ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explication

EH2 K S P L AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explication-, *explication*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explication(n) การอธิบายอย่างละเอียด, See also: การแจกแจง, การขยายความ, Syn. clarification, explanation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explicationn. การอธิบาย, คำอธิบาย, คำชี้แจง, คำแปล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explicationอรรถวิภาค [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแปลความหมาย(n) interpretation, See also: explication, elucidation, translation, Syn. การตีความหมาย, การให้ความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย
การแจกแจง(n) explication, See also: recapitulation, digestion, Example: ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้เราได้จัดให้มีแนวความคิดในการแจกแจงกลุ่มของปัญหาออกเป็น 6 หัวข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยบอกที[chūay bøk thī] (v, exp) FR: donner des explications
การอธิบาย[kān athibāi] (n) EN: explanation  FR: explication [ f ]
การแจกแจง[kān jaēkjaēng] (n) EN: explication
การแปลความหมาย[kān plaē khwāmmāi] (n, exp) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation  FR: interprétation [ f ] ; élucidation [ f ]
การตีความ[kān tīkhwām] (n) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition  FR: interprétation [ f ] ; explication [ f ]
คำอธิบาย[kham athibāi] (n, exp) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark  FR: explication [ f ] ; éclaircissement [ m ]
คำชี้แจง[khamchījaēng] (n, exp) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary  FR: explication [ f ] ; raison [ f ]
ใครรู้ช่วยบอกที[khrai rū chūay bøk thī] (xp) EN: can someone who knows explain  FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ใครทราบช่วยบอกที[khrai sāp chūay bøk thī] (xp) EN: can someone who knows explain  FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ต้องอธิบายได้[tǿng athibāi dāi] (x) EN: accountable ; expected to give an explanation  FR: supposé fournir des explications

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXPLICATION EH2 K S P L AH0 K EY1 SH AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
解明[かいめい, kaimei] (n, vs) clarification; elucidation; explication; (P) #9,447 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explication \Ex`pli*ca"tion\, n. [L. explicatio: cf. F.
   explication.]
   1. The act of opening, unfolding, or explaining; explanation;
    exposition; interpretation.
    [1913 Webster]
 
       The explication of our Savior's parables.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. The sense given by an expositor. --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explication
   n 1: the act of making clear or removing obscurity from the
      meaning of a word or symbol or expression etc.
   2: a detailed explanation of the meaning of something

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top