ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

movement

M UW1 V M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -movement-, *movement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
movement(n) การเคลื่อนที่, See also: การเคลื่อนไหว, การขยับ, Syn. move
movement(n) กริยาท่าทาง
movement(n) คณะบุคคล, See also: องค์การ, ขบวนการ, Syn. campaign, cause, crusade, drive, effort
movement(n) การเคลื่อนกำลังทหาร, See also: การโยกย้ายกำลังทหาร
movement(n) ส่วนที่เคลื่อนไหวของระบบกลไก
movement(n) ช่วงหนึ่งของเพลง
movement(n) กระบวนการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
movement(มูฟว'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, กิริยาท่าทาง, ขบวนการ, ความพยายาม, คณะบุคคล, การดำเนินงาน, คณะบุคคล, Syn. motion, Ant. rest
bowel movement)n. การถ่ายท้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
movement(n) การเคลื่อนไหว, ความพยายาม, ขบวนการ, คณะ, ความประสงค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementการเคลื่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement๑. การเคลื่อนไหว๒. ขบวนการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
movement, activeการเคลื่อนไหวแบบทำเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, labourขบวนการแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, passiveการเคลื่อนไหวแบบทำให้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, segmentation; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Movementการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, ท่าทาง [การแพทย์]
Movement Caudad, Longitudinalการเคลื่อนไถลลง [การแพทย์]
Movement Cephalad, Longitudinalการเคลื่อนไถลขึ้น [การแพทย์]
Movement disordersการเคลื่อนไหวผิดปกติ [TU Subject Heading]
Movement Disordersความผิดปกติของการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนไหวผิดปกติ [การแพทย์]
Movement Disorders, Stereotypedการเคลื่อนไหวผิดปกติที่ทำซ้ำๆเป็นประจำ [การแพทย์]
Movement of Arm and Leg, Reciprocallyคืบหรือคลานโดยมีความสัมพันธ์ของแขนและขา [การแพทย์]
Movement of Rangeขอบเขตการเคลื่อนไหวของข้อ [การแพทย์]
Movement Patternsรูปแบบการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Movement Reactions, Automaticปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No movement or...ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือ ... The Ugly American (1963)
Then he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenziedต่อมาเขาอย่างระมัดระวัง... ...ใส่สมาชิกของเขา .ระหว่างก้นของฉัน , \ Nhis การเคลื่อนไหวที่กลายเป็นตื่นเต้นอย่างมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้ Suspiria (1977)
We regret any inconvenience the sudden cabin movement caused.เราขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่าง ที่เกิดจากห้องโดยสารกระแทกกระเทือน Airplane! (1980)
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้ Airplane! (1980)
We have confirmation of his recent movements and are in pursuit.เรามีการยืนยันการเคลื่อนที่ ล่าสุดของเขาและตามดูอยู่ Akira (1988)
Before that time, I was a pet of my master Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the secret art of ninja.ก่อนที่เวลานั้นผมเป็นสัตว์เลี้ยงของโยชิโทของฉัน ... ... เลียนแบบการเคลื่อนไหวของเขาออกจากกรงของฉัน ... ... และการเรียนรู้ศิลปะความลับของนินจา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Many years ago I lived in Japan a pet of my master, Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the mysterious art of Ninjitsu for Yoshi was one of Japars finest shadow warriors.หลายปีมาแล้ว ... ... ฉันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ... ... สัตว์เลี้ยงของนายโยชิของฉัน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
'The Japanese Economy and the Movement to Direct Investment'.'เศรษฐกิจญี่ปุ่นและการเคลื่อนย้ายการลงทุน' April Story (1998)
Don't make any sudden movements around them.อย่าไปขยับตัวทันที เวลาอยู่ใกล้ๆพวกนั้น 10 Things I Hate About You (1999)
Now, don't forget the nice wrist movement we've been practicing.อย่าลืมขยับข้อมือให้ดี อย่างที่เราฝึกฝนมา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It is necessary to swim every movement thought everythingIt is necessary to swim every movement thought everything Sex Is Zero (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
movementA hunting dog is alert to every sound and movement in the field.
movementA sparrow is very alert in its movements.
movementBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
movementBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
movementEach movement of the dancer was perfect.
