Search result for

decode

(52 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decode-, *decode*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decode[VT] ถอดรหัส, See also: ถอดความ, ตีความ, Syn. decrypt, decipher, Ant. encode, encrypt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decode(ดีโคด') vt.,vi. ถอดรหัส,แปลรหัส
decoder(ดีโคด'เดอะ) n. ผู้ถอดรหัส. เครื่องถอดรหัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decodeถอดรหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decodeถอดรหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decoder๑. ตัวถอดรหัส๒. ผู้ถอดรหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decoder๑. ตัวถอดรหัส๒. ผู้ถอดรหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I understand what you're telling me. My brain's having a real learn how to decode the world around it.ผมรู้สึกร้อนรน The Eye (2008)
It's my understanding that Scylla could only be used if it's plugged into a decoder box that's hidden in one of the Company facilities.ผมเข้าใจว่าเซลล่าจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมันต่อเข้ากับกล่องถอดรหัส ซึ่งถูกซ่อนอยู่ในที่ที่หนึ่งของเดอะคอมพานี ผมคิดถูกไหม Breaking and Entering (2008)
Decode those cards?แล้วจะถอดรหัสการ์