ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misconstrue

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misconstrue-, *misconstrue*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misconstrue(vt) เข้าใจความหมายผิด, See also: แปลผิด, ตีความหมายผิด, Syn. misinterpret, misconceive, misread, Ant. understand, perceive, apprehend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด, แปลผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
misconstrue(vt) เข้าใจผิด, ตีความผิด, แปลความผิด, วินิจฉัยผิด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
misconstrue
misconstrued
misconstrues

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misconstrue
misconstrued
misconstrues

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misconstrue \Mis*con"strue\, v. t. [imp. & p. p. {Misconstrued};
   p. pr. & vb. n. {Misconstruing}.]
   To construe wrongly; to interpret erroneously.
   [1913 Webster]
 
      Do not, great sir, misconstrue his intent. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Much afflicted to find his actions misconstrued.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misconstrue
   v 1: interpret in the wrong way; "Don't misinterpret my comments
      as criticism"; "She misconstrued my remarks" [syn:
      {misconstrue}, {misinterpret}, {misconceive},
      {misunderstand}, {misapprehend}, {be amiss}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top