Search result for

*cv*

(106 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cv, -cv-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*cv*[C V] (abbrev ) ค่าเบี่ยงเบน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sercviette[N] ผ้ากันเปื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acvabbr. aterial/carotid/ventricular
cvabbr. cardiovascular,cell volume
cvaabbr. cerebrovascular accident,costovertibral angle
cviabbr. cerebral vascular insufficientcy
cvpabbr. central venous pressure
cvsabbr. clean voided specimen,cardiovascular system

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PCV (volume, packed-cell)พีซีวี (ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PCV (positive crankcase ventilation)พีซีวี (การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCV valveลิ้นพีซีวี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
packed-cell volume (PCV)ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น (พีซีวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive crankcase ventilation (PCV)การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด (พีซีวี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
syndrome, stroke; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke; cerebrovascular accident (CVA); syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke syndrome; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular disease (CVD)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CVA (cerebrovascular accident); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ CVD (disease, cerebrovascular)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CVD (disease, cerebrovascular)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ CVA (cerebrovascular accident); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, cerebrovascular (CVD)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volume, packed-cell (PCV)ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น (พีซีวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PECVD Machineพีอีซีวีดี แมสชีน
เครื่องจักรสำหรับเคลือบฟิล์มบางซิลิกอนด้วยวิธีพลาสมา (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition : PECVD) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ArcViewอาร์ควิว [TU Subject Heading]
CVSซีวีเอส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I worked on the CVA project with Henry Slocombe.- Ja. Ich habe mit Henry Slocombe am CVA-Projekt gearbeitet. Octopus Head (2014)
I think Dr. Slocombe is logged into the CVA operation.Ich glaube, Dr. Slocombe hat sich in die CVA-Operation eingeloggt. Thanks for the Memories (2014)
McVoodoo, let's show them what we have.McVoodoo, zeigen wir ihnen, was wir haben. Crescent City: Part 2 (2014)
Yeah, you're working on the CVA project up in Arlington. - Right.Ja, Sie arbeiten an dem CVA-Projekt oben in Arlington. Thanks for the Memories (2014)
The CVS on Northwest 23rd Avenue.Die CVS auf der Northwest 23rd Avenue. Mommy Dearest (2014)
Lawrence is CVA projects.Lawrence ist bei den CVA-Projekten. Thanks for the Memories (2014)
The MacKenzies, the MacBeolains, the MacVinishes...Die MacKenzies, die MacBeolains, die MacVinishes... Rent (2014)
This is a key piece to the CVA project.Das ist der Schlüssel zu dem CVA-Projekt. Octopus Head (2014)
This is a key piece to the CVA project, compliments of Henry Slocombe.Das ist der Schlüssel zu dem CVA-Projekt, mit Grüßen von Henry Slocombe. Thanks for the Memories (2014)
- CVS.- CVS. Stealing Cars (2015)
Nick McVeigh is running speed through high schools in Newton.Nick McVeigh dealt mit Speed an Highschools in Newton. Black Mass (2015)
- CVS what?- CVS, was? Stealing Cars (2015)
"CVS what?" "CVS wh..." CVS, man, the drugstore chain."CVS, was?" "CVS, wa..." CVS, Mann, die Drogeriekette. Stealing Cars (2015)
What do you know about Timothy McVeigh?Was wissen Sie über Timothy McVeigh? Imperium (2016)
