ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

campaigner

K AE0 M P EY1 N ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -campaigner-, *campaigner*
English-Thai: Nontri Dictionary
campaigner(n) ผู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
campaignerThe eloquent campaigner was elected hands down.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวคะแนน[n.] (hūakhanaēn) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner   FR: militant [m]
นักรณรงค์[n.] (nak ronnarong) EN: campaigner   
ผู้ร่วมรณรงค์[n. exp.] (phū ruam ronnarong) EN: campaigner   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMPAIGNER K AE0 M P EY1 N ER0
CAMPAIGNERS K AE0 M P EY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
campaigner (n) kˈæmpˈɛɪnər (k a1 m p ei1 n @ r)
campaigners (n) kˈæmpˈɛɪnəz (k a1 m p ei1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動員[うんどういん, undouin] (n) campaigner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Campaigner \Cam*paign"er\, n.
   1. One who has served in an army in several campaigns; an old
    soldier; a veteran.
    [1913 Webster]
 
   2. one who is campaigning, especially a politician running
    for elective office, or one of his/her supporters.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 campaigner
   n 1: a politician who is running for public office [syn:
      {campaigner}, {candidate}, {nominee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top