Search result for

*cv*

(106 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cv, -cv-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*cv*[C V] (abbrev ) ค่าเบี่ยงเบน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sercviette[N] ผ้ากันเปื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acvabbr. aterial/carotid/ventricular
cvabbr. cardiovascular,cell volume
cvaabbr. cerebrovascular accident,costovertibral angle
cviabbr. cerebral vascular insufficientcy
cvpabbr. central venous pressure
cvsabbr. clean voided specimen,cardiovascular system

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PCV (volume, packed-cell)พีซีวี (ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PCV (positive crankcase ventilation)พีซีวี (การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCV valveลิ้นพีซีวี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
packed-cell volume (PCV)ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น (พีซีวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive crankcase ventilation (PCV)การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด (พีซีวี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
syndrome, stroke; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke; cerebrovascular accident (CVA); syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke syndrome; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular disease (CVD)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CVA (cerebrovascular accident); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ CVD (disease, cerebrovascular)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CVD (disease, cerebrovascular)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ CVA (cerebrovascular accident); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, cerebrovascular (CVD)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volume, packed-cell (PCV)ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น (พีซีวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PECVD Machineพีอีซีวีดี แมสชีน
เครื่องจักรสำหรับเคลือบฟิล์มบางซิลิกอนด้วยวิธีพลาสมา (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition : PECVD) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ArcViewอาร์ควิว [TU Subject Heading]
CVSซีวีเอส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Can't you get a CVD?- Können Sie ein CVD besorgen? Runaway (1984)
You're on board an 1 1 CV Citroen.Sie sitzen in einem Citroën 11 CVDiva (1981)
I tushit nyeponyatnaya, svetlaya, prelyestnaya rech'.I tushit nye ponyatnaya cvetlaya prelystnaya rech' A Fish Called Wanda (1988)
I remember the day when Arlette and Céline arrived from the Alps in their 2CV, to organise Alcira's trip to Buenos Aires.Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem Arlette und Céline in ihrem 2CV aus den Alpen anreisten, um Alciras Reise nach Buenos Aires zu organisieren. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
Zammis.Dracvi! Enemy Mine (1985)
Jareeba Zammis.Dracvi Zammis? Jeriba Zammis? Enemy Mine (1985)
[ALIEN LANGUAGE]Avani Zammis? Dracvi! Enemy Mine (1985)
This is the comic artist award for excellence.Das ist ja der erste Preis des Comicverbandes! Tales of the Undead (1988)
Are you sure you two wouldn't be more comfortable at the Y?Seid ihr sicher, dass ihr 2 es beim CVJM nicht gemütlicher hättet? Break Up to Make Up (1989)
You just have to listen to your heart, Cvalda.Hör auf dein Herz, Cvalda. Dancer in the Dark (2000)
Your publicist. A guy with a gripe from Alderman Cvack's office.Ein Typ mit einer Beschwerde von Alderman Cvack. I Love Trouble (1994)
. Hey. This isn't the Y.M.C.A.Oh, bin gar nicht im CVJM. Marge on the Lam (1993)
Well, we do know, however, that word has hit the old mattress behind the Y.Aber wir wissen, dass es sich bis auf die alte Matratze... hinter dem CVJM rumgesprochen hat. Dial 'B' for Virgin (1994)
