Search result for

independence

(66 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -independence-, *independence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
independence[N] ความเป็นอิสระ, See also: อิสรภาพ, Ant. dependence
Independence Day[N] วันชาติของอเมริกา (4 กรกฏาคม ปี ค.ศ. 1776)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
independence(อินดิเพน' เดินซฺ) n. อิสรภาพ, เอกราช, ความเป็นอิสระ, ความไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรือสนับสนุนของคนอื่น รายได้ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Syn. independency, freedom, liberty ###A. subjugation)

English-Thai: Nontri Dictionary
independence(n) เอกราช,ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,อิสรภาพ,พรรคการเมืองอิสระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
independenceความไม่พึ่งพิง, ความไม่ขึ้นกับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
independenceเอกราช, อิสรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Independence, Declaration ofคำประกาศอิสรภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Independenceการเป็นตัวของตัวเองและเป็นอิสระตามวัย [การแพทย์]
Independence Day (Thailand)วันชาติ (ไทย) [TU Subject Heading]
Independence, Functionalความอิสระในการทำหน้าที่ต่างๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since Kazakhstan's independence six years ago-ตั้งแต่คาซัคสถานได้รับเอกราชเมื่อ6 ปีก่อน Babylon A.D. (2008)
... boldlydeclaredAmerica's independence to the world...กล้าที่จะประกาศว่าอเมริกา คือประเทศเสรี 24: Redemption (2008)
That our nation's independence was wonว่าอิสรภาพของประชาชาติ ของเราได้มา Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
- Happy Independence Day.-ค่ะ -สุขสันต์วันประกาศอิสรภาพครับ Duplicity (2009)
Sacrificing your independence, tying yourself down before you've even had a chance to explore the rest of the world... throwing away the rest of your life before you've even started living it!เสียสละอิสรภาพ ผูกมัดตัวเองก่อนที่จะมีโอกาส ได้สำรวจทุกสิ่งทุกอย่างในโลก Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Growing up means one thing-- independence.การที่เราโตขึ้นหมายถึงอย่างหนึ่ง - อิสรภาพ Reversals of Fortune (2009)
Sometimes our independence comes at the cost of something elseบางครั้ง อิสรภาพของเราต้องแลกด้วยราคาแพง Reversals of Fortune (2009)
Because more often than not, in order to gain our independenceแม้โอกาสที่มีจะไม่มากนัก แต่เพื่ออิสรภาพแล้ว Reversals of Fortune (2009)
Soon as the kids gain a shred of independence, the old folks spring a leak.พอเด็ก ๆ เริ่มจะดูแลตัวเองได้ คนแก่เป็นต้องกระพร่องกระแพร่ง The Floating Anniversary (2009)
It's okay. We all sacrifice our independence for love.ไม่เป็นไร พวกเราทั้งหมดบูชาความรักที่อิสระของเรา The Debarted (2009)
New Year's Day, Independence Day, Mother ...วันปีใหม่, วันประกาศอิสระภาพ วันแม่... Astro Boy (2009)
I want my girls to learn all the lessons she has to offer... strength, independence.ฉันจะให้เด็กๆ เรียนรู้จากเธอ พลัง, ความมั่นใจ... The Power of Madonna (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
independenceHe said that America declared its independence in 1776.
independenceIndia gained independence from Britain in 1947.
independenceOur people thirst for independence.
independenceThe colony declared independence.
independenceThe colony declared independence and become a republic.
independenceThe colony has not declared independence as yet.
independenceThe people of America fought for their independence.
independenceThey shed their blood for their independence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไทย[N] freedom, See also: independence, liberty, emancipation, Syn. ไท, Ant. ทาส, Example: ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น, Thai definition: ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส
อิสรภาพ[N] freedom, See also: independence, liberation, Syn. เสรีภาพ, อิสระ, Example: แม้เขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนได้อิสรภาพ แต่ก็ต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ, Thai definition: ความเป็นไทแก่ตัว
ความเป็นอิสระ[N] independence, See also: freedom, liberation, Syn. อิสรภาพ, Example: ความเป็นอิสระของนักวิจัยจำเป็นต่อการขยายตัวของงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
