain forests.
campaignA national campaign for energy saving is underway.
campaignAs the days passed, our campaign grew in momentum.
campaignDoes he have anything to do with the campaign?
campaignHe fought a successful election campaign.
campaignHe was a hero of the African campaign in World War II.
campaignHow did the company dream up its new ad campaign?
campaignLobbyists for the bill funneled bribes into a campaign fund.
campaignMany U.S. politicians depend on contributions from fat cats for their campaigns.
campaignOur sales campaign is successful in a big way.
campaignSome politicians never make good on campaign promises.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาเสียง[V] campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai definition: แสวงหาคะแนนเสียง
ชิงตำแหน่ง[V] run for, See also: campaign, Syn. ชิงเก้าอี้, Example: คลินตันประกาศตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกสมัย, Thai definition: แข่งขัน เพื่อให้ได้ตำแหน่ง
รณรงค์[V] campaign, Example: ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันรณรงค์หาเงินทุนมาดูแลรักษาซ่อมแซมสมบัติของชาติชิ้นนี้ ให้คงสภาพเดิม, Thai definition: กระทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
ศึก[N] campaign, See also: fight, battle, conflict, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Thai definition: การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
รณรงค์หาเสียง[V] campaign, See also: seek votes, campaign for votes, look for votes, Syn. หาเสียง, Example: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พรรคการเมืองจะสามารถรณรงค์หาเสียงได้
ณรงค์[N] campaign, Syn. การรบ, การต่อสู้, Example: การณรงค์เลือกตั้งเซ็งไป เพราะมีข่าวสงคราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรณรงค์[n.] (kān ronnarong) EN: campaign   FR: campagne [f]
แคมเปญ[n.] (khaēmpēn) EN: campaign   FR: campagne [f]
ณรงค์[n.] (narong) EN: campaign   FR: campagne [f] ; bataille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMPAIGN    K AE0 M P EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
campaign    (v) (k a1 m p ei1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feldzug {m} | Feldzüge {m}campaign | campaigns [Add to Longdo]
Kampagne {f}; Aktion {f} | Kampagnen {pl}; Aktionen {pl} | moralisch fragwürdige, offensive Kampagnecampaign | campaigns | sleaze campaign [Add to Longdo]
Spendenaktion {f}campaign for donations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Campaign \Cam*paign"\, n. [F. campagne, It. campagna, fr. L.
   Campania the level country about Naples, fr. campus field.
   See {Camp}, and cf. {Champaign}, {Champagne}.]
   1. An open field; a large, open plain without considerable
    hills. See{Champaign}. --Grath.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A connected series of military operations forming a
    distinct stage in a war; the time during which an army
    keeps the field. --Wilhelm.
    [1913 Webster]
 
   3. Political operations preceding an election, by candidates,
    their assistants, and supporters, for the purpose of
    convincing voters to vote for the candidate. It usually
    consists of one or more methods of contacting voters
    including advertising, distribution or mailing of printed
    leaflets or letters; speeches, interviews with news media,
    and door-to-door visits with potential voters.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. Hence: Any coordinated effort to contact potential
    supporters or customers and solicit their support or
    patronage; as, an advertising campaign.
    [PJC]
 
   5. (Metal.) The period during which a blast furnace is
    continuously in operation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Campaign \Cam*paign"\, v. i.
   To serve in a campaign.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 campaign
   n 1: a race between candidates for elective office; "I managed
      his campaign for governor"; "he is raising money for a
      Senate run" [syn: {political campaign}, {campaign}, {run}]
   2: a series of actions advancing a principle or tending toward a
     particular end; "he supported populist campaigns"; "they
     worked in the cause of world peace"; "the team was ready for
     a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery";
     "contributed to the war effort" [syn: {campaign}, {cause},
     {crusade}, {drive}, {movement}, {effort}]
   3: several related operations aimed at achieving a particular
     goal (usually within geographical and temporal constraints)
     [syn: {campaign}, {military campaign}]
   4: an overland journey by hunters (especially in Africa) [syn:
     {campaign}, {hunting expedition}, {safari}]
   v 1: run, stand, or compete for an office or a position; "Who's
      running for treasurer this year?" [syn: {campaign}, {run}]
   2: exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to
     gain an end or engage in a crusade for a certain cause or
     person; be an advocate for; "The liberal party pushed for
     reforms"; "She is crusading for women's rights"; "The Dean is
     pushing for his favorite candidate" [syn: {crusade}, {fight},
     {press}, {campaign}, {push}, {agitate}]
   3: go on a campaign; go off to war [syn: {campaign}, {take the
     field}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top