ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

=

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -=-, *=*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indian silk = india silkไหมนิ่มชนิดหนึ่ง
kitchen utensils =kitchen(ดู)
mountain lion =cougar(ดู)
news release n.=press rel(ดู)
seed leaf = cotyledon(ดู) , ใบยาสูบที่กว้างชนิดหนึ่งที่ใช้ทำบุหรี่ซิการ์
undulant fever =brucellos(ดู)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
General Black, I'm a jet man, not a gigolo.[CN] -Black将军, 我是飞行员,不是鸭子(=gigolo). Jet Pilot (1957)
The chancellor is not a bad man, Obi-Wan.[JP] 議長は良い人です オビ=ワン Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
I lost my train of thought.[JP] 何の話だったか忘れたよ ※思考の繋がりを失った(train=繋がり ) Tigh Me Up, Tigh Me Down (2004)
Got any more dope on that bogey, or has it turned into another flying saucer?[CN] 给不明飞行物(=bogey)多弄些涂料(dope), 否则其会变成飞碟? (=or has it turned into another flying saucer? Jet Pilot (1957)
Yes, he's agreed to show us all he knows about the parasite fighter.[CN] 是的, 他同意向我们演示子机(=parasite fighter)了. Jet Pilot (1957)
Qui-Gon?[JP] クワイ=ガン? Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Cally, find the genny, get some lights on in here.[JP] キャリー、電力を探して ここの明かりを付けてくれ genny = gen(erator) 発電機 Episode #1.2 (2003)
Bogey came into our radar net across Bering Sea from Siberia.[CN] 不明飞行物(=Bogey)进入我的雷达网, 从西伯利亚到白令海了. Jet Pilot (1957)
Hands-on speed 105. Checkers red. Call the ball.[JP] 手動にてスピード105 チェッカーは赤、ボールに従え ball = 光学着艦装置の愛称 Checkers red = ? Episode #1.1 (2003)
- T.H.E. Rock can be a rock.[JP] ―おれ 岩山 ―おれ アア=マーグレット Full Metal Jacket (1987)
We couldn't find a room.[CN] =What's the rush) 我们找不到房间. Jet Pilot (1957)
Bogey is still out of range for your outfit to make intercept.[CN] 在你的装备截距上. 不明飞行物(=Bogey)依然超出范围 你剩下多少油了? Jet Pilot (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[Aēl.Ēs.Dī.] (n) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)  FR: L.S.D. = LSD [ m ] ; lysergamide [ m ]
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [ f ] ; maintien [ m ] ; manière [ f ]
อนาล็อก[anālǿk] (n) EN: analogue = analog (Am.)  FR: analogue [ m ]
อัญมณี[anyamanī] (n) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)  FR: pierre semi-précieuse [ f ] ; pierre rare [ f ] ; gemme [ f ]
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [ m ] ; arhat = arahat [ m ]
อารมณ์ขัน[āromkhan] (n) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour  FR: humour [ f ] ; esprit [ m ] ; sens de l'humour [ m ]
อรรถรส[attharot] (n) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording
บ้านใกล้[bān klai] (n, exp) EN: neighbour = neighbor (Am.)
บ้านใกล้เรือนเคียง[bān klai reūoen khīeng] (n, exp) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)  FR: voisinage [ m ] ; voisins [ mpl ]
บันทึก[bantheuk] (n) EN: blog ; web log  FR: blog [ m ] = bloc [ m ] = blogue [ m ] (Québ.) ; journal personnel [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じ, ji] (n) (1) character (i.e. kanji); (2) hand-writing; penmanship; (3) (as 〜の字) (See ほの字) the ... word (i.e. "the L word" = "love"); (P) #676 [Add to Longdo]
イコール[iko-ru] (adj-na) (1) equal; (2) { math } the equality sign (=); (exp) (3) (col) equals (A equals B); (P) [Add to Longdo]
円記号[えんきごう, enkigou] (n) yen symbol ("Y" with "=" superimposed) [Add to Longdo]
国郡里制[こくぐんりせい, kokugunrisei] (n) (See 郷里制, 律令制) province-district-neighbourhood system (system of administrative divisions under the ritsuryo; 1 neighbourhood=~50 homes, 1 district=2-20 neighbourhoods) [Add to Longdo]
四六時中[しろくじちゅう, shirokujichuu] (n-adv, n) (because 4 x 6 = 24) around the clock; day and night [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
等号[とうごう, tougou] equal (=) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top