ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interprètes

   
235 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interprètes-, *interprètes*, interprète
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา interprètes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *interprètes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interpret[VT] เข้าใจ, See also: ตีความ, Syn. apprehend, understand, Ant. misinterpret, misapprehend
interpret[VT] แปล, See also: แปลความหมาย, Syn. translate, render
interpret[VI] อธิบาย, See also: แจ้ง, แสดง, Syn. explain, expound, Ant. confuse, tangle
interpreter[N] ล่าม, See also: ผู้แปลความ, Syn. translator
interpret as[PHRV] หมายถึง, See also: ทำให้ตีความว่า
misinterpret[VT] แปลความหมายผิดๆ, See also: ตีความผิด, เข้าใจความผิดๆ, อธิบายผิด, Syn. misconceive, misconstrue, misread, misapprehend, misjudge, misunderstand, Ant. understand, perceive, apprehend
interpretation[N] การแปลความหมาย, See also: การตีความ, Syn. translation, rendition
interpretative[ADJ] เกี่ยวกับการแปลความหมาย
misinterpretor[N] ผู้แปลความหมายผิดๆ
misinterpretation[N] การแปลความหมายผิดๆ, See also: การตีความผิด, การเข้าใจผิดๆ, Syn. misconceive, misconstrue, misread, misapprehend, misjudge, misunderstand, Ant. distortion, delusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interpret(อินเทอ'พรีท) vt. อธิบาย,ชี้แจง,แปล,ล่าม. vi. ล่าม,แปล,อธิบาย., See also: interpretability n. interpretable adj. interpretably adv. interpreter n., Syn. elucidate
interpretation(อินเทอพรีทเท'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,การแปล,การล่าม,การแสดงดนตรีเพื่อแสดงความหมายที่แฝงอยู่, Syn. clarification
interpreted languageภาษาที่แปลด้วยตัวแปลภาษาหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์จะอ่านคำสั่งทีละคำสั่ง จัดการแปลให้แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ทันที ก่อนที่จะไปอ่านคำสั่งใหม่ เช่น ภาษา BASIC, LISP, PROLOG และ LOGO เป็นต้น การใช้ภาษาประเภทนี้ ที่ใช้จะรู้สึกทันใจกว่า เพราะรายงานผลได้ทันที ถ้ามีที่ผิด ก็จะได้แก้ไขได้เลย ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่ใช้ตัวแปลภาษาที่เรียกว่า Interpreter เป็นตัวแปล
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ
misinterpret(มิสอินเทอ'พริท) vt. แปลผิด,ถอดความผิด, See also: misinterpretation n. misinterpreter

English-Thai: Nontri Dictionary
interpret(vt) อธิบาย,แปลความ,แสดง,ชี้แจง
interpretation(n) การอธิบาย,การแปลความหมาย,การตีความ,การชี้แจง
interpretative(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการแปลความ,เป็นการตีความ
interpreter(n) คนอธิบาย,นักเขียน,นักดนตรี,ตัวละคร,ผู้แปล,ล่าม
misinterpret(vt) แปลความผิด,ตีความผิด,ถอดความผิด,เข้าใจผิด
misinterpretation(n) การแปลความผิด,การตีความผิด,การถอดความผิด,การเข้าใจผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roentgenographic interpretationการแปลภาพถ่ายรังสีเอกซ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory interpretationการตีความตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
command interpreterโปรแกรมแปลคำสั่งงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interpretationการตีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpreter๑. โปรแกรมแปลคำสั่ง, อินเทอร์พรีเตอร์๒. ตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interpreter๑. โปรแกรมแปลคำสั่ง, อินเทอร์พรีเตอร์๒. ตัวแปลคำสั่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photographic interpretationการแปลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Interpreterตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Buddhist interpretationsการตีความทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Criticism and interpretationการวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Criticism and interpretation, etc.การวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Dream interpretationการตีความหมายฝัน [TU Subject Heading]
Interpretationการตีความ [TU Subject Heading]
Interpretation and constructionการตีความและการแปลความหมาย [TU Subject Heading]
Interpretive programsโปรแกรมสื่อความหมาย [TU Subject Heading]
