Search result for

รณรงค์

(30 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รณรงค์-, *รณรงค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รณรงค์[V] campaign, Example: ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันรณรงค์หาเงินทุนมาดูแลรักษาซ่อมแซมสมบัติของชาติชิ้นนี้ ให้คงสภาพเดิม, Thai definition: กระทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
รณรงค์หาเสียง[V] campaign, See also: seek votes, campaign for votes, look for votes, Syn. หาเสียง, Example: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พรรคการเมืองจะสามารถรณรงค์หาเสียงได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รณรงค์น. การรบ
รณรงค์สนามรบ.
รณรงค์ก. ต่อสู้, โฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่น รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง รณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Pinko (socialist) press would have us believe this Michael X is a crusading champion of the poor and oppressed.สื่อของพวกสังคมนิยม อยากให้เราเชื่อว่า ไมเคิล เอ็กซ์คนนี้ เป็นนักต่อสู้รณรงค์ของคนจน และคนที่ถูกกดขี่ The Bank Job (2008)
A consultant of President Richard Nixon's re-election campaign committee.เป็นที่ปรึกษาของปธน.นิกสัน ในส่วนกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง Frost/Nixon (2008)
Why the hell would i do that?มันจะถูกใช้ในการรณรงค์การเลือกตั้งของผม Trust Me (2009)
Call us when your campaign beginsเรียกใช้เมื่อการรณรงค์เริ่ม Invitation Only (2009)
They promoted feminism and multiculturalism.พวกเขาได้รณรงค์เรื่องเฟมินิสและความแตกต่างทางวัฒนธรรม The Uncanny Valley (2010)
I'm also on the front line of the fight against global warming.ผมยังได้อยู่แถวหน้า กับการรณรงค์ภาวะโลกร้อน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I implemented this year's go green campaign at school.ฉันได้จัดเตรียมการรณรงค์ สร้างพื้นที่สีเขียวภายใน โรงเรียนประจำปีนี้ Miss Mystic Falls (2010)
Oh, it's a letter campaign to stop this new stadium from being built.อ้อ ก็จดหมายรณรงค์ หยุดการสร้างสเตเดียมใหม่ Need to Know (2010)
There's a letter campaign?มีจดหมายรณรงค์ด้วย? Need to Know (2010)
They said he was the sponsor for our anti-bully campaign.เค้าเป็นสปอนเซอร์ของ การรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงของเรา Episode #1.13 (2010)
I mean, even now, it-it's Alcohol Awareness Week, and we're supposed to sing songs about the dangers of drinking, and I've never even had a drink.ฉันหมายถึง แม้แต่ตอนนี้ เป็นสัปดาห์รณรงค์การไม่ดื่มแอลกอฮอร์ และเราก็ต้องร้องเพลง เกี่ยวกับอันตรายของการดื่ม Blame It on the Alcohol (2011)
But it's Alcohol Awareness Week.แต่นี่มันสัปดาห์รณรงค์ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะ Blame It on the Alcohol (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รณรงค์[n.] (ronnarong) EN: campaign ; movement   FR: campagne [f]
รณรงค์[v.] (ronnarong) EN: campain ; fight   FR: faire campagne
รณรงค์หาเสียง[v. exp.] (ronnarong hāsīeng) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes   FR: faire campagne

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campaign against[PHRV] รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaign for[PHRV] รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
crusade against[PHRV] รณรงค์ต้าน, See also: หาเสียงเพื่อต่อต้าน, Syn. campaign for
crusade for[PHRV] รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงเพื่อ, Syn. campaign for
electioneer[VI] รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง, Syn. campaign, canvass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campaign(แคมเพน') {campaigned,campaigning,campaigns} vi.,n. (การ) รณรงค์,แข่งขัน, See also: campaigner n. ดูcampaign
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb

English-Thai: Nontri Dictionary
campaign(n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์
campaigner(n) ผู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| การรณรงค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top