movementHe always takes note of his boss's movements.
movementHe is awkward in his movements.
movementHe is being carried away by a student movement.
movementHe lay without movement.
movementHe played a major part in the movement.
movementHer movements were awkward and her gesture clumsy.
movementHis daughter is quick in her movements.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเคลื่อนไหว(n) movement, See also: activity, Ant. การหยุดนิ่ง, Example: การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองพรรคนี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากนักธุรกิจระดับยักษ์ 2 คน
อิริยา(n) movement, See also: manner, bearing, Syn. กิริยา, ท่าทาง, Thai Definition: อาการเคลื่อนไหว
ขบวนการ(n) movement, See also: organization, campaign, drive, gang, Syn. องค์การ, เครือข่าย, Example: ขบวนการเสรีไทยก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
จราจร(v) traffic, See also: movement of vehicles, Syn. การขับขี่ยวดยานพาหนะ, Example: ข่าวสารเกี่ยวกับการติดขัดของจราจรช่วยให้เราเลือกเส้นทางไปทำงานได้ดียิ่งขึ้น, Thai Definition: การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
ความเคลื่อนไหว(n) movement, See also: motion, action, Syn. การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, Ant. การอยู่นิ่ง, Example: ความเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจในบ้านเราไม่ค่อยดีนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเคลื่อน[kān khleūoen] (n) EN: movement  FR: mouvement [ m ]
การเคลื่อนที่[kān khleūoenthī] (n) EN: movement ; movability ; travel
การเคลื่อนไหว[kān khleūoenwai] (n) EN: motion ; movement ; dynamics
ขบวนการ[khabūankān] (n) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang  FR: mouvement [ m ] ; organisation [ f ]
ขบวนการเสรีไทย[Khabūankān Sērī Thai] (org) EN: Free Thai Movement
เคลื่อนตัว[khleūoen tūa] (v) EN: move ; be in movement  FR: se déplacer
คนเสื้อเหลือง[khon seūa leūang] (n, exp) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement  FR: chemises jaunes [ mpl ] ; royalistes [ mpl ] ; anti-Thaksin [ m ]
ความเคลื่อนไหว[khwām khleūoenwai] (n) EN: movement
ความเคลื่อนไหวของราคา[khwām khleūoenwai khøng rākhā] (n, exp) EN: movement in prices  FR: mouvement des prix [ m ]
กลไก[konkai] (n) EN: mechanism ; machinery ; device ; movement  FR: mécanisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOVEMENT M UW1 V M AH0 N T
MOVEMENTS M UW1 V M AH0 N T S
MOVEMENT'S M UW1 V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
movement (n) mˈuːvmənt (m uu1 v m @ n t)
movements (n) mˈuːvmənts (m uu1 v m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运动[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] movement; campaign; sports, #832 [Add to Longdo]
动作[dòng zuò, ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] movement; motion; action, #1,808 [Add to Longdo]
手足[shǒu zú, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ, ] movement, #19,266 [Add to Longdo]
乐章[yuè zhāng, ㄩㄝˋ ㄓㄤ, / ] movement (of a symphony), #22,102 [Add to Longdo]
形迹[xíng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] movements and expression of a person; bearing, #52,016 [Add to Longdo]
祖国光复会[Zǔ guó guāng fù huì, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] movement to restore the fatherland [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwanderung { f } von Arbeitskräftenmovement of labour [Add to Longdo]
Bewegung { f } | Bewegungen { pl }movement | movements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
REM[レム, remu] (n) rapid eye movement; REM [Add to Longdo]
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation [Add to Longdo]
ぐらぐら[guragura] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]
すらり[surari] (adv, adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
ちょん[chon] (adv-to, n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]
まどろっこしい;まどろこしい;まどろっこい;まどろこい[madorokkoshii ; madorokoshii ; madorokkoi ; madorokoi] (adj-i) dull (e.g. of movement or reaction); sluggish [Add to Longdo]
アーツアンドクラフツ運動[アーツアンドクラフツうんどう, a-tsuandokurafutsu undou] (n) Arts and Crafts Movement [Add to Longdo]
アメーバ運動[アメーバうんどう, ame-ba undou] (n) ameboid movement [Add to Longdo]
イラマチオ;イマラチオ[iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Movement \Move"ment\, n. [F. mouvement. See {Move}, and cf.
   {Moment}.]
   1. The act of moving in space; change of place or posture;
    motion; as, the movement of an army in marching or
    maneuvering; the movement of a wheel or a machine.
    [1913 Webster]
 