Oral interpretation of poetryการอ่านทำนองเสนาะ [TU Subject Heading]
Spiritualistic interpretationsการตีความจากการเข้าทรง [TU Subject Heading]
Translating and interpretingการแปลและการตีความ [TU Subject Heading]
Interpretationแปลความ, การตีความ, การแปลผล, การตีความหมาย, แปลความหมาย, การแปลความหมาย [การแพทย์]
Interpretation, Consciousการแปลผล [การแพทย์]
Interpretative Functionหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล [การแพทย์]
Interpretsแปลความหมาย [การแพทย์]
Misinterpretationแปลผิด, การตีความที่ผิด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interpretive (adj) ให้ความหมาย,see interprete
See also: S. meaningfull,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีความหมาย[V] interpret, See also: comprehensible, explain, Syn. ตีความ, แปลความ, Example: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา, Thai definition: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย
ถอดความหมาย[V] translate, See also: render, interpret, Syn. แปล, ตีความ, Example: นักแปลถอดความหมายคำนี้เป็นภาษาไทยได้ตรงที่สุด
ล่าม[N] interpreter, See also: commentator, translator, Example: นักท่องเที่ยวบอกผ่านล่ามตัวน้อยให้นักข่าวหยุดสัมภาษณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แปลคำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยทันที
แปลความ[V] decode, See also: decipher, interpret, work out, unscramble, Syn. ตีความ, ถอดความ, Example: ชุดคำสั่งงานจะถูกส่งไปยังหน่วยควบคุมเพื่อตีความหมายและแปลความทีละคำสั่งเพื่อสั่งการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป
ไขความ[V] interpret, See also: explain, elucidate a point, Syn. อธิบาย, ชี้แจง, ขยายความ, Example: นายกรัฐมนตรีไม่ยอมไขความเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนเข้าใจ, Thai definition: อธิบายข้อความให้เข้าใจ
คำแปล[N] translation, See also: translated version: interpretation, render, Syn. การถอดความ, การแปล, Example: หนังสือเล่มนี้มีคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
ผู้แปล[N] translator, See also: interpreter, Example: ผู้แปลให้ความหมายของคำยากไว้ที่เชิงอรรถ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ผู้ที่ทำให้เข้าใจความหมาย
แปล[V] translate, See also: interpret, decode, Syn. ถ่ายความหมาย, ถอดความ, ตีความ, Example: ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ ได้, Thai definition: ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย
แปลความหมาย[V] interpret, See also: decode, reveal, translate, Syn. แปลความ, แปล, Example: ไม่มีใครแปลความหมายคำพูดกำกวมของเขาออกหรอก, Thai definition: ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย
ตัวแปลภาษา[N] compiler, See also: collector, editor, translator, interpreter, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
ตีความ[V] interpret, See also: solve, crack, Syn. แปลความหมาย, กำหนดความหมาย, Example: อาจารย์ตีความโจทย์ข้อนี้ว่า เป็นการหาค่าความร้อนที่ใช้การเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง, Thai definition: วิเคราะห์ถ้อยคำหรือข้อความในบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อกำหนดความหมายอันแท้จริงของถ้อยคำหรือข้อความนั้นๆ
การแปลความหมาย[N] interpretation, See also: explication, elucidation, translation, Syn. การตีความหมาย, การให้ความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย
ความเข้าใจผิด[N] misunderstanding, See also: misleading, misinterpretation, Syn. ความเข้าใจพลาด, Example: มีความเข้าใจผิดระหว่างพ่อกับแม่ในเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายภายในบ้าน
นักแปล[N] translator, See also: interpreter, Example: นิดาเป็นนักแปลที่มีชื่อเสียงมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถด้านการแปลจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง
ความไขว้เขว[N] misunderstanding, See also: confusion, misinterpretation, Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด, Ant. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Example: การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
การใช้และการตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān chai lae kān tīkhwām kotmāi) EN: application and interpretation of law   