Four years ago, you were leading an honesty hour for a half a dozen kids in a YMCA basement, and now you have Bishop Bruce Congdon offering to help you get on TV.Vor vier Jahren hattest du 'nen Gesprächskreis für 'n paar Jugendliche im Keller vom CVJM. Und jetzt will Bischof Bruce Congdon dir helfen, ins Fernsehen zu kommen. Welcome the Stranger (2015)
Do you know Lady Anne Acland, Mrs Dupper and Mrs McVeigh?- Das ist Lady Anne Acland. - Hallo. Mrs. Dupper, Mrs. McVeigh. Episode #6.6 (2015)
Why don't you ask Timothy McVeigh?Warum fragst du nicht Timothy McVeigh? Cover (2015)
Squad 2, this is CV1. Five minutes from point zero.Squad 2 hier CV 1. Noch fünf Minuten bis Zero Mark. Shin Godzilla (2016)
Copy that.Kommen. CV1, Squad 2. Verstanden. Shin Godzilla (2016)
Well, I got the Presidential Award from the ACVP, a swell group of geniuses.Nun, ich habe eine der höchsten Auszeichnungen der ACVP inne, einer Gruppe von großartigen Genies. This Is What It Sounds Like (2015)
( man on radio ) And a big good morning to you all, this is Kansas City's morning news with Bill Thomas and Michael Petrenally here on 94.2 KTCV.Hier sind die Morgennachrichten von Kansas City, mit Bill Thomas und Michael Petronelli, auf 94,2 KTCVRupture (2016)
Theleadersof themovement provideinspiration, buttheyalsoencourage hiddencellsactindependently likeTimothyMcVeigh andTerryNichols.Die Anführer der Bewegung liefern die Inspiration und ermutigen versteckte Terrorzellen, eigenständig zu handeln. Wie Timothy McVeigh und Terry Nichols. Imperium (2016)
Yeah, I don't know. Great recommendations.Referenzen und CV sind toll, aber ich mag den kleinen Asiaten. Milwaukee, America (2015)
Six months ago, I was working at a CVS in Pittsburgh.Vor sechs Monaten arbeitete ich bei CVS in Pittsburgh. M.I.A. (2015)
So, uh, how's it going with Ms. McCrazy?Wie läuft es mit Ms. McVerrückt? Weißt du was? Boompa Loved His Hookers (2015)
Larry, the CUR is in two days.Larry, übermorgen ist der Termin mit dem CVR. Sully (2016)
The CVR is on Wednesday.Die CVR-Sache ist am Mittwoch. Sully (2016)
CVS stands for Cheap Valentines' Surplus.CVS steht für günstige Valentines 'Surplus. Love Is in the N2-O2-Ar-CO2-Ne-He-CH4 (2016)
Timothy McVeigh was reenacting that scene from the Turner diaries.McVeigh spielte diese Szene aus den "Turner Diaries" nach. Imperium (2016)
You guys remember Timothy McVeigh's last words?Erinnert ihr euch an Timothy McVeighs letzte Worte? Imperium (2016)
Timothy McVeigh was a decorated Gulf war veteran.Hier. Timothy McVeigh war ein dekorierter Golfkriegsveteran. Imperium (2016)
Who is the oldest?Necval, Schriftsteller... Hangmen Also Die! (1943)
We're also taking volunteers to work our phone bank, so if you're interested, please contact the Glenwood ymca and lend us a hand.Wir werden unsere Telefonzentrale mit Freiwilligen besetzen, falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie bitte den CVJM von Glenwood und helfen Sie uns. I Went to the Woods (2016)
When I told you I was back, I did not mean JCVD.Als ich sagte, ich sei zurück, meinte ich nicht "JCVD". Pilot (2016)
Timothy McVeigh won the Bronze Star and John Wayne Gacy was a clown, much like the man we suspect Dr. Thorpe murdered.Timothy McVeigh bekam den Bronze Star und John Wayne Gacy war ein Clown, ähnlich wie der Mann, der, wie wir vermuten, von Dr. Thorpe ermordet wurde. Crowned Clown, Downtown Brown (2017)
Not from CVS, not from Walgreens.Nicht von CVS nicht von Walgreens. Teenage Mutant Milk-Caused Hurdles (2016)
I'm not the guy outside of YMCA yelling at people to repent.Sag nicht von Gott. Ich bin nicht der Kerl, der vor dem CVJM steht und aufruft, Buße zu tun. The Strangled Heart (2016)
Took them to the YWCA.Sie sind jetzt beim CVJF. The Shore (2016)
Embedded with MACV-SOG.Spezialeinsatztruppe MACV-SOG. Kong: Skull Island (2017)
This is my partner, Agent Fleetwood.Agent McVie. Das ist mein Partner, Agent Fleetwood. Ladies Drink Free (2017)
