ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

battle

B AE1 T AH0 L   
136 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -battle-, *battle*
English-Thai: Longdo Dictionary
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battle[N] การสู้รบ, See also: การประจัญบาน, การรบ, สงคราม, ยุทธการ, Syn. attack, fight
battle[VI] ดิ้นรนต่อสู้, See also: มุ่งมั่นฝ่าฟัน, Syn. strive
battle[N] การต่อสู้ดิ้นรน, See also: การแข่งขัน
battle on[PHRV] รบต่อไป, See also: ดำเนินการรบต่อไป, สู้รบต่อ
battle for[PHRV] ต่อสู้เพื่อ
battle out[PHRV] ต่อสู้จนจบ
battleship[N] เรือรบเหล็กขนาดใหญ่, Syn. warship
battle over[PHRV] ต่อสู้กันในเรื่อง
battle with[PHRV] ต่อสู้กับ, Syn. struggle with
battledress[N] เครื่องแบบทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
battle(แบท'เทิล) n. สงคราม,ยุทธการ,การรบ vi. รบ,ต่อสู้,ผจญ., Syn. encounter
battle linen. แนวรบ
battle ordern. การจัดขบวนรบ
battle wagonn. เรือรบ
battlecladadj. ติดอาวุธเต็ม
battlefieldn. สนามรบ
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที่
embattlevt. เตรียมสงคราม
order of battlen. การจัดขบวนรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
battle(vi) รบ,ต่อสู้,ประจัญบาน,ปะทะ
battlefield(n) สมรภูมิ,สนามรบ
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
battleship(n) เรือรบ,เรือประจัญบาน
embattle(vt) เตรียมต่อสู้,ตั้งมั่น,ตั้งแนวรบ,ติดอาวุธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
battle-pieceภาพการรบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
battledore placentaรกหางเปีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
battlementปราการ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Battlesการรบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
battlery (n) การต่อสู้อย่างมีชั้นเชิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the battle of Trafalgar, one of the French captains had both legs blown off.หนึ่งในแม่ทัพฝรั่งเศส ขาทั้งสองข้างได้เป่าออก แต่ตัวเขาเองใส่ในถังของรำ How I Won the War (1967)
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา How I Won the War (1967)
It represents battles fought and won years ago.ต่อสู้และได้รับรางวัลปีที่ผ่าน มา การต่อสู้การต่อสู้ How I Won the War (1967)
Some soldiers are going to come out of the din of battle and are going to thank us.ทหารบางคนกำลังจะออกจาก มา ของการต่อสู้และจะขอบคุณเรา How I Won the War (1967)
(first voice) I'm going to be in the second battle of Alamein.ฉันจะไปอยู่ใน การต่อสู้ที่สองของอะลา ฉันจะไปอยู่ใน How I Won the War (1967)
(second voice) I'm going to be in the second battle of Alamein.การต่อสู้ที่สองของอะลา ฉันขอตัวอะลาเท้าของข้าพเจ้า How I Won the War (1967)
Come on, kids, Dad is going to tell us about the second battle of Alamein again.มาสิ เด็ก, พ่อจะบอกพวกเราทุก คน เกี่ยวกับการต่อสู้ที่สองของอะ ลาอีกครั้ง How I Won the War (1967)
At the second battle of Alamein, I shall be patient.อะลาฉันจะเป็นผู้ป่วย How I Won the War (1967)
That is the sort of man I am. Never fight battles when you're awake.ไม่เคยต่อสู้ในสงครามเมื่อคุณ ตื่น How I Won the War (1967)
Haven't you had enough? Find a battle and film it.หนังสงคราม ค้นหาการสู้รบ และการถ่ายทำมัน How I Won the War (1967)
I well remember... the way an admirable man and a great soldier referred to expensive noises as he listened to a battle without emotion.ฉันยังจำได้ วิธีการที่คนที่น่าชื่นชมและดี ทหารเรียกเสียงราคาแพง How I Won the War (1967)