การแปล[n.] (kān plaē) EN: translation ; traduction ; interpretation   FR: traduction [f] ; interprétation [f]
การแปลแบบฉับพลัน[n. exp.] (kān plaē baēp chapphlan) EN: simultaneous interpretation   FR: traduction simultanée [f]
การแปลแบบกระซิบ[n. exp.] (kān plaē baēp krasip) EN: whispering interpretation   
การแปลแบบล่าม[n. exp.] (kān plaē baēp lām) EN: interpretation   FR: interprétation [f]
การแปลความหมาย[n. exp.] (kān plaē khwāmmāi) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation   FR: interprétation [f] ; élucidation [f]
การตีความ[n.] (kān tīkhwām ) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition   FR: interprétation [f] ; explication [f]
การตีความความฝัน[n. exp.] (kān tīkhwām khwām fan) FR: interprétation des rêves [f]
การตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān tīkhwām kotmāi) EN: interpretation of law   FR: interprétation de la loi [f]
การตีความหมาย[n.] (kān tīkhwāmmāi) EN: interpretation   
การตีความหมายความฝัน[n. exp.] (kān tīkhwāmmāi khwām fan) EN: interpretation of dreams   FR: interprétation des rêves [f]
การตีความผิด[n. exp.] (kān tīkhwām phit) EN: misinterpretation   FR: fausse interprétation [f]
ความหมาย[n.] (khwāmmāi) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; denotation   FR: signification [f] ; sens [m] ; interprétation [f] ; définition [f]
ความหมายของความฝัน[n. exp.] (khwām māi khøng khwām fan) EN: interpretation of dreams   FR: interprétation des rêves [f]
ล่าม[n.] (lām) EN: interpreter ; commentator ; translator   FR: interprète [m]
นักแปล[n. exp.] (nakplaē) EN: translator ; interpreter   FR: traducteur [m] ; interprète [m]
นักร้อง[n.] (nakrøng) EN: singer ; vocalist   FR: chanteur [m] ; chanteuse [f] ; chansonnier [m] ; chansonnière [f] ; interprète [m, f]
นักแสดง[n.] (naksadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer   FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
นกพลิกหิน[n. exp.] (nok phlik hin) EN: Ruddy Turnstone   FR: Tournepierre à collier [m] ; Tournepierre roux [m] ; Tourne-pierre interprète [m]
เป็นล่าม[v. exp.] (pen lām) FR: servir d'interprète
ผู้แปล[n.] (phūplaē) EN: translator   FR: traducteur [m] ; traductrice [f] ; interprète [m, f]
แปล[v.] (plaē) EN: translate ; interprete ; render   FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble   FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmmāi) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate   FR: interpréter ; traduire
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become   FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรญัตติ[v. exp.] (praē yatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal   
ทำนายฝัน[v. exp.] (thamnāi fan) EN: divine by interpreting dreams   
ตีความ[v.] (tīkhwām) EN: interpret ; define ; explain   FR: interpréter ; définir ; expliquer
ตีความข้อกฎหมาย[v. exp.] (tīkhwām khøkotmāi) EN: interpret a law   FR: interpréter une loi
ตีความผิด[v. exp.] (tīkhwām phit) EN: misinterpret   FR: mal interpréter

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERPRET    IH2 N T ER1 P R AH0 T
INTERPRETS    IH2 N T ER1 P R AH0 T S
REINTERPRET    R IY2 IH0 N T ER1 P R AH0 T
INTERPRETED    IH2 N T ER1 P R AH0 T AH0 D
INTERPRETER    IH2 N T ER1 P R AH0 T ER0
MISINTERPRET    M IH0 S IH0 N T ER1 P R AH0 T
INTERPRETIVE    IH2 N T ER1 P R AH0 T IH0 V
INTERPRETING    IH1 N T ER0 P R EH2 T IH0 NG
INTERPRETERS    IH2 N T ER1 P R AH0 T ER0 Z
REINTERPRETED    R IY0 IH0 N T ER1 P R AH0 T IH0 D
MISINTERPRETS    M IH0 S IH0 N T ER1 P R AH0 T S
INTERPRETATION    IH2 N T ER2 P R IH0 T EY1 SH AH0 N
REINTERPRETING    R IY0 IH0 N T ER1 P R AH0 T IH0 NG
MISINTERPRETED    M IH0 S IH0 N T ER1 P R AH0 T IH0 D
INTERPRETATIONS    IH2 N T ER2 P R IH0 T EY1 SH AH0 N Z
MISINTERPRETING    M IH0 S IH0 N T ER1 P R AH0 T IH0 NG
MISINTERPRETATIO    M IH0 S IH0 N T ER2 P R AH0 T EY1 SH AH0 N
