ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

combat

K AA1 M B AE0 T   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combat-, *combat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combat[N] การสู้รบ, See also: การต่อสู้, การประจัญบาน, Syn. fight, battle, struggle, warfare, duel, conflict, armed fighting, engagement, opposition, strife, war
combat[N] ความขัดแย้ง, Syn. conflict, opposition, strife
combat[VT] ต่อต้าน, Syn. contend, oppose, resist
combat[VT] ต่อสู้, See also: สู้รบ, สู้, รบ, Syn. fight, battle, struggle, contend
combatant[N] คนที่เถียงกัน, See also: คนที่โต้แย้งกัน
combatant[ADJ] ที่พร้อมต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combative, pugnacious, belligerent
combatant[N] นักรบ, See also: นักสู้, ผู้ต่อสู้, Syn. belligerent, warrior, serviceman, servicewoman, fighter, soldier, gladiator
combative[ADJ] ที่กระหายที่จะต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combatant, pugnacious, belligerent
combat fatigue[N] ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
combat fatiguen. โรคจิตประสาทที่เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยจากการรบ
combatant(คัมแบท'เทินทฺ) n. ผู้ต่อสู้,ผู้ทำการรบ,ทหาร. adj. ซึ่งต่อสู้,เกี่ยวกับการรบ
combative(คัมแบท'ทิฟว) adj. พร้อมรบ,ชอบรบ,ชอบต่อสู้., See also: combativeness n. ดูcombative

English-Thai: Nontri Dictionary
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
combat(vt) ต่อสู้,ต่อต้าน,รบ
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
combatant(n) ทหาร,ผู้ทำการรบ
combative(adj) ชอบต่อสู้,ชอบรบ,พร้อมรบ
noncombatant(adj) ไม่เกี่ยวกับการรบ
noncombatant(n) พลเรือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
combat areaพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combatantพลรบ, ทหารหน่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combatants and noncombatants (International law)ผู้ทำการรบและผู้ไม่ได้ทำการรบ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Combativeการต่อสู้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He told him to go forth and combat evil.เขาบอกว่าเขาจะออกไปต่อสู้กับความชั่วร้ายและ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
A full-blooded combat soldier.นักรบเดนตาย Rambo III (1988)
We just spent some time in a combat zone.เพิ่งกลับมาจากแนวหน้าน่ะ Casualties of War (1989)
You can't expect anything else in the combat zone.อย่าคิดอะไรมากกับเรื่องในสนามรบ Casualties of War (1989)
But I just think soldiers like Tony Meserve and me belong out in combat not here.ผมเพียงแต่คิดว่าทหารอย่างจ่ากับผม ควรอยู่ในสนามรบ ไม่ใช่ที่นี่ Casualties of War (1989)
That just shows you we ain't all combat over here.แสดงว่าเราไม่ได้บ้ารบจนขึ้นสมอง Casualties of War (1989)
Didn't you fabricate your charges against them to avoid combat duty?- Objection. Didn't you fabricate your charges against them to avoid combat duty? Casualties of War (1989)
Unfortunately, the police are the only ones available to combat what some are already dubbing "the silent crime wave. "แต่น่าเสียดายที่ตำรวจเป็นคนเดียวที่มีอยู่ ... ... การต่อสู้กับสิ่งที่บางคนอยู่แล้วขัด "คลื่นอาชญากรรมเงียบ". Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives.บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด In the Name of the Father (1993)
Oh, no, it's a Combat Carl.โอ้ ไม่นะ มันคือนายทหาร Toy Story (1995)
Effective combat range 3.500 Meter.- ยิงระยะหวังผล 3,500 เมตร The Jackal (1997)
The Amanitus Muscarius is a rare coastal mushroom originally used by the Iroquois to combat red malaria.อะมานิทัส มัสคาเรียส เห็ดริมฝั่งที่หายาก ชนเผ่าอิโรเควียสใช้เพื่อรักษาโรคมาลาเรียแดง Dark Harbor (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
combatCombat soldiers during peaceful moments like to reminisce of their halcyon days.
combatHe was sent into combat.
combatThe art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.
combatWe should play a more active role in combating global warming.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สู้รบ[V] fight, See also: combat, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, รบ, Ant. สงบศึก
ประจญ[V] fight, See also: combat, battle, struggle, encounter, confront, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, ผจญ, Ant. ถอย, Example: เขาประจญศัตรูตามลำพัง
นักรบ[N] combatant, See also: fighter, man-at-arms, soldier, warrior, Syn. นักสู้, ทหาร, Example: งานนี้ต้องปรบมือให้นักรบทุกคนที่เสียสละจนได้ชัยชนะมา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการในการรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บู๊[v.] (bū) EN: fight   FR: combattre
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
ชนไก่[n. exp.] (chon kai) EN: cockfighting ; cockfight   FR: combat de coqs [m]
กัดปลา[n.] (kat plā) EN: fishfight   FR: combat de poissons [m]
เครื่องบินขับไล่[n. exp.] (khreūangbin khaplai) FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
เครื่องบินประจัญบาน [n.] (khreūangbin prajanbān) EN: fighter   FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight   FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing   FR: combat peu académique [m]
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight   FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
นกคุ่มอกลาย[n. exp.] (nok khum ok lāi) EN: Barred Buttonquail   FR: Turnix combattant [m] ; Hémipode batailleur [m] ; Hémipode outarde [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMBAT K AA1 M B AE0 T
COMBAT K AH0 M B AE1 T
COMBATS K AH0 M B AE1 T S
COMBATIVE K AA2 M B AE1 T IH2 V
COMBATIVE K AH0 M B AE1 T IH0 V
COMBATING K AH0 M B AE1 T IH0 NG
COMBATANT K AH0 M B AE1 T AH0 N T
COMBATANTS K AH0 M B AE1 T AH0 N T S
COMBATTING K AH0 M B AE1 T IH0 NG
COMBATIVENESS K AH0 M B AE1 T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combat (v) kˈɒmbæt (k o1 m b a t)
combats (v) kˈɒmbæts (k o1 m b a t s)
combated (v) kˈɒmbætɪd (k o1 m b a t i d)
combatant (n) kˈɒmbətənt (k o1 m b @ t @ n t)
combating (v) kˈɒmbætɪŋ (k o1 m b a t i ng)
combative (j) kˈɒmbətɪv (k o1 m b @ t i v)
combatants (n) kˈɒmbətənts (k o1 m b @ t @ n t s)
combatively (a) kˈɒmbətɪvliː (k o1 m b @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作战[zuò zhàn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] combat; to fight, #2,943 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekämpfung {f} | Bekämpfungen {pl}combat | combats [Add to Longdo]
Gefechtsausbildung {f}combat training [Add to Longdo]
Kampfverband {m}combat unit [Add to Longdo]
Kampf {m} | Kämpfe {pl}combat | combats [Add to Longdo]
Kampfabschnitt {m}combat sector [Add to Longdo]
Kampfauftrag {m}combat mission [Add to Longdo]
Kampferfahrung {f}combat experience [Add to Longdo]
Kampfflieger {m}combat pilot [Add to Longdo]
Kampfgebiet {n}combat area [Add to Longdo]
Kampftruppen {f}combat troops [Add to Longdo]
Kampfzone {f}combat zone [Add to Longdo]
Sturmgepäck {n} [mil.]combat pack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンバット[, konbatto] (n) combat [Add to Longdo]
コンバットチーム[, konbattochi-mu] (n) combat team [Add to Longdo]
一騎打ち(P);一騎打;一騎討;一騎討ち[いっきうち, ikkiuchi] (n,vs) personal combat; one-to-one fight; (P) [Add to Longdo]
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
衛生兵[えいせいへい, eiseihei] (n) combat medic; medic [Add to Longdo]
下洗い[したあらい, shitaarai] (n,vs) pre-washing to combat stains [Add to Longdo]
格技;挌技[かくぎ, kakugi] (n) (abbr) (See 格闘技) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport [Add to Longdo]
格闘技;挌闘技[かくとうぎ, kakutougi] (n) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport [Add to Longdo]
格闘技会[かくとうぎかい, kakutougikai] (n) martial arts competition; combat sports competition [Add to Longdo]
擬斗[ぎとう, gitou] (n) (See 殺陣) fight scene; stage combat; staged sword fight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combat \Com"bat\ (? or ?; 277), v. i. [imp. & p. p. {Combated};
   p. pr. & vb. n. {Combating}.] [F. combattre; pref. com- +
   battre to beat, fr. L. battuere to strike. See {Batter}.]
   To struggle or contend, as with an opposing force; to fight.
   [1913 Webster]
 
