ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

movement

M UW1 V M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -movement-, *movement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
movement(n) การเคลื่อนที่, See also: การเคลื่อนไหว, การขยับ, Syn. move
movement(n) กริยาท่าทาง
movement(n) คณะบุคคล, See also: องค์การ, ขบวนการ, Syn. campaign, cause, crusade, drive, effort
movement(n) การเคลื่อนกำลังทหาร, See also: การโยกย้ายกำลังทหาร
movement(n) ส่วนที่เคลื่อนไหวของระบบกลไก
movement(n) ช่วงหนึ่งของเพลง
movement(n) กระบวนการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
movement(มูฟว'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, กิริยาท่าทาง, ขบวนการ, ความพยายาม, คณะบุคคล, การดำเนินงาน, คณะบุคคล, Syn. motion, Ant. rest
bowel movement)n. การถ่ายท้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
movement(n) การเคลื่อนไหว, ความพยายาม, ขบวนการ, คณะ, ความประสงค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementการเคลื่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement๑. การเคลื่อนไหว๒. ขบวนการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
movement, activeการเคลื่อนไหวแบบทำเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, labourขบวนการแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, passiveการเคลื่อนไหวแบบทำให้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, segmentation; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Movementการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, ท่าทาง [การแพทย์]
Movement Caudad, Longitudinalการเคลื่อนไถลลง [การแพทย์]
Movement Cephalad, Longitudinalการเคลื่อนไถลขึ้น [การแพทย์]
Movement disordersการเคลื่อนไหวผิดปกติ [TU Subject Heading]
Movement Disordersความผิดปกติของการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนไหวผิดปกติ [การแพทย์]
Movement Disorders, Stereotypedการเคลื่อนไหวผิดปกติที่ทำซ้ำๆเป็นประจำ [การแพทย์]
Movement of Arm and Leg, Reciprocallyคืบหรือคลานโดยมีความสัมพันธ์ของแขนและขา [การแพทย์]
Movement of Rangeขอบเขตการเคลื่อนไหวของข้อ [การแพทย์]
Movement Patternsรูปแบบการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Movement Reactions, Automaticปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No movement or...ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือ ... The Ugly American (1963)
Then he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenziedต่อมาเขาอย่างระมัดระวัง... ...ใส่สมาชิกของเขา .ระหว่างก้นของฉัน , \ Nhis การเคลื่อนไหวที่กลายเป็นตื่นเต้นอย่างมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้ Suspiria (1977)
We regret any inconvenience the sudden cabin movement caused.เราขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่าง ที่เกิดจากห้องโดยสารกระแทกกระเทือน Airplane! (1980)
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้ Airplane! (1980)
We have confirmation of his recent movements and are in pursuit.เรามีการยืนยันการเคลื่อนที่ ล่าสุดของเขาและตามดูอยู่ Akira (1988)
Before that time, I was a pet of my master Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the secret art of ninja.ก่อนที่เวลานั้นผมเป็นสัตว์เลี้ยงของโยชิโทของฉัน ... ... เลียนแบบการเคลื่อนไหวของเขาออกจากกรงของฉัน ... ... และการเรียนรู้ศิลปะความลับของนินจา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Many years ago I lived in Japan a pet of my master, Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the mysterious art of Ninjitsu for Yoshi was one of Japars finest shadow warriors.หลายปีมาแล้ว ... ... ฉันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ... ... สัตว์เลี้ยงของนายโยชิของฉัน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
'The Japanese Economy and the Movement to Direct Investment'.'เศรษฐกิจญี่ปุ่นและการเคลื่อนย้ายการลงทุน' April Story (1998)
Don't make any sudden movements around them.อย่าไปขยับตัวทันที เวลาอยู่ใกล้ๆพวกนั้น 10 Things I Hate About You (1999)
Now, don't forget the nice wrist movement we've been practicing.อย่าลืมขยับข้อมือให้ดี อย่างที่เราฝึกฝนมา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It is necessary to swim every movement thought everythingIt is necessary to swim every movement thought everything Sex Is Zero (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
movementA hunting dog is alert to every sound and movement in the field.
movementA sparrow is very alert in its movements.
movementBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
movementBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
movementEach movement of the dancer was perfect.
movementHe always takes note of his boss's movements.
movementHe is awkward in his movements.
movementHe is being carried away by a student movement.
movementHe lay without movement.
movementHe played a major part in the movement.
movementHer movements were awkward and her gesture clumsy.