(announcer) Now, this is the job on which the soldier's life and the battle depends.ตอนนี้เป็นงานที่ทหาร ชีวิตและแกว่งไปแกว่งมาของ การต่อสู้ขึ้น ทันทีที่ทหารราบ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
battleA battle against hunger.
battleA fierce battle was fought by the soldiers.
battleA fierce battle was fought here.
battleAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
battleAfter the battle they delivered the town to the enemy.
battleA great number of students battled for freedom of speech.
battleA sailor frequently has no time to get his sea legs after leaving port before a sea battle starts.
battleBattle's never proven peace.
battleBill is really fighting the battle of the bulge.
battleEvery evening after school we met in his back garden and arranged Indian battles.
battleGreenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.
battleHe battled his way out of the mob.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรภูมิ[N] battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, Count unit: แห่ง
ยุทธการ[N] battle, See also: military operations, naval operations, fighting, warfare, Syn. การรบ, การทำสงคราม, Example: ยุทธการใบไม้ร่วงนั้นเป็นยุทธการที่เกิดขึ้นจริงในยุคที่ยังมีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายที่เขตพื้นที่ใกล้ชายแดน
สมรภูมิ[N] battlefield, See also: front, theatre of war, Syn. สนามรบ, Example: การรบดุเดือดที่สุดในสมรภูมิด้านตะวันตก, Count unit: แห่ง, Notes: (สันสกฤต)
ออกรบ[V] battle, See also: fight with, fight against, Syn. ออกศึก, Example: ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทหารเตรียมพร้อมเสมอเพื่อออกรบที่ชายแดน, Thai definition: ทำการรบ
แนวรบ[N] battle front, See also: front, battle line, fighting front, Example: แนวรบของพม่ากับชนกลุ่มน้อยอยู่ใกล้ชายแดนไทย, Thai definition: เขตที่ประเทศคู่สงครามจะปะทะกัน
แนวการรบ[N] battle plan, Syn. แผนการรบ, Example: ผู้บัญชาการกองทัพเปลี่ยนแนวการรบแบบใหม่เพื่อต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์
สมร[N] war, See also: battle, fighting, Syn. การรบ, การสงคราม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ต่อสู้[V] fight, See also: battle, combat, Syn. สู้รบ, รบ, ราวี, Example: ทหารไทยต่อสู้กับทหารเวียดนามบริเวณชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี
ทำสงคราม[V] war, See also: battle, Syn. ออกศึก, รบ, รบรา, ทำสงคราม, ต่อสู้, ดวล, สู้, โรมรัน, Example: สหรัฐเคยทำสงครามกับญี่ปุ่นจนญี่ปุ่นแพ้ย่อยยับ
ทำศึก[V] war, See also: battle, Syn. ออกศึก, รบ, รบรา, ทำสงคราม, ต่อสู้, ดวล, สู้, โรมรัน, Example: ในสมัยโบราณ ไทยทำศึกกับพม่าหลายครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
ใบสอ[n.] (baisø) EN: battlements   
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
เชิงเทิน[n.] (choēngthoēn) EN: rampart ; battlements ; earthwork fortification   FR: rempart [m] ; fortification [f]
การรบ[n.] (kān rop) EN: battle   FR: bataille [f] ; guerre [f]
การรบทัพจับศึก[v. exp.] (kān rop thap jap seuk) EN: fighting in the war ; going to war ; making war ; fighting a battle   
การต่อสู้[n.] (kān tøsū) EN: battle ; fight ; competition   FR: bataille [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
แนวการรบ[n. exp.] (naēo kān rop) EN: battle plan   
แนวประจัญบาน [n. exp.] (naēo prajanbān) EN: line of battle   