REINTERPRETATION    R IY0 IH0 N T ER2 P R AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interpret    (v) ˈɪntˈɜːʳprɪt (i1 n t @@1 p r i t)
interprets    (v) ˈɪntˈɜːʳprɪts (i1 n t @@1 p r i t s)
interpreted    (v) ˈɪntˈɜːʳprɪtɪd (i1 n t @@1 p r i t i d)
interpreter    (n) ˈɪntˈɜːʳprɪtər (i1 n t @@1 p r i t @ r)
reinterpret    (v) rˌiːɪntˈɜːʳprɪt (r ii2 i n t @@1 p r i t)
interpreters    (n) ˈɪntˈɜːʳprɪtəz (i1 n t @@1 p r i t @ z)
interpreting    (v) ˈɪntˈɜːʳprɪtɪŋ (i1 n t @@1 p r i t i ng)
misinterpret    (v) mˌɪsɪntˈɜːʳprɪt (m i2 s i n t @@1 p r i t)
reinterprets    (v) rˌiːɪntˈɜːʳprɪts (r ii2 i n t @@1 p r i t s)
misinterprets    (v) mˌɪsɪntˈɜːʳprɪts (m i2 s i n t @@1 p r i t s)
reinterpreted    (v) rˌiːɪntˈɜːʳprɪtɪd (r ii2 i n t @@1 p r i t i d)
interpretation    (n) ˈɪntˌɜːʳprɪtˈɛɪʃən (i1 n t @@2 p r i t ei1 sh @ n)
interpretative    (j) ˈɪntˈɜːʳprɪtətɪv (i1 n t @@1 p r i t @ t i v)
misinterpreted    (v) mˌɪsɪntˈɜːʳprɪtɪd (m i2 s i n t @@1 p r i t i d)
reinterpreting    (v) rˌiːɪntˈɜːʳprɪtɪŋ (r ii2 i n t @@1 p r i t i ng)
interpretations    (n) ˈɪntˌɜːʳprɪtˈɛɪʃənz (i1 n t @@2 p r i t ei1 sh @ n z)
misinterpreting    (v) mˌɪsɪntˈɜːʳprɪtɪŋ (m i2 s i n t @@1 p r i t i ng)
misinterpretatio    (n) mˌɪsɪntˌɜːʳprɪtˈɛɪʃən (m i2 s i n t @@2 p r i t ei1 sh @ n)
misinterpretatio    (n) mˌɪsɪntˌɜːʳprɪtˈɛɪʃənz (m i2 s i n t @@2 p r i t ei1 sh @ n z)
reinterpretation    (n) rˌiːɪntˌɜːʳprɪtˈɛɪʃən (r ii2 i n t @@2 p r i t ei1 sh @ n)
reinterpretation    (n) rˌiːɪntˌɜːʳprɪtˈɛɪʃənz (r ii2 i n t @@2 p r i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来说[lái shuō, ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] to interpret a topic (from a certain point of view); now we come to talk about it, ..., #593 [Add to Longdo]
解释[jiě shì, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, / ] explanation; to explain; to interpret; to resolve, #1,192 [Add to Longdo]
说法[shuō fa, ㄕㄨㄛ ㄈㄚ˙, / ] way of speaking; wording; formulation; one's version (of events); statement; theory; hypothesis; interpretation, #2,395 [Add to Longdo]
翻译[fān yì, ㄈㄢ ㄧˋ, / ] to translate; to interpret; translator; interpreter; translation; interpretation, #4,026 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] to translate; to interpret, #7,918 [Add to Longdo]
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, / ] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology, #14,218 [Add to Longdo]
阐释[chǎn shì, ㄔㄢˇ ㄕˋ, / ] to explain; to expound; to interpret; elucidation, #19,128 [Add to Longdo]
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note, #32,948 [Add to Longdo]
释义[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, / ] the meaning of sth; an explanation of the meaning of words or phrases; an interpretation (of doctrine); religious doctrine, #33,432 [Add to Longdo]
真意[zhēn yì, ㄓㄣ ㄧˋ, ] true meaning; correct interpretation, #37,250 [Add to Longdo]
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, / ] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece, #38,664 [Add to Longdo]
口译[kǒu yì, ㄎㄡˇ ㄧˋ, / ] interpreting, #44,471 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] interpretations of the trigrams, #52,939 [Add to Longdo]
陈伯达[Chén Bó dá, ㄔㄣˊ ㄅㄛˊ ㄉㄚˊ, / ] Chen Boda (1904-1989, communist party theorist, interpreter of Maoism, #53,947 [Add to Longdo]
传译[chuán yì, ㄔㄨㄢˊ ㄧˋ, / ] to translate; to interpret, #60,310 [Add to Longdo]
训诂[xùn gǔ, ㄒㄩㄣˋ ㄍㄨˇ, / ] to interpret and make glossaries and commentaries on classic texts, #66,331 [Add to Longdo]
译员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] interpreter; translator (esp. oral), #67,288 [Add to Longdo]
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, / ] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script, #71,769 [Add to Longdo]
望文生义[wàng wén shēng yì, ㄨㄤˋ ㄨㄣˊ ㄕㄥ ㄧˋ, / ] lit. view a text and interpret (成语 saw); to interpret word-by-word without understanding the meaning; a far-fetched interpretation, #86,013 [Add to Longdo]