movementHis daughter is quick in her movements.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเคลื่อนไหว(n) movement, See also: activity, Ant. การหยุดนิ่ง, Example: การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองพรรคนี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากนักธุรกิจระดับยักษ์ 2 คน
อิริยา(n) movement, See also: manner, bearing, Syn. กิริยา, ท่าทาง, Thai Definition: อาการเคลื่อนไหว
ขบวนการ(n) movement, See also: organization, campaign, drive, gang, Syn. องค์การ, เครือข่าย, Example: ขบวนการเสรีไทยก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
จราจร(v) traffic, See also: movement of vehicles, Syn. การขับขี่ยวดยานพาหนะ, Example: ข่าวสารเกี่ยวกับการติดขัดของจราจรช่วยให้เราเลือกเส้นทางไปทำงานได้ดียิ่งขึ้น, Thai Definition: การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
ความเคลื่อนไหว(n) movement, See also: motion, action, Syn. การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, Ant. การอยู่นิ่ง, Example: ความเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจในบ้านเราไม่ค่อยดีนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเคลื่อน[kān khleūoen] (n) EN: movement  FR: mouvement [ m ]
การเคลื่อนที่[kān khleūoenthī] (n) EN: movement ; movability ; travel
การเคลื่อนไหว[kān khleūoenwai] (n) EN: motion ; movement ; dynamics
ขบวนการ[khabūankān] (n) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang  FR: mouvement [ m ] ; organisation [ f ]
ขบวนการเสรีไทย[Khabūankān Sērī Thai] (org) EN: Free Thai Movement
เคลื่อนตัว[khleūoen tūa] (v) EN: move ; be in movement  FR: se déplacer
คนเสื้อเหลือง[khon seūa leūang] (n, exp) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement  FR: chemises jaunes [ mpl ] ; royalistes [ mpl ] ; anti-Thaksin [ m ]
ความเคลื่อนไหว[khwām khleūoenwai] (n) EN: movement
ความเคลื่อนไหวของราคา[khwām khleūoenwai khøng rākhā] (n, exp) EN: movement in prices  FR: mouvement des prix [ m ]
กลไก[konkai] (n) EN: mechanism ; machinery ; device ; movement  FR: mécanisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOVEMENT M UW1 V M AH0 N T
MOVEMENTS M UW1 V M AH0 N T S
MOVEMENT'S M UW1 V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
movement (n) mˈuːvmənt (m uu1 v m @ n t)
movements (n) mˈuːvmənts (m uu1 v m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运动[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] movement; campaign; sports #832 [Add to Longdo]
动作[dòng zuò, ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] movement; motion; action #1,808 [Add to Longdo]
手足[shǒu zú, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ, ] movement #19,266 [Add to Longdo]
乐章[yuè zhāng, ㄩㄝˋ ㄓㄤ, / ] movement (of a symphony) #22,102 [Add to Longdo]
形迹[xíng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] movements and expression of a person; bearing #52,016 [Add to Longdo]
祖国光复会[Zǔ guó guāng fù huì, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] movement to restore the fatherland [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwanderung { f } von Arbeitskräftenmovement of labour [Add to Longdo]
Bewegung { f } | Bewegungen { pl }movement | movements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
音楽[おんがく, ongaku] (n) music; musical movement; (P) #233 [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] (n, vs) (1) removal; migration; movement; (2) mobile (e.g. communications); (P) #641 [Add to Longdo]
運行[うんこう, unkou] (n, vs) (1) service (bus, train); operation; (2) motion; revolution; movement; (P) #940 [Add to Longdo]
動き[うごき, ugoki] (n) movement; activity; trend; development; change; (P) #2,729 [Add to Longdo]
動作[どうさ, dousa] (n, vs) action; movements; motions; bearing; behaviour; behavior; execution; actuation; operation; manners; (P) #3,912 [Add to Longdo]
走る(P);奔る;趨る[はしる, hashiru] (v5r, vi) (1) to run; (2) to travel (movement of vehicles); (3) to hurry to; (4) to retreat (from battle); to take flight; (5) (esp. 奔る) to run away from home; (6) to elope; (7) (esp. 趨る) to tend heavily toward; (P) #4,880 [Add to Longdo]
働き[はたらき, hataraki] (n) (1) work; labor; labour; (2) achievement; performance; ability; talent; (3) salary; income; earnings; (4) action; activity; workings; function; operation; movement; motion; (5) { ling } (also written as 活) conjugation; inflection; (P) #5,810 [Add to Longdo]
通じ[つうじ, tsuuji] (n) (1) understanding; (2) bowel movement; evacuation; (P) #6,053 [Add to Longdo]
楽章[がくしょう, gakushou] (n) (musical) movement; (P) #6,459 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top