หรือคุณหมายถึง misconstrü?
Search result for

misconstrue

(10 entries)
(0.0358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misconstrue-, *misconstrue*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misconstrue    [VT] เข้าใจความหมายผิด, See also: แปลผิด, ตีความหมายผิด, Syn. misinterpret, misconceive, misread, Ant. understand, perceive, apprehend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด,แปลผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
misconstrue(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด,แปลความผิด,วินิจฉัยผิด

CMU English Pronouncing Dictionary
MISCONSTRUE    M IH2 S K AH0 N S T R UW1
MISCONSTRUED    M IH2 S K AH0 N S T R UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misconstrue    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1)
misconstrued    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1 d)
misconstrues    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1 z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misconstrue \Mis*con"strue\, v. t. [imp. & p. p. {Misconstrued};
   p. pr. & vb. n. {Misconstruing}.]
   To construe wrongly; to interpret erroneously.
   [1913 Webster]
 
      Do not, great sir, misconstrue his intent. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Much afflicted to find his actions misconstrued.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misconstrue
   v 1: interpret in the wrong way; "Don't misinterpret my comments
      as criticism"; "She misconstrued my remarks" [syn:
      {misconstrue}, {misinterpret}, {misconceive},
      {misunderstand}, {misapprehend}, {be amiss}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top