ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใข

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใข-, *ขൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใข*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ขൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใข มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
5 (n ) ครึ่งชั่วโมง (ใช้กับเวลา)

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
irrel (adj ) unreal, illusive

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Lisa (n slang ) Friend with Benefit
** (n ) organ of the body

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รู้สึกว่า,ประมาณว่า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
followed in
- - - พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*, * (n vi vt modal ver) Fool

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
24-hour flu (n ) โรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะ (Stomach Flu) หรือ (24-Hour Flu)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
55555 (slang ภาษาอินเทอร์เน็ต ) หัวเราะ หรือ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า เลยเขียนเอาสะดวกว่า 55555

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
[]
[]
[]
[]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
[excl.] () <b>EN:</b> ah ! ; hmmm &nbsp;&nbsp;
[v.] () <b>EN:</b> decorate &nbsp;&nbsp;
[v.] (bat) <b>EN:</b> transgress a precept &nbsp;&nbsp;
[n. exp.] (Abrham) <b>EN:</b> Abraham &nbsp;&nbsp;
[n.] (chn) <b>EN:</b> birth ; family &nbsp;&nbsp;
[adj.] (chnai) <b>EN:</b> easily trained &nbsp;&nbsp;
[adj.] (chnai) <b>EN:</b> highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained &nbsp;&nbsp;
[n.] (chwa) <b>EN:</b> trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling &nbsp;&nbsp;
[n.] (adirklp) <b>EN:</b> windfall &nbsp;&nbsp;
[n. exp.] (adt khrtchakn tamrat) <b>FR:</b> ancien fonctionnaire de police [m]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[, ] (n)
[dangou] (n)
[yuubinbangou] (n)
[kyabetsu] (n)
[zaiko ari] (phrase)
[zeikomi] (n)
[jama] ,
[, ] (n ) 1) 2)( ), <b>See also:</b> <A HREF="search/R">R</A>. ),
[, ] (n ) (), <b>See also:</b> <A HREF="search/R">R</A>.
[, ] (n ) ,(), <b>See also:</b> <A HREF="search/R">R</A>. ,

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[, konomu] <b>Thai:</b>
[, isshin] <b>Thai:</b>
[, isshin] <b>Thai:</b>
[, hiraku] <b>Thai:</b>
[, nokoru] <b>Thai:</b>
[, mukau] <b>Thai:</b>
[, shiri-zu] <b>Thai:</b>
[, kihon] <b>Thai:</b>
[, nengetsu] <b>Thai:</b>
[, katsu] <b>Thai:</b>

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  ..
   ... ago

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  .. /baːr/
   ...; Frankly

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top