- The YMCA pool!Im CVJM-Pool. Chasing Amy (1997)
On the bass, Mr. Larry McVey.- Mr. Larry McVay. Eyes Wide Shut (1999)
Eugene McVey from Cleveland.Eugene McVey aus Cleveland. Memphis Belle (1990)
This is the Lisette, Canadian fishing vessel CV233.Hier ist die Lisette. Kanadischer Fischtrawler CV 2-3-3. Død Kalm (1995)
I don't want you to call me Cvalda.Sag nicht Cvalda zu mir. Paul, bitte. Dancer in the Dark (2000)
You're Cvalda to me.Für mich bist du Cvalda. Dancer in the Dark (2000)
# Cvalda's hereCvalda ist da! Dancer in the Dark (2000)
- Not always.Nicht immer. Cvalda. Dancer in the Dark (2000)
Louise McVey... Lost a child a few years back. Maybe you remember.Louise McVey verlor vor einigen Jahren ein Kind, vielleicht erinnern Sie sich daran. In the Bedroom (2001)
Stop asking those questions, Cvalda.Stell nicht solche Fragen, Cvalda. Dancer in the Dark (2000)
# Cvalda's hereCvalda ist da! Dancer in the Dark (2000)
You should dance more, Cvalda.Du solltest öfter tanzen, Cvalda! Dancer in the Dark (2000)
# Listen, CvaldaHör zu, Cvalda! Dancer in the Dark (2000)
On this farm in Decker, Michigan, McVeigh and the Nichols brothers made practice bombs before Oklahoma City.Auf dieser Farm in Decker in Michigan bauten McVeigh und die Brüder Testbomben für Oklahoma City. Bowling for Columbine (2002)
Since the introduction of the CV 2000, we've been working toward the development of a colour videotape recorder.Seit der Einführung des CV 2000 haben wir... an der Entwicklung eines Farb-Videorekorders gearbeitet. Auto Focus (2002)
Give me an Indian and a cop, I'll sing you YMCA.Oder denkst du, ich bin dafür gemacht, für den CVJM zu sammeln? Poolhall Junkies (2002)
- to the bombing. - U.S. attorneys formally linked the Nichols brothers of Michigan with Oklahoma bomb suspect Timothy McVeigh.Der Staatsanwalt sieht Verbindungen zwischen den Nichols-Brüdern und McVeigh. Bowling for Columbine (2002)
Timothy McVeigh was executed.Timothy McVeigh wurde hingerichtet. Bowling for Columbine (2002)
The Michigan Militia became known around the world when, on April 19th, 1995, two guys living in Michigan who had attended Militia meetings, Timothy McVeigh and Terry Nichols, blew up the federal building in Oklahoma City, killing 168 people.Die Michigan Miliz wurde in der ganzen Welt bekannt, als am 19. April 1995 zwei Männer, die öfter bei Miliz Treffen waren, nämlich Timothy McVeigh und Terry Nichols, die Bundesbehörde in Oklahoma City in die Luft jagten und 168 Menschen töteten. Bowling for Columbine (2002)
The Michigan Militia wanted everyone to know that they were nothing like McVeigh and Nichols.Die Michigan Miliz beeilte sich zu versichern, dass sie keineswegs so sei wie McVeigh und Nichols. Bowling for Columbine (2002)
Did Timothy McVeigh ever stay here?- Hat Timothy McVeigh hier gewohnt? Bowling for Columbine (2002)
Comm office records show that a Lieutenant Schilz called the Bethesda Naval Hospital from CVN-69 – that's the Eisenhower - at 0533 on the fourth of March 1994 and the call lasted twelve minutes.Die Fernmeldeeinträge besagen, dass Schilz von CVN-69 aus, also der Eisenhower, mit dem Krankenhaus Bethesda am 4. März 1994 um 5:33 Uhr 12 Minuten lang telefoniert hat. Tony, wann wurde die Zahlmeisterei The Curse (2003)
Ammonium nitrate.Ammoniumnitrat. - Tim McVeigh nahm es in Oklahoma City. Desperation (2006)
Cane, umbrella... take the umbrella.Cane, der Schirm! Ho, Cvetka! Ho! Promise Me This (2007)
Timothy McVeigh drove way too fast on the way out of town.Timothy McVeigh fuhr viel zu schnell auf seinem Weg aus der Stadt. Circle of Friends (2006)
We'll be back in an hour, Mr. McVey.Wir sind in einer Stunde wieder da, Mr. McVeigh. Pilot (2006)
Mr. McVey?Mr. McVeigh? Pilot (2006)