The following 3 persons will step forward.Necval, Skalda, Votruba. Hangmen Also Die! (1943)
- I wonder if I could bother you? - Yes? I happen to just scribble something down today just to... a few lines for a song maybe.Wissen Sie, Herr Necval, ich wollte Sie immer persönlich kennenlernen. Hangmen Also Die! (1943)
Let's go then, my brother-in-law will drive me.Gehen Sie. Mein Schwager fährt mich mit seinem 4CVPremier mai (1958)
You being such a big writer, I thought if you have the time... please look it over.Professor Novotny. Und nun, endlich... - Verzeihung, Herr Necval, ich hoffe, ich darf Sie mal stören. Hangmen Also Die! (1943)
Please do send in his CV. I'll add it to the pile.กรุณาส่ง CV เขา ผมจะเพิ่มเข้าไปในผู้สมัคร Episode #3.5 (2009)
- What did they say at the "Y"?- Was hat der CVJM gesagt? Two for the Seesaw (1962)
It won't look ritzy. I have my Citroen.Ich habe einen 2CVLe Boucher (1970)
Don't know, you must look funny in your Citroen.Sie sehen bestimmt komisch im 2CV aus. Le Boucher (1970)
- What about the YWCA?- Und der CVJM? The Owl and the Pussycat (1970)
You're 42, you live in Baltimore, you have a wife and two children, and you're a former president of the Junior Chamber of Commerce.Sie sind 42, Sie leben in Baltimore, Sie haben eine Frau und zwei Kinder und waren Vorsitzender vom CVJM oder so. Avanti! (1972)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีวีดี[N] CVD, See also: compact video, Syn. คอมแพกต์วิดีโอดิสก์
ประวัติย่อ[N] resume, See also: curriculum vitae, CV, Example: เรื่องสั้นเล่มนี้จบลงด้วยประวัติย่อของนักเขียนไว้ในท้ายเล่ม, Thai definition: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง[n. prop.] (møtoēsai rapjāng) EN: motorcycvle transport   FR: moto-taxi [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MCVOY    M AH0 K V OY1
MCVEY    M AH0 K V EY1
MCVEA    M AH0 K V IY1
MCVAY    M AH0 K V EY1
BECVAR    B EH1 K V ER0
MACVIE    M AE1 K V IY0
MCVICAR    M AH0 K V IH1 K ER0
MCVEIGH    M AH0 K V EY1
MACVICAR    M AH0 K V IH1 K ER0
MCVICKER    M AH0 K V IH1 K ER0
MCVEIGH'S    M AH0 K V EY1 Z
MACVICAR'S    M AH0 K V IH1 K ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kap Verde [geogr.]Cape Verde (cv) [Add to Longdo]
Lebenslauf {m}CV, cv : curriculum vitae [Add to Longdo]
CVJM : Christlicher Verein Junger MenschenYMCA : Young Men's Christian Association [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レポジトリ[, repojitori] (n) {comp} repository (esp. in version control systems like CVS, SVN, etc.) [Add to Longdo]
格納容器[かくのうようき, kakunouyouki] (n) (See 原子炉格納容器) containment vessel (nuclear reactor); CV [Add to Longdo]
身元照会先[みもとしょうかいさき, mimotoshoukaisaki] (n) reference (e.g. on CV, resume) [Add to Longdo]
酔芙蓉[すいふよう, suifuyou] (n) cotton rosemallow (Hibiscus mutabilis cv. Versicolor); Confederate rose [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] (n) {comp} CVCF; Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
略歴[りゃくれき, ryakureki] (n) brief personal record; short curriculum vitae; short CV; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
履历片[lǚ lì piàn, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] curriculum vitae (CV) [Add to Longdo]
履历表[lǚ lì biǎo, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] curriculum vitae (CV); resume [Add to Longdo]
皮层性视损伤[pí céng xìng shì sǔn shāng, ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] cortical visual impairment (CVI) [Add to Longdo]
简历[jiǎn lì, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] Curriculum Vitae (CV); résumé (resume); biographical notes [Add to Longdo]
麦克维[mài kè wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄨㄟˊ, / ] (Timothy) McVeigh [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  CV \CV\, CV \C.V.\(s[=e]`v[=e]"), n.
     Same as {curriculum vitae}; -- a commonly used initialism.
     [initialism]
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top