Search result for

ศึก

(112 entries)
(0.7134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศึก-, *ศึก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ (n phrase ) Independent Study in English
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)
ทัศนศึกษา (n ) field visit
นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) (n phrase ) Reserve Officer Training Cops Student (ROTCS)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศึก    [N] campaign, See also: fight, battle, conflict, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Thai definition: การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
ศึก    [N] war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป
ศึกษา    [V] study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษาเล่าเรียน, เรียนรู้
ศึกษา    [V] study, See also: learn, read up, mug up, cram, Syn. เรียน, เล่าเรียน, Example: เจนเนอรัลมอเตอร์สได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าเกาหลีใต้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการซื้อกิจการบริษัทรถยนต์, Thai definition: ฝึกฝนและอบรมเพื่อที่จะให้รู้หรือให้ประสบผลสำเร็จ
ศึกสงคราม    [N] warfare, See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict, Syn. สงคราม, Example: ทหารที่ต้องต่อสู้ในศึกสงครามต้องเผชิญกับสงครามทางอารมณ์ที่เครียด และกดดันอย่างทารุณร้ายกาจ
ศึกษาธิการ    [N] Ministry of Education, Syn. กระทรวงศึกษาธิการ, Example: หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิมพ์ขึ้น, Thai definition: ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
ศึกษาธิการ    [N] superintendent, See also: education officer, Example: เขาไปหาศึกษาธิการให้ช่วยเรื่องฝากลูกเข้าเรียน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
ศึกษาวิจัย    [V] research, Syn. วิจัย
ศึกษาศาสตร์    [N] education science, Example: พี่สาวของเขากำลังเรียนศึกษาศาสตร์อยู่ปีสุดท้าย, Thai definition: การศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ศึกกลางเมือง    [N] civil war, Syn. สงครามกลางเมือง, Example: สาเหตุที่สเปนไม่เข้าสงครามครั้งที่แล้วเพราะได้เกิดศึกกลางเมืองขึ้น, Thai definition: การรบพุ่งกันเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศึกน. การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ ๒ รัฐหรือ ๒ ประเทศขึ้นไป เช่น ศึกชายแดน, การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง เช่น ศึกล้างบาง ศึกล้างโคตร, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ เช่น ศึกในอก.
ศึกชิงนางน. การต่อสู้กันเพื่อให้ได้หญิงมา เช่น ศึกชิงนางระหว่างอิเหนากับท้าวกะหมังกุหนิง.
ศึกษาน. การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม.
ศึกษาธิการน. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมเกี่ยวกับการศึกษาระดับอำเภอ จังหวัด และเขตการศึกษา เรียกว่า ศึกษาธิการอำเภอ ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการเขต, ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา.
ศึกษานิเทศก์น. ผู้ชี้แจงแนะนำทางการศึกษาแก่ครูอาจารย์ในโรงเรียนหรือวิทยาลัย.
ศึกสงครามน. สงคราม เช่น ประเทศเพื่อนบ้านเกิดศึกสงคราม.
ศึกหน้านางน. การวิวาทหรือต่อสู้กันต่อหน้าหญิงที่ตนหมายปอง.
ศึกเสือเหนือใต้น. สงคราม เช่น ฝึกทหารไว้ให้พร้อมรบ ยามมีศึกเสือเหนือใต้จะได้ป้องกันบ้านเมือง.
ทำศึกษาในระดับปริญญา เช่น ทำปริญญา ทำดอกเตอร์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edutainmentศึกษาบันเทิง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural educationศึกษาศาสตร์การเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
้heuristicsศึกษาสำนึก
วิธีการแก้ปัญหาแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช้วิธีสำรวจลู่ทางการคำนวณทุกอย่างจนครบเสียก่อนแต่ใช้วิธีคาดคะเนว่าอะไรน่าจะดีที่สุดแล้วทำไปตามนั้น [คอมพิวเตอร์]
Biopsy, Bone Marrowศึกษาไขกระดูก,ตัดไขกระดูกออกตรวจ [การแพทย์]
Control Studyศึกษากลุ่มควบคุม [การแพทย์]
Evaluation, Comparativeศึกษาเปรียบเทียบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serena and Blair calling a cease-fire.เซรีน่าและแบร์ล ตงลงที่จะสงบศึกกันก่อน New Haven Can Wait (2008)
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
Once Kyne has studied the Marker, you can have your team run a full analysis.พอ ไคน์ศึกษาสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อย\\\ คุณตั้งทีมวิเคราะห์เต็มทีมได้เลย Dead Space: Downfall (2008)
Were you there for the rice or the reeducation camps?คุณเคยไปค่ายการศึกษาหรือเปล่า Birthmarks (2008)
Make-up test in social studies.ทดสอบทางการแพทย์และศึกษาเรื่องสังคม Joy (2008)
Guess the D.A. Was impressed with your Bible studies.บัญชีเงินฝากน่าจะประทับใจ ด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ของเธอ Pilot (2008)
Huh? we get scolded together for bringing similar iPods.ห๊ะ? ในวันพิเศษ วันพิธีเปิดการศึกษา พวกเราก็โดนดุเรื่องเอาไอพอดมาเหมือนกันเลย Akai ito (2008)
right?ผลการเรียนจะออกหลังจากพิธีจบการศึกษาใช่ไหม? Akai ito (2008)
huh?พิธีสำเร็จการศึกษาใกล้จะเริ่มแล้วใช่มั๊ย ? Akai ito (2008)
Are your parents coming to the graduation ceremony?พ่อแม่ของเธอจะมาพิธีจบการศึกษารึป่าว Akai ito (2008)
congratulations on graduating! Kawaguchi!ทุกคน ยินดีด้วยที่จบการศึกษา และพิเศษสุด คาวากูชิ Akai ito (2008)
I'd want all the members of this class who have spent time together and become good friends to be here for this graduation together.ถ้าเราไม่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เราได้ร่วมใช้เวลาร่วมกันและมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และมาอยู่ที่นี่สำเร็จการศึกษาไปด้วยกัน Akai ito (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศึก[n.] (seuk) EN: war ; campaign ; battle   FR: guerre [f] ; campagne (militaire) [f]
ศึกษา[v.] (seuksā) EN: study ; go to school ; receive education ; be educated ; learn ; read up ; mug up ; cram   FR: étudier ; apprendre ; s'instruire ; aller à l'école
ศึกษาธิการ[org.] (seuksāthikān) EN: Ministry of Education   FR: ministère de l'Éducation [m]
ศึกษาธิการ[n.] (seuksāthikān) EN: superintendent ; education officer   
ศึกษาธิการจังหวัด[n. exp.] (seuksāthikān jangwat) EN: provincial education officer   
ศึกษาธิการอำเภอ[n. exp.] (seuksāthikān amphoē) EN: district education officer   
ศึกษาสำนึก[adj.] (seuksāsamneuk) EN: heuristic   FR: heuristique = euristique
ศึกษาเฉพาะกรณี[n. exp.] (seuksā chaphǿ karanī) EN: case study   