โมกข์[N] freedom, See also: independence, liberty, Syn. ความหลุดพ้น, นิพพาน
ความเป็นเอกราช[N] independence, See also: freedom, liberation, Syn. ความเป็นไท, Ant. ความเป็นทาส, Example: ประเทศไทยมีความเป็นเอกราชเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
เอกราช[N] sovereignty, See also: independence, Example: เมืองขึ้นของอังกฤษกำลังได้รับเอกราช, Thai definition: เป็นอิสระแก่ตน, ไม่ขึ้นแก่ใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกราช = เอกราชย์[n.] (ēkkarāt) EN: independence ; sovereignty   FR: indépendance [f]
อิสระ[n.] (itsara) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy   FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation   FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; clé des champs [f]
ความมีเอกราช[n. exp.] (khwām mī ēkkarāt) EN: independence   
ความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām mī ēkkarāt nai thāng sētthakit) EN: economic independence   
ความเป็นเอกราช[n. exp.] (khwām pen ēkkarāt) EN: independence ; freedom ; liberation   FR: indépendance [f] ; liberté [f]
ความเป็นอิสระ[n.] (khwām pen itsara) EN: independence ; freedom ; liberation   FR: indépendance [f] ; émancipation [f] ; liberté [f]
ประกาศอิสรภาพ[v. exp.] (prakāt itsaraphāp) EN: declare independence   
เสรีภาพทางวิชาการ[n. exp.] (sērīphāp thang wichākān) EN: academic freedom ; academic independence   
ไทย[n.] (Thai ) EN: freedom ; independence ; liberty ; emancipation   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDEPENDENCE    IH2 N D AH0 P EH1 N D AH0 N S
INDEPENDENCE'S    IH2 N D AH0 P EH1 N D AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
independence    (n) (i2 n d i p e1 n d @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturhoheit {f}; Kulturautonomie {f}independence in matters of education and culture [Add to Longdo]
Unabhängigkeitstag {m} (4. Juli)Independence Day [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution [Add to Longdo]
インデペンデンス;インディペンデンス[, independensu ; indeipendensu] (n) independence [Add to Longdo]
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] (n) {comp} data independence [Add to Longdo]
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule) [Add to Longdo]
一本立ち[いっぽんだち, ippondachi] (n,vs) independence [Add to Longdo]
自主[じしゅ, jishu] (n,vs) independence; autonomy; (P) [Add to Longdo]
自主性[じしゅせい, jishusei] (n) independence [Add to Longdo]
自立[じりつ, jiritsu] (n,vs,adj-no) independence; self-reliance; (P) [Add to Longdo]
自立心[じりつしん, jiritsushin] (n) spirit of self-reliance; feeling of independence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence [Add to Longdo]
装置独立性[そうちどくりつせい, souchidokuritsusei] device independence [Add to Longdo]
独立性[どくりつせい, dokuritsusei] independence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Independence \In`de*pend"ence\, n. [Cf. F. ind['e]pendance.]
   [1913 Webster]
   1. The state or quality of being independent; freedom from
    dependence; exemption from reliance on, or control by,
    others; self-subsistence or maintenance; direction of
    one's own affairs without interference.
    [1913 Webster]
 
       Let fortune do her worst, . . . as long as she never
       makes us lose our honesty and our independence.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Sufficient means for a comfortable livelihood.
    [1913 Webster]
 
   {Declaration of Independence} (Amer. Hist.), the declaration
    of the Congress of the Thirteen United States of America,
    on the 4th of July, 1776, by which they formally declared
    that these colonies were free and independent States, not
    subject to the government of Great Britain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 independence
   n 1: freedom from control or influence of another or others
      [syn: {independence}, {independency}]
   2: the successful ending of the American Revolution; "they
     maintained close relations with England even after
     independence"
   3: a city in western Missouri; the beginning of the Santa Fe
     Trail

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top