ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

translate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -translate-, *translate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
translate(vt) แปล
translate(vt) เปลี่ยน, See also: แปร
translate(vt) ทำความเข้าใจ
translater(n) นักแปล, See also: ล่าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
translate(แทรน'ซฺเลท) vt., vi. แปล, ถ้อยความ, แปลความหมาย, แปลง, เปลี่ยน, ย้าย, See also: translatability n. translatable adj. translator, translater n., Syn. construe, render, change, alter

English-Thai: Nontri Dictionary
translate(vt) แปลความ, แปลง, ถ่าย, ย้าย, พา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
translateแปล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you translate the inscription?คุณแปลข้อความที่จารึกไว้ ได้มัย? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
What does it matter? Do you wish me to translate Yakov's letter or not?ก็ไม่แปลกอะไร คุณต้องการให้ผมแปลจดหมายของยาโคฟหรือไม่ The Russia House (1990)
- Can you translate it?-คุณแปลได้ไหม Event Horizon (1997)
No, no, no, no. It's supposed to translate into English once I've got all the bugs out.ไม่ ไม่ จริงๆแล้วมันต้องแปล เป็นภาษาอังกฤษ... Inspector Gadget 2 (2003)
- You mumbling moron! Salisbury, please translate Kitchner's incoherent blather.งึมงำอยู่ได้ ซอลส์เบอรี่ แปลเป็นภาษาคนซิ Around the World in 80 Days (2004)
might translate intoอาจจะแปลได้ว่า Mean Girls (2004)
I am just as tough as wild grass. (Her first name "Makino" translates to "Pasture")ชั้นก็แค่ดอกหญ้าที่แข็งแรงทนทาน The Worst First Kiss! (2005)
- I'll translate that for you later. - Jamie.- ศัพท์แสลงเดี๋ยวแปลให้ฟัง Goal! The Dream Begins (2005)
I'm very tired. I'm sorry. I can't translate that word to you.ฉันเหนื่อยมาก ขอโทษด้วย อันนี้แปลไม่ออก The Constant Gardener (2005)
Look from our staff and see anyone who can translate Chinese.ไปหาพนักงาน แล้วดูว่าใครแปลภาษาจีนได้ My Girl (2005)
Now, as two words. Can you translate for our friend?เอาล่ะ แยกเป็น 2 คำแปลให้เพื่อนเราฟังหน่อย The Da Vinci Code (2006)
Translate this to her.แปลคำพูดของเธอสิ My Wife Is a Gangster 3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
translateAs far as I know, the book has never been translated into Japanese.
translateCan computers actually translate literary works?
translateCan you translate English into Japanese?
translateDon't translate English into Japanese word for word.
translateFather translated the French document into Japanese.
translateFather translated the German letter into Japanese.
translateFor all I know, the novel is not translated into Japanese.
translateHe had his secretary translate the letter into English.
translateHe translated a Japanese novel into French.
translateHe translated French into Japanese.
translateHe translated Homer from the Greek into English.
translateHe translated promise into actions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอดความหมาย(v) translate, See also: render, interpret, Syn. แปล, ตีความ, Example: นักแปลถอดความหมายคำนี้เป็นภาษาไทยได้ตรงที่สุด
คำแปล(n) translation, See also: translated version: interpretation, render, Syn. การถอดความ, การแปล, Example: หนังสือเล่มนี้มีคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
แปล(v) translate, See also: interpret, decode, Syn. ถ่ายความหมาย, ถอดความ, ตีความ, Example: ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ ได้, Thai Definition: ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย
แปลตามพยัญชนะ(v) translate word by word, Syn. แปลตามตัวอักษร, Example: คำนี้ถ้าเราแปลตามพยัญชนะจะได้อีกความหมายหนึ่ง, Thai Definition: ถอดความหมายของคำต่อคำ
แปลยกศัพท์(v) translate Pali into Thai, Example: กรมพระปรมาแปลยกศัพท์ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก, Thai Definition: ยกคำบาลีขึ้นมาแปลเป็นไทยไปทีละคำ
แปลร้อย(v) translate Pali into Thai, Example: บางครั้งผู้แต่งต้องแปลร้อยนิทานชาดกเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจคำบาลี, Thai Definition: แปลเอาความจากคำบาลีเป็นภาษาไทยโดยยกศัพท์บาลีมาคั่นไว้เป็นตอนๆ
ถอดความ(v) paraphrase, See also: translate, transform, Syn. แปลความ, แปล, Example: บทสนทนาต่อไปนี้ได้ถอดความเป็นภาษาไทยกลาง แต่หากใครจะอ่านแล้วคิดถึงสำเนียงของคนเมืองไปด้วยก็ได้, Thai Definition: แปลให้เข้าใจความได้ง่ายขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทุ่ง[doēnthung] (v) EN: read, write or translate at a stretch
ภาพ[phāp] (v) EN: translate ; transliterate ; adapt  FR: traduire ; adapter
แปล[plaē] (v) EN: translate ; interprete ; render  FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปลโดย ...[plaē dōi ...] (v, exp) EN: translated by .... (+ name)  FR: traduit par ... (+ nom) ; traduction par ... (+ nom)
แปลความหมาย[plaē khwāmmāi] (v, exp) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate  FR: interpréter ; traduire
แปลเป็นไทยว่า ...[plaē pen thai wa ...] (xp) EN: which means in Thai ; which translated into Thai means ...  FR: ce qui peut se traduire en thaï par ... ; ce qui signifie en thaï ...
แปลตามเนื้อความ[plaē tām neūakhwām] (v, exp) EN: free translate  FR: traduire librement
แปลตามพยัญชนะ[plaē tām phayanchana] (v, exp) EN: translate word by word  FR: traduire mot à mot

