ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รณรงค์หาเสียง

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รณรงค์หาเสียง-, *รณรงค์หาเสียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รณรงค์หาเสียง[V] campaign, See also: seek votes, campaign for votes, look for votes, Syn. หาเสียง, Example: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พรรคการเมืองจะสามารถรณรงค์หาเสียงได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My Congressional campaign is producing a video:การรณรงค์หาเสียงโดยผู้สมัครของฉันคือ การกำกับวีดิโอ I Am Unicorn (2011)
Hello, I'm Rachel Berry, and I have campaigned for president on a crusade for school book covers, a plan to save the school thousands of dollars.สวัสดีค่ะ ฉันเรเชล แบร์รี่ ฉันมีนโยบายจะรณรงค์หาเสียง ให้ปกหนังสือโรงเรียน Mash Off (2011)
Do you remember Pete Matheson my campaign manager?คุณจำ พีท แมททีสัน ผู้จัดการรณรงค์หาเสียงของผมได้มั้ย Root Cause (2012)
Matheson-- Delancey's campaign manager.แมทธีสัน-- ผู้จัดการรณรงค์หาเสียงของเขา Root Cause (2012)
Delancey is in full-time campaign mode--ที่ดีแลนซี่อยู่ในการรณรงค์หาเสียงอย่างเต็มตัว Root Cause (2012)
I'll go on a glamouring campaign, eliminate all memory that the video exists.ฉันจะไปสะกดจิต พวกกลุ่มรณรงค์หาเสียง ทำลายสำเนาวีดีโอทั้งหมดที่มีอยู่ Sunset (2012)
Makes me feel less like a lobbyist.ทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยต่างกับกลุ่มผู้รณรงค์หาเสียงเลย Hounded (2012)
I don't think I should start printing upผมไม่คิดว่า ผมจะกดปุ่มรณรงค์หาเสียง The Tiger in the Tale (2012)
A campaign must be designed to persuade the electorate that the candidate is on their side.การรณรงค์หาเสียงถูกออกแบบมาให้ ชักชวนผู้มีสิทธิ์ ให้มาลงคะแนนฝั่งตัวเอง The Tiger in the Tale (2012)
Well, Mr. James here was about to rescue my campaign.ก็ คุณเจมส์ ตั้งใจที่จะช่วยเหลือ การรณรงค์หาเสียงของผม Victory (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รณรงค์หาเสียง[v. exp.] (ronnarong hāsīeng) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes   FR: faire campagne

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electioneer[VI] รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง, Syn. campaign, canvass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top