CMU English Pronouncing Dictionary
BATTLE B AE1 T AH0 L
BATTLED B AE1 T AH0 L D
BATTLES B AE1 T AH0 L Z
BATTLE'S B AE1 T AH0 L Z
BATTLEMENT B AE1 T AH0 L M EH0 N T
BATTLESHIP B AE1 T AH0 L SH IH2 P
BATTLEMENT B AE1 T AH0 L M AH0 N T
BATTLESHIPS B AE1 T AH0 L SH IH2 P S
BATTLEFRONT B AE1 T AH0 L F R AH2 N T
BATTLEFIELD B AE1 T AH0 L F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
battle (v) bˈætl (b a1 t l)
battled (v) bˈætld (b a1 t l d)
battles (v) bˈætlz (b a1 t l z)
battle-axe (n) bˈætl-æks (b a1 t l - a k s)
battledore (n) bˈætldɔːr (b a1 t l d oo r)
battleship (n) bˈætlʃɪp (b a1 t l sh i p)
battle-axes (n) bˈætl-æksɪz (b a1 t l - a k s i z)
battledores (n) bˈætldɔːz (b a1 t l d oo z)
battledress (n) bˈætldrɛs (b a1 t l d r e s)
battlefield (n) bˈætlfiːld (b a1 t l f ii l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄋㄚˋ, / ] battle cry, #4,118 [Add to Longdo]
战场[zhàn chǎng, ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] battlefield, #4,879 [Add to Longdo]
战线[zhàn xiàn, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] battle line; battlefront; front, #7,044 [Add to Longdo]
战舰[zhàn jiàn, ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship; warship, #11,837 [Add to Longdo]
野战[yě zhàn, ㄧㄝˇ ㄓㄢˋ, / ] battlefield operation, #22,161 [Add to Longdo]
战地[zhàn dì, ㄓㄢˋ ㄉㄧˋ, / ] battlefield, #23,510 [Add to Longdo]
斗智[dòu zhì, ㄉㄡˋ ㄓˋ, / ] battle of wits, #30,611 [Add to Longdo]
战列舰[zhàn liè jiàn, ㄓㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship, #34,772 [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] battlement; target, #36,729 [Add to Longdo]
赤壁之战[Chì bì zhī zhàn, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄓ ㄓㄢˋ, / ] Battle of Redwall of 208 at Chibi in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, a decisive defeat of Cao Cao 曹操 at the hands of southern kingdom of Wu; famous episode in the Romance of the Three Kingdoms 三國演義|三国演义, #59,647 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heftige Auseinandersetzungbattle royal [Add to Longdo]
Kampfanzug {m} | Kampfanzüge {pl}battle dress | battle dresses [Add to Longdo]
Kampflied {n}battle song [Add to Longdo]
Kampflinien {pl} [mil.]battle lines [Add to Longdo]
Kampfmüdigkeit {f}battle fatique [Add to Longdo]
Kampfruf {m} | Kampfrufe {pl}battle cry | battle cries [Add to Longdo]
Kriegsgebiet {n}; Kampfgebiet {n}battle zone [Add to Longdo]
Kriegslied {n}; Kampflied {n}battle song [Add to Longdo]
Schlacht {f}; Kampf {f} | Schlachten {pl}; Kämpfe {pl}battle | battles [Add to Longdo]
Schlachtkreuzer {m}battle cruiser [Add to Longdo]
Schlachtordnung {f} [mil.] | in Schlachtordnung aufstellenbattle order | to embattle [Add to Longdo]
Streitaxt {f}battle ax; battle axe [Add to Longdo]
Völkerschlacht {f}battle of the nations [Add to Longdo]
kampferfahrenbattle tested [Add to Longdo]
kampfmüdebattle weary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
スターリングラードの戦い[スターリングラードのたたかい, suta-ringura-do notatakai] (n) Battle of Stalingrad (1942-1943) [Add to Longdo]
タイマン[, taiman] (n) (sl) (poss.from 対マン) one to one (battle, competition, etc.) [Add to Longdo]
ノモンハン事件[ノモンハンじけん, nomonhan jiken] (n) Nomonhan Incident; Battle of Khalkhin Gol [Add to Longdo]
バトル[, batoru] (n) battle [Add to Longdo]
バトルロイヤル;バトルロワイヤル[, batoruroiyaru ; batorurowaiyaru] (n) battle royal [Add to Longdo]
バルジの戦い[バルジのたたかい, baruji notatakai] (n) Battle of the Bulge (1944-1945) [Add to Longdo]
マリアナ沖海戦[マリアナおきかいせん, mariana okikaisen] (n) Battle of the Philippine Sea (June 19-20, 1944) [Add to Longdo]
マレー沖海戦[マレーおきかいせん, mare-okikaisen] (n) Naval Battle off Malaya (Dec. 10, 1941) [Add to Longdo]
ミッドウェー海戦[ミッドウェーかいせん, middoue-kaisen] (n) Battle of Midway (June 1942) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Battle \Bat"tle\, a.
   Fertile. See {Battel}, a. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Battle \Bat"tle\, n. [OE. bataille, bataile, F. bataille battle,
   OF., battle, battalion, fr. L. battalia, battualia, the
   fighting and fencing exercises of soldiers and gladiators,
   fr. batuere to strike, beat. Cf. {Battalia}, 1st {Battel},
   and see {Batter}, v. t. ]
   1. A general action, fight, or encounter, in which all the
    divisions of an army are or may be engaged; an engagement;
    a combat.
    [1913 Webster]
 