      To combat with a blind man I disdain.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
      After the fall of the republic, the Romans combated
      only for the choice of masters.     --Gibbon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combat \Com"bat\, v. t.
   To fight with; to oppose by force, argument, etc.; to contend
   against; to resist.
   [1913 Webster]
 
      When he the ambitious Norway combated.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      And combated in silence all these reasons. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Minds combat minds, repelling and repelled.
                          --Goldsmith.
 
   Syn: To fight against; resist; oppose; withstand; oppugn;
     antagonize; repel; resent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combat \Com"bat\, n. [Cf. F. combat.]
   1. A fight; a contest of violence; a struggle for supremacy.
    [1913 Webster]
 
       My courage try by combat, if thou dar'st. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The noble combat that 'twixt joy and sorrow was
       fought in Paulina.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) An engagement of no great magnitude; or one in
    which the parties engaged are not armies.
    [1913 Webster]
 
   {Single combat}, one in which a single combatant meets a
    single opponent, as in the case of David and Goliath;
    also, a duel.
 
   Syn: A battle; engagement; conflict; contest; contention;
     struggle; fight, strife. See {Battle}, {Contest}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 combat
   n 1: an engagement fought between two military forces [syn:
      {combat}, {armed combat}]
   2: the act of fighting; any contest or struggle; "a fight broke
     out at the hockey game"; "there was fighting in the streets";
     "the unhappy couple got into a terrible scrap" [syn: {fight},
     {fighting}, {combat}, {scrap}]
   v 1: battle or contend against in or as if in a battle; "The
      Kurds are combating Iraqi troops in Northern Iraq"; "We
      must combat the prejudices against other races"; "they
      battled over the budget" [syn: {battle}, {combat}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 combat /kɔ̃ba/ 
  action; battle; scuffle; struggle

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top