   2. Manner or style of moving; as, a slow, or quick, or
    sudden, movement.
    [1913 Webster]
 
   3. Transference, by any means, from one situation to another;
    a change of situation; progress toward a goal;
    advancement; as, after months of fruitless discussion
    there was finally some movement toward an agreement.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. Motion of the mind or feelings; emotion.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.)
    (a) The rhythmical progression, pace, and tempo of a
      piece. "Any change of time is a change of movement."
      --Busby.
    (b) One of the several strains or pieces, each complete in
      itself, with its own time and rhythm, which make up a
      larger work; as, the several movements of a suite or a
      symphony.
      [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) A system of mechanism for transmitting motion of a
    definite character, or for transforming motion; as, the
    wheelwork of a watch; as, a seventeen jewel movement.
    [1913 Webster]
 
   7. A more or less organized effort by many people to achieve
    some goal, especially a social or artistic goal; as, the
    women's liberation movement; the progressive movement in
    architecture.
    [PJC]
 
   {Febrile movement} (Med.), an elevation of the body
    temperature; a fever.
 
   {Movement cure}. (Med.) See {Kinesiatrics}.
 
   {Movement of the bowels}, an evacuation or stool; a passage
    or discharge.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Motion.
 
   Usage: {Movement}, {Motion}. Motion expresses a general idea
      of not being at rest; movement is oftener used to
      express a definite, regulated motion, esp. a progress.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 movement
   n 1: a change of position that does not entail a change of
      location; "the reflex motion of his eyebrows revealed his
      surprise"; "movement is a sign of life"; "an impatient move
      of his hand"; "gastrointestinal motility" [syn: {motion},
      {movement}, {move}, {motility}]
   2: the act of changing location from one place to another;
     "police controlled the motion of the crowd"; "the movement of
     people from the farms to the cities"; "his move put him
     directly in my path" [syn: {motion}, {movement}, {move}]
   3: a natural event that involves a change in the position or
     location of something [syn: {movement}, {motion}]
   4: a group of people with a common ideology who try together to
     achieve certain general goals; "he was a charter member of
     the movement"; "politicians have to respect a mass movement";
     "he led the national liberation front" [syn: {movement},
     {social movement}, {front}]
   5: a major self-contained part of a symphony or sonata; "the
     second movement is slow and melodic"
   6: a series of actions advancing a principle or tending toward a
     particular end; "he supported populist campaigns"; "they
     worked in the cause of world peace"; "the team was ready for
     a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery";
     "contributed to the war effort" [syn: {campaign}, {cause},
     {crusade}, {drive}, {movement}, {effort}]
   7: an optical illusion of motion produced by viewing a rapid
     succession of still pictures of a moving object; "the cinema
     relies on apparent motion"; "the succession of flashing
     lights gave an illusion of movement" [syn: {apparent motion},
     {motion}, {apparent movement}, {movement}]
   8: a euphemism for defecation; "he had a bowel movement" [syn:
     {bowel movement}, {movement}, {bm}]
   9: a general tendency to change (as of opinion); "not openly
     liberal but that is the trend of the book"; "a broad movement
     of the electorate to the right" [syn: {drift}, {trend},
     {movement}]
   10: the driving and regulating parts of a mechanism (as of a
     watch or clock); "it was an expensive watch with a diamond
     movement"
   11: the act of changing the location of something; "the movement
     of cargo onto the vessel"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top