翻译者[fān yì zhě, ㄈㄢ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] interpreter, #104,548 [Add to Longdo]
释读[shì dú, ㄕˋ ㄉㄨˊ, / ] to read and interpret ancient texts; to decypher, #106,090 [Add to Longdo]
穿凿[chuān záo, ㄔㄨㄢ ㄗㄠˊ, 穿 / 穿] to bore a hole; to give a forced interpretation, #115,531 [Add to Longdo]
穿凿附会[chuān záo fù huì, ㄔㄨㄢ ㄗㄠˊ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 穿 / 穿] to give a forced interpretation (成语 saw); draw far-fetched analogies, #138,822 [Add to Longdo]
来看[lái kàn, ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ, / ] to come and see; to interpret a topic from a certain point of view [Add to Longdo]
卦义[guà yì, ㄍㄨㄚˋ ㄧˋ, / ] interpretation of the divinatory trigrams [Add to Longdo]
卦辞[guà cí, ㄍㄨㄚˋ ㄘˊ, / ] to interpret the divinatory trigrams [Add to Longdo]
大坂[Dà bǎn, ㄉㄚˋ ㄅㄢˇ, ] old name for Osaka 大阪 (city in Japan), changed in the beginning of the Meiji 明治 Era because 坂 could, if the radicals were read separately, be interpreted as "(will) return to soil" [Add to Longdo]
太极图说[Tài jí tú shuō, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] philosophical book by Song dynasty scholar Zhou Dun'yi 周敦頤|周敦颐, starting from an interpretation of the Book of Changes [Add to Longdo]
彖辞[tuàn cí, ㄊㄨㄢˋ ㄘˊ, / ] to interpret the divinatory trigrams [Add to Longdo]
后续的解释过程[hòu xù de jiě shì guò chéng, ㄏㄡˋ ㄒㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, / ] post-interpretive processes [Add to Longdo]
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, / ] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest [Add to Longdo]
生命在于运动[shēng mìng zài yú yùn dòng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄗㄞˋ ㄩˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] life is motion (popular saying with many possible interpretations); Physical effort is vital for our bodies to function (Aristotle).; Life derives from physical exercise. [Add to Longdo]
病机[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] interpretation of the cause; onset and process of an illness; pathogenesis [Add to Longdo]
解释执行[jiě shì zhí xíng, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] interpreted (computer) [Add to Longdo]
训诂学[xùn gǔ xué, ㄒㄩㄣˋ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] the study of classic texts (including interpretation, glossaries and commentaries) [Add to Longdo]
误读[wù dú, ㄨˋ ㄉㄨˊ, / ] erroneous reading (of character); mistaken interpretation (of data) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
正解[せいかい, seikai] Thai: การเลือกที่ถูกต้องเหมาะสม English: correct interpretation (vs)
受け取る[うけとる, uketoru] Thai: ตีความ English: to interpret

German-Thai: Longdo Dictionary
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
こじつける[, kojitsukeru] (v1,vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning) [Add to Longdo]
インタープリタ;インタープリター[, inta-purita ; inta-purita-] (n) {comp} interpreter [Add to Longdo]
インタープリタ型言語[インタープリタかたげんご, inta-purita katagengo] (n) {comp} interpretive language [Add to Longdo]
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] (n) {comp} interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ[, intapurita] (n) (1) {comp} interpreter; (2) interpretive program [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] (n) {comp} interpretive language [Add to Longdo]
インタプリティブ[, intapuriteibu] (n) interpretive [Add to Longdo]
インタプリト[, intapurito] (n) interpret [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
コマンドインタープリター;コマンドインタープリタ[, komandointa-purita-; komandointa-purita] (n) {comp} command interpretor [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]
バイトコードインタープリタ[, baitoko-dointa-purita] (n) {comp} byte code interpreter [Add to Longdo]
メタファイル解釈系[メタファイルかいしゃくけい, metafairu kaishakukei] (n) {comp} metafile interpreter [Add to Longdo]
英文解釈[えいぶんかいしゃく, eibunkaishaku] (n) interpreting an English text [Add to Longdo]
我田引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field [Add to Longdo]
