ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

campaigns

K AE0 M P EY1 N Z   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -campaigns-, *campaigns*, campaign
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Campaignsการรบ [TU Subject Heading]
Campaignsการรณรงค์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not only generals who know how to plan campaigns.ไม่ใช่แค่นายพลที่วางแผนเป็นเท่านั้น Gandhi (1982)
These are all from different campaigns.เสื้อผ้าทั้งหมดนี้มาจากการรณรงค์หลาย ๆ ครั้ง The Corporation (2003)
Hostage crises, terror campaigns,วิกฤตการณ์ตัวประกัน ขบวนการก่อการร้าย The Ghost Network (2008)
I don't speak another language, but I've had ad campaigns translated into 12 different ones, including Professor Crispy's potato chips.ผมไม่พูดภาษาอื่น แต่ผมเคยมีแคมเปญโฆษณา ที่แปลไปถึงสิบสองภาษา รวมไปถึง ศาสตราจารย์มันฝรั่งทอดกรอบ Crime Doesn't Pay (2009)
And we need to take this world back from the humans, not placate them with billboards and PR campaigns while they destroy it.และเราต้องการโลกนี้คืนจากมนุษญ์ ไม่ใช่ที่ๆพวกมนุษย์จะประชาสัมพันธ์ใดๆ ขณะที่พวกมันทำลาย Hitting the Ground (2010)
I never thought I'd get a chance to thank you in person for supporting my campaigns.ผมไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาส ได้ขอบคุณผู้สนันสนุนการหาเสียง ของผมเป็นการส่วนตัว For the Good of Our Country (2010)
You know, if you were gonna take the twin campaigns for the island of Iwo Jima and the island of Okinawa, you could probably say those were the absolute worst of the entire war.ถ้าคุณต้องทำ 2 ภารกิจ คือบุกเกาะอิโวจิม่า และ โอกินาว่า คุณอาจพูดได้ว่านั่นเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด ของสงครามทั้งหมด The Pacific (2010)
- It took me ten years and 50 campaigns to get that sword.- ผมต้องใช้เวลาถึง 10 ปี และ 50 แคมเปญจน์เพื่อให้ได้ดาบนั้นมานะ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
Well, believe what you like, we've had mere senators spend hundreds of millions on campaigns to get elected to dog-shit posts.ถ้างั้นเชื่ออย่างที่คุณอยากเชื่อแล้วกัน พวก สว. ใช้เงินเป็นร้อยๆล้านในการหาเสียง เพื่อจะได้ชนะเลือกตั้งแบบสกปรก Iron Sky (2012)
I feel like I-I could have spent more time writing that letter to the Army, or I could have wrote 50 letters to the Army, or I could have started one of those letter-writing campaigns, like...ผมรู้สึกอยากจะมีเวลาให้มากกว่านี้ จะได้เขียนจดหมายไปยังกองทัพ หรือไม่ก็เขียนให้ได้ซัก 50 ฉบับ Goodbye (2012)
Big contributor to a lot of campaigns.ผู้ช่วยรายใหญ่ให้กับหลายแคมเปญจ์ If It Bleeds, It Leads (2012)
But also political campaigns.แต่การหาเสียงก็ด้วย Bury the Lede (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
campaignsMany U.S. politicians depend on contributions from fat cats for their campaigns.
campaignsThere are so many anti-smoking campaigns these days maybe it really is a threat to the public order.

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMPAIGNS    K AE0 M P EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
campaigns    (v) kˈæmpˈɛɪnz (k a1 m p ei1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
百戦百勝[ひゃくせんひゃくしょう, hyakusenhyakushou] (n) ever-victorious; many successful campaigns; invincibility [Add to Longdo]
普及啓発[ふきゅうけいはつ, fukyuukeihatsu] (n) public awareness (e.g. publicity and education campaigns aimed at improving the health, environment, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top