Search result for

candidate

(70 entries)
(0.0357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candidate-, *candidate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candidate[N] ผู้ท้าชิง, See also: ผู้แข่งขัน, Syn. compititor, petitioner, nominee
candidate[N] ผู้สมัคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candidate(แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน, See also: candidature,candidacy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
candidate(n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
candidate๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง๒. ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidateผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
candidate keyกุญแจให้เลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
candidate to marriageผู้มีคุณสมบัติพร้อมสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
candidate, independentผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Candidate Groupคนที่ยินดีตอบมาจำนวนหนึ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most candidates think it's an urban legend,ผู้ท้าชิงส่วนใหญ่คิดว่ามันถูกจารึกไว้ New Haven Can Wait (2008)
Candidate. Maybe, but i-i can't help thinkinผู้ท้าชิง บางที แต่ผม ผมอดไม่ได้ที่จะคิด New Haven Can Wait (2008)
If our intel's correct, you're our prime candidateถ้าเกิดเราคิดถูก นายคือตัวแทนที่เลิศที่สุดของปีต่อไป New Haven Can Wait (2008)
Patient's dad had bypass surgery, means she's a candidate for atherosclerosis, she needs an ultrasound.พ่อคนไข้ ผ่าตัดบายพาส หมายความว่าเธอมีโอกาศเป็นโรคหัวใจขาดเลือด เธอต้องตรวจอุลตราซาวด์ Lucky Thirteen (2008)
$2 million makes me a candidate in your pocket.สองล้านเหรียญทำให้ผมเป็นผู้สมัครที่รับใช้คุณ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
If I wasn't a candidate for mayor...ถ้าผมไม่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่า Beethoven Virus (2008)
Candidate no. 2 Choi Seok Gyun!ผู้สมัครหมายเลข 2 ชอยซอกกึน Beethoven Virus (2008)
I, Candidate No. 2 Choi Seok Gyun, will be save Seok Ran City.ผม, ผู้สมัครหมายเลข 2 ชอยซอกกึน, จะปกป้องเมืองซุกรันเอง! Beethoven Virus (2008)
I suggest His Excellency as the best candidate.ข้าคิดว่าพระองค์จะปรารถนาสิ่งนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
The top candidate in the law faculty...ผู้สมัครที่ทำคะแนนได้ อันดับที่ 1 ของคณะกฎหมาย... Episode #1.7 (2008)
Your top candidate placement and your photo...ตำแหน่งที่หนึ่งของผู้สมัคร และรูปของเธอ... Episode #1.7 (2008)
To commemorate becoming the top candidate accepted into the Seoul University law faculty...เพื่อฉลองการสอบข้าได้เป็นที่ 1 ของมหา'ลัยโซล คณะกฎหมาย... Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
candidateCandidates traded blows over the proposed tax cut.
candidateEverybody has their own projects on, so after all you are the only suitable candidate.
candidateFarmers are still sitting on the fence over which candidate to back.
candidateHe attracted votes away from both candidates.
candidateHe came forward as a candidate for Congress.
candidateHe is a one of the American presidential candidate.
candidateHe is one of the candidates running for mayor.
candidateHe officially announced himself as a candidate.
candidateHe ran as a candidate, independent of any party.
candidateHe was being groomed as a presidential candidate.
candidateHe was sleeked as chairman from among many candidates.
candidateHe was the strongest candidate for the position.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง[N] candidate, Example: ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศกำลังขับเคี่ยวในสนามเลือกตั้งอย่างหนัก, Count unit: คน
ผู้สมัคร[N] applicant, See also: candidate, Example: พรรคการเมืองต้องเฟ้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการลงสนามเลือกตั้งคราวหน้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แสดงความจำนงเข้าร่วม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคนดิเดต[n.] (khaēndidēt) EN: candidate   FR: candidat [m]
ลงสมัคร[v. exp.] (longsamak) EN: apply for a candidate   
ลงสมัครรับเลือกตั้ง[v. exp.] (longsamak rap leūaktang) EN: run for election ; be a candidate for   FR: se présenter aux élections
ผู้สมัคร[n.] (phūsamak) EN: candidate ; applicant ; contender ; volunteer   FR: candidat [m] ; candidate [f] ; volontaire [m, f] ; postulant [m] ; postulante [f]
ผู้สมัครงาน[n. exp.] (phūsamak ngān) EN: applicant   FR: candidat [m] ; candidate [f] ; postulant [m] ; postulante [f]
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง[n. exp.] (phūsamak rap leūaktang) EN: candidate ; election candidate   FR: candidat (à des élections) [m] ; candidate (à des élections) [f]
ผู้สมัครสอบ[n. exp.] (phūsamak søp) EN: examination candidate   FR: candidat [m] ; candidate [f]
ผู้สมัครที่มีศักยภาพ[n. exp.] (phūsamak thī mī sakkayaphāp) EN: potential candidate   FR: candidat potentiel [m]
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire
สมัครงาน[v. exp.] (samak ngān) EN: apply for a job ; be a candidate for   FR: poser sa candidature à un emploi

CMU English Pronouncing Dictionary
CANDIDATE    K AE1 N D AH0 D EY0 T
CANDIDATE    K AE1 N AH0 D AH0 T
CANDIDATES    K AE1 N D AH0 D EY0 T S
CANDIDATES    K AE1 N AH0 D AH0 T S
CANDIDATE'S    K AE1 N D AH0 D EY0 T S
CANDIDATES'    K AE1 N D AH0 D EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
candidate    (n) (k a1 n d i d @ t)
candidates    (n) (k a1 n d i d @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kandidat {m}; Anwärter {m} | Kandidaten {pl}; Anwärter {pl} | als sicher geltender Kandidatcandidate | candidates | shoo-in [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なり手;成り手;為り手;成手;為手(io)[なりて, narite] (n) candidate; suitable person [Add to Longdo]
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
キー候補[キーこうほ, ki-kouho] (n) {comp} candidate key [Add to Longdo]
キャンディデート[, kyandeide-to] (n) {comp} candidate [Add to Longdo]
キャンディデート版[キャンディデートばん, kyandeide-to ban] (n) {comp} candidate release [Add to Longdo]
応援演説[おうえんえんぜつ, ouen'enzetsu] (n) campaign (vote-getting) speech (for a candidate) [Add to Longdo]
希望者[きぼうしゃ, kibousha] (n) applicant; candidate; person interested in doing something; person wanting to do something; interested party [Add to Longdo]
擬す[ぎす, gisu] (v5s,vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s,vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
穴馬[あなうま, anauma] (n) dark horse (candidate) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候选[hòu xuǎn, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] candidate [Add to Longdo]
候选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] candidate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
候補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candidate \Can"di*date\, n. [L. Candidatus, n. (because
   candidates for office in Rome were clothed in a white toga.)
   fr. candidatus clothed in white, fr. candiduslittering,
   white: cf. F. candidat.]
   One who offers himself, or is put forward by others, as a
   suitable person or an aspirant or contestant for an office,
   privilege, or honor; as, a candidate for the office of
   governor; a candidate for holy orders; a candidate for
   scholastic honors.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 candidate
   n 1: a politician who is running for public office [syn:
      {campaigner}, {candidate}, {nominee}]
   2: someone who is considered for something (for an office or
     prize or honor etc.) [syn: {candidate}, {prospect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top