解す[げす, gesu] (v5s,vt) (1) (See 解する) to understand; to appreciate; (2) to interpret [Add to Longdo]
解する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) to understand; to appreciate; (2) to interpret [Add to Longdo]
解釈[かいしゃく, kaishaku] (n,vs) explanation; interpretation; (P) [Add to Longdo]
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n,vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution [Add to Longdo]
解釈型言語[かいしゃくかたげんご, kaishakukatagengo] (n) {comp} interpretive language [Add to Longdo]
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] (n) {comp} interpreted parameter literal [Add to Longdo]
解釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] (n,vs) {comp} interpretation [Add to Longdo]
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] (n) {comp} interpreter; interpretive program [Add to Longdo]
拡大解釈[かくだいかいしゃく, kakudaikaishaku] (n,vs) broad interpretation [Add to Longdo]
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P) [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
訓解[くんかい, kunkai] (n) interpretation; explanation [Add to Longdo]
訓詁[くんこ, kunko] (n) interpretation; exegesis [Add to Longdo]
憲法解釈[けんぽうかいしゃく, kenpoukaishaku] (n) constitutional interpretation [Add to Longdo]
牽強付会[けんきょうふかい, kenkyoufukai] (n,adj-no) farfetched (argument, opinion); forced (sense, view); strained (interpretation); distorted [Add to Longdo]
古義[こぎ, kogi] (n) old meaning; old interpretation [Add to Longdo]
語釈[ごしゃく, goshaku] (n) interpretation of a word [Add to Longdo]
誤読[ごどく, godoku] (n,vs) misreading; misinterpreting [Add to Longdo]
公権的解釈[こうけんてきかいしゃく, koukentekikaishaku] (n) official interpretation or construction (e.g. of a law) [Add to Longdo]
講書[こうしょ, kousho] (n,vs) interpretation of a book [Add to Longdo]
字解[じかい, jikai] (n,vs) kanji meaning interpretation [Add to Longdo]
釈義学[しゃくぎがく, shakugigaku] (n) (1) exegesis; explanation of a text; commentary on a text; (2) study of biblical interpretation [Add to Longdo]
取れる[とれる, toreru] (v1,vi,vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1,捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P) [Add to Longdo]
手話通訳[しゅわつうやく, shuwatsuuyaku] (n) sign-language interpret [Add to Longdo]
受け取る(P);受けとる;受取る;請け取る;請取る;うけ取る[うけとる, uketoru] (v5r,vt) (1) to receive; to get; to accept; (2) to take; to interpret; to understand; (P) [Add to Longdo]
叙説[じょせつ, josetsu] (n,vs) explanation; interpretation [Add to Longdo]
新釈[しんしゃく, shinshaku] (n) new interpretation [Add to Longdo]
正解[せいかい, seikai] (n,vs) correct; right; correct interpretation (answer, solution); (P) [Add to Longdo]
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] (n) {comp} interpreter (device) [Add to Longdo]
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists [Add to Longdo]
断章[だんしょう, danshou] (n) (1) literary fragment; (2) (See 断章取義) interpreting (and using) a passage without regard to its context [Add to Longdo]
断章取義[だんしょうしゅぎ, danshoushugi] (n) interpreting (and using) a passage without regard to its context [Add to Longdo]
逐次通訳[ちくじつうやく, chikujitsuuyaku] (n) consecutive interpretation; consecutive interpreting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor [Add to Longdo]
メタファイル解釈系[めたファイルかいしゃくけい, meta fairu kaishakukei] metafile interpreter [Add to Longdo]
解釈[かいしゃく, kaishaku] interpretation (vs) [Add to Longdo]
解釈型言語[かいしゃくかたげんご, kaishakukatagengo] interpretive language [Add to Longdo]
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal [Add to Longdo]
解釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] interpretation (vs) [Add to Longdo]
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] interpreter (device) [Add to Longdo]
転送穿孔翻訳機[てんそうせんこうほんやくき, tensousenkouhonyakuki] transfer interpreter [Add to Longdo]
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] interpreter directive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
解釈[かいしゃく, kaishaku] Interpretation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top