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
translate
translate
translated
translated
translates
translates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
translate
translated
translates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编译[biān yì, ㄅㄧㄢ ㄧˋ,   /  ] translate and edit #10,049 [Add to Longdo]
译文[yì wén, ㄧˋ ㄨㄣˊ,   /  ] translated text #21,688 [Add to Longdo]
译名[yì míng, ㄧˋ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] translated names; transliteration #38,817 [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] translate #275,627 [Add to Longdo]
译词[yì cí, ㄧˋ ㄘˊ,   /  ] translated word (such as company 公司 or bus 巴士 or club 俱樂部|俱乐部) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランスレート[toransure-to] (n) translate [Add to Longdo]
海鼠[なまこ(gikun);かいそ;こ(ok);ナマコ, namako (gikun); kaiso ; ko (ok); namako] (n) (uk) (often translated as "sea slug" in anglicized haikus) (See 海牛・うみうし) sea cucumber (Holothuroidea spp.) [Add to Longdo]
金光明最勝王経[こんこうみょうさいしょうおうきょう, konkoumyousaishououkyou] (n) (See 金光明経) Golden Light Sutra (as translated into Chinese by the monk I Ching) [Add to Longdo]
翻訳元言語[ほんやくもとげんご, honyakumotogengo] (n) language being translated from; source language [Add to Longdo]
翻訳先言語[ほんやくさきげんご, honyakusakigengo] (n) language being translated to; target language [Add to Longdo]
翻訳調[ほんやくちょう, honyakuchou] (n) translationese; translatese; translatorese [Add to Longdo]
未訳[みやく, miyaku] (adj-f) untranslated [Add to Longdo]
訳し難い[やくしがたい, yakushigatai] (n) difficult to translate [Add to Longdo]
訳す[やくす, yakusu] (v5s, vt) (See 訳する) to translate; to interpret; (P) [Add to Longdo]
訳する[やくする, yakusuru] (vs-s, vt) to translate; to interpret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Translate \Trans*late"\, v. t. [imp. & p. p. {Translated}; p.
   pr. & vb. n. {Translating}.] [f. translatus, used as p. p. of
   transferre to transfer, but from a different root. See
   {Trans-}, and {Tolerate}, and cf. {Translation}.]
   1. To bear, carry, or remove, from one place to another; to
    transfer; as, to translate a tree. [Archaic] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       In the chapel of St. Catharine of Sienna, they show
       her head- the rest of her body being translated to
       Rome.                 --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. To change to another condition, position, place, or
    office; to transfer; hence, to remove as by death.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove to heaven without a natural death.
    [1913 Webster]
 
       By faith Enoch was translated, that he should not
       see death; and was not found, because God had
       translatedhim.            --Heb. xi. 5.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eccl.) To remove, as a bishop, from one see to another.
    "Fisher, Bishop of Rochester, when the king would have
    translated him from that poor bishopric to a better, . . .
    refused." --Camden.
    [1913 Webster]
 
   5. To render into another language; to express the sense of
    in the words of another language; to interpret; hence, to
    explain or recapitulate in other words.
    [1913 Webster]
 
       Translating into his own clear, pure, and flowing
       language, what he found in books well known to the
       world, but too bulky or too dry for boys and girls.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. To change into another form; to transform.
    [1913 Webster]
 
       Happy is your grace,
       That can translatethe stubbornness of fortune
       Into so quiet and so sweet a style.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Med.) To cause to remove from one part of the body to
    another; as, to translate a disease.
    [1913 Webster]
 
   8. To cause to lose senses or recollection; to entrance.
    [Obs.] --J. Fletcher.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Translate \Trans*late\, v. i.
   To make a translation; to be engaged in translation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 translate
   v 1: restate (words) from one language into another language; "I
      have to translate when my in-laws from Austria visit the
      U.S."; "Can you interpret the speech of the visiting
      dignitaries?"; "She rendered the French poem into English";
      "He translates for the U.N." [syn: {translate},
      {interpret}, {render}]
   2: change from one form or medium into another; "Braque
     translated collage into oil" [syn: {translate}, {transform}]
   3: make sense of a language; "She understands French"; "Can you
     read Greek?" [syn: {understand}, {read}, {interpret},
     {translate}]
   4: bring to a certain spiritual state
   5: change the position of (figures or bodies) in space without
     rotation
   6: be equivalent in effect; "the growth in income translates
     into greater purchasing power"
   7: be translatable, or be translatable in a certain way; "poetry
     often does not translate"; "Tolstoy's novels translate well
     into English"
   8: subject to movement in which every part of the body moves
     parallel to and the same distance as every other point on the
     body
   9: express, as in simple and less technical language; "Can you
     translate the instructions in this manual for a layman?"; "Is
     there a need to translate the psychiatrist's remarks?"
   10: determine the amino-acid sequence of a protein during its
     synthesis by using information on the messenger RNA

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top