   2. A struggle; a contest; as, the battle of life.
    [1913 Webster]
 
       The whole intellectual battle that had at its center
       the best poem of the best poet of that day. --H.
                          Morley.
    [1913 Webster]
 
   3. A division of an army; a battalion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The king divided his army into three battles.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The cavalry, by way of distinction, was called the
       battle, and on it alone depended the fate of every
       action.                --Robertson.
    [1913 Webster]
 
   4. The main body, as distinct from the van and rear;
    battalia. [Obs.] --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   Note: Battle is used adjectively or as the first part of a
      self-explaining compound; as, battle brand, a "brand"
      or sword used in battle; battle cry; battlefield;
      battle ground; battle array; battle song.
      [1913 Webster]
 
   {Battle piece}, a painting, or a musical composition,
    representing a battle.
 
   {Battle royal}.
    (a) A fight between several gamecocks, where the one that
      stands longest is the victor. --Grose.
    (b) A contest with fists or cudgels in which more than two
      are engaged; a m[^e]l['e]e. --Thackeray.
 
   {Drawn battle}, one in which neither party gains the victory.
    
 
   {To give battle}, to attack an enemy.
 
   {To join battle}, to meet the attack; to engage in battle.
 
   {Pitched battle}, one in which the armies are previously
    drawn up in form, with a regular disposition of the
    forces.
 
   {Wager of battle}. See under {Wager}, n.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Conflict; encounter; contest; action.
 
   Usage: {Battle}, {Combat}, {Fight}, {Engagement}. These words
      agree in denoting a close encounter between contending
      parties. Fight is a word of less dignity than the
      others. Except in poetry, it is more naturally applied
      to the encounter of a few individuals, and more
      commonly an accidental one; as, a street fight. A
      combat is a close encounter, whether between few or
      many, and is usually premeditated. A battle is
      commonly more general and prolonged. An engagement
      supposes large numbers on each side, engaged or
      intermingled in the conflict.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Battle \Bat"tle\ (b[a^]t"t'l), v. i. [imp. & p. p. {Battled}
   (-tl'd); p. pr. & vb. n. {Battling}.] [F. batailler, fr.
   bataille. See {Battle}, n.]
   To join in battle; to contend in fight; as, to battle over
   theories.
   [1913 Webster]
 
      To meet in arms, and battle in the plain. --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Battle \Bat"tle\, v. t.
   To assail in battle; to fight.
   [1913 Webster] Battle-ax

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 battle
   n 1: a hostile meeting of opposing military forces in the course
      of a war; "Grant won a decisive victory in the battle of
      Chickamauga"; "he lost his romantic ideas about war when he
      got into a real engagement" [syn: {battle}, {conflict},
      {fight}, {engagement}]
   2: an energetic attempt to achieve something; "getting through
     the crowd was a real struggle"; "he fought a battle for
     recognition" [syn: {struggle}, {battle}]
   3: an open clash between two opposing groups (or individuals);
     "the harder the conflict the more glorious the triumph"--
     Thomas Paine; "police tried to control the battle between the
     pro- and anti-abortion mobs" [syn: {conflict}, {struggle},
     {battle}]
   v 1: battle or contend against in or as if in a battle; "The
      Kurds are combating Iraqi troops in Northern Iraq"; "We
      must combat the prejudices against other races"; "they
      battled over the budget" [syn: {battle}, {combat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top