English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
NEET(n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
physiology(n) ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analyse    [VT] วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. analyze, resolve into elements
analyze    [VT] วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, Syn. analyse, examine, resolve into elements
bone up on    [PHRV] ศึกษาอย่างหนัก, Syn. mug up, swot up
con [VT] ศึกษา, See also: เรียนรู้
do    [VT] ศึกษา, See also: ทำงาน, เรียนรู้, Syn. study, take up
get off    [PHRV] เรียนรู้, See also: ศึกษา, Syn. have off
get up    [PHRV] ศึกษา, See also: เตรียมตัว, Syn. work up
M.Ed.    [ABBR] ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education)
research    [VI] วิจัย, See also: ศึกษาค้นคว้า, Syn. explore, investigate, study
research    [VT] วิจัย, See also: ศึกษาค้นคว้า, Syn. explore, investigate, study

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ,แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
alumna(อะลัม' นะ) n., (pl. -nae) นักเรียนเก่าสตรี, นักศึกษาเก่าสตรี
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)
americanist(อะเม' ริคันนิสทฺ) n. นักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องของอเมริกา (โดยเ) พาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร็และภูมิศาสตร์) พวกเชี่ยวชาญวัฒรธรรมหรือภาษาของอินเดียนแดง. -Americanistic adj. (student of America)
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academy(n) สถานศึกษา
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา
charger(n) ม้าศึก,เครื่องอัดไฟ,ผู้กล่าวหา,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้เรียกเก็บเงิน
chariot(n) รถม้าศึก,ราชรถ
civilize(vt) ทำให้มีอารยธรรม,ทำให้จริญ,ทำให้มีการศึกษา
coeducation(n) สหศึกษา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bachelor of Education (n ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
留学[りゅうがく, ryuugaku] ศึกษาต่อต่างประเทศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
深める[ふかめる, fukameru] Thai: ศึกษาให้ลึกซึ้ง
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ศึกษาวิจัย English: study (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Student(n) |der, pl. Studenten| นักศึกษา, See also: die Studentin/nen
gegen(Präp) ต่อต้าน เช่น ein Medikament gegen Bauchschmezen ยาแก้ปวดท้อง, ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
promovieren(vi) |promovierte, hat promoviert| ศึกษาหรือเรียนระดับปริญญาเอก เช่น Meine Schwester promovierte im Jahr 1991 an der Mahidol Universität. น้องสาวของผมเรียนจบระดับปริญญาเอกจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 1991, See also: S. eine Doktorarbeit machen,
Ablehnungsbescheid(n) |der| คำปฏิเสธ เช่น คำปฏิเสธเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็นต้น, See also: A. der Zulassungsbescheid,
Zulassungsbescheid(n) |der| คำตอบรับ เช่น ตอบรับเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น, See also: A. der Ablehnungsbescheid,
Hochschule(n) |die, pl. Hochschulen| สถาบันอุดมศึกษา เช่น Universität, Fachhochschule
Studentenwohnheim(n) |das, pl. Studentenwohnheime| หอพักนักศึกษา
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)

French-Thai: Longdo Dictionary
étudiant|m, f. -e| นักศึกษา
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, See also: S. la cité universitaire ,
étudier(vt) |j'étudie, tu étudies, il étudie, nour étudions, vous étudiez, ils étudient| ศึกษาเล่าเรียน, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
Image:
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, See also: S.foyer dtudiants
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
linguistique(n adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: R. langue, langage, science du langage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top