I'm going to put you in IT, because you said in your CV you have a lot of experience with computers.Ich werde Sie in der IT unterbringen, weil in Ihrem CV stand, dass Sie viel Erfahrung mit Computern haben. Yesterday's Jam (2006)
No, she only has me.Cvetka hat keine Papiere. Sie hat nur mich. Promise Me This (2007)
The film would be the most ambitious comic-book movie ever made.Der Film würde das ehrgeizigste Projekt einer Comicverfilmung sein. Look, Up in the Sky! The Amazing Story of Superman (2006)
ELECTRONIC VOICE:ELECTRONICVOICE: Before the Devil Knows You're Dead (2007)
ELECTRONIC VOICE:ELECTRONICVOICE: Before the Devil Knows You're Dead (2007)
ELECTRONIC VOICE:ELECTRONICVOICE: Before the Devil Knows You're Dead (2007)
ELECTRONIC VOICE:ELECTRONICVOICE: Before the Devil Knows You're Dead (2007)
Stepbrother, Trifun, thank you for the help.Ohne dich wäre Cvetka jetzt weg, ohne Bezahlung. Promise Me This (2007)
First, you will take cow to town and sell it and buy icon of St. Nikola.Als Erstes bringst du Cvetka in die Stadt, verkaufst sie und kaufst eine Ikone des Heiligen Nikolaus. Promise Me This (2007)
Well,now you haven't told mcdreamy that you dumped mcvet.Nun, Du hast McDreamy nicht gesagt, dass Du McVet einen Korb gegeben hast. Oh, the Guilt (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีวีดี[N] CVD, See also: compact video, Syn. คอมแพกต์วิดีโอดิสก์
ประวัติย่อ[N] resume, See also: curriculum vitae, CV, Example: เรื่องสั้นเล่มนี้จบลงด้วยประวัติย่อของนักเขียนไว้ในท้ายเล่ม, Thai definition: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง[n. prop.] (møtoēsai rapjāng) EN: motorcycvle transport   FR: moto-taxi [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MCVOY    M AH0 K V OY1
MCVEY    M AH0 K V EY1
MCVEA    M AH0 K V IY1
MCVAY    M AH0 K V EY1
BECVAR    B EH1 K V ER0
MACVIE    M AE1 K V IY0
MCVICAR    M AH0 K V IH1 K ER0
MCVEIGH    M AH0 K V EY1
MACVICAR    M AH0 K V IH1 K ER0
MCVICKER    M AH0 K V IH1 K ER0
MCVEIGH'S    M AH0 K V EY1 Z
MACVICAR'S    M AH0 K V IH1 K ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简历[jiǎn lì, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] Curriculum Vitae (CV); résumé (resume); biographical notes, #9,667 [Add to Longdo]
履历表[lǚ lì biǎo, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] curriculum vitae (CV); resume, #68,375 [Add to Longdo]
麦克维[mài kè wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄨㄟˊ, / ] (Timothy) McVeigh, #152,698 [Add to Longdo]
履历片[lǚ lì piàn, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] curriculum vitae (CV) [Add to Longdo]
皮层性视损伤[pí céng xìng shì sǔn shāng, ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] cortical visual impairment (CVI) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kap Verde [geogr.]Cape Verde (cv) [Add to Longdo]
CVJM : Christlicher Verein Junger MenschenYMCA : Young Men's Christian Association [Add to Longdo]
Lebenslauf {m}CV, cv : curriculum vitae [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レポジトリ[, repojitori] (n) {comp} repository (esp. in version control systems like CVS, SVN, etc.) [Add to Longdo]
格納容器[かくのうようき, kakunouyouki] (n) (See 原子炉格納容器) containment vessel (nuclear reactor); CV [Add to Longdo]
身元照会先[みもとしょうかいさき, mimotoshoukaisaki] (n) reference (e.g. on CV, resume) [Add to Longdo]
酔芙蓉[すいふよう, suifuyou] (n) cotton rosemallow (Hibiscus mutabilis cv. Versicolor); Confederate rose [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] (n) {comp} CVCF; Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
略歴[りゃくれき, ryakureki] (n) brief personal record; short curriculum vitae; short CV; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  CV \CV\, CV \C.V.\(s[=e]`v[=e]"), n.
     Same as {curriculum vitae}; -- a commonly used initialism.
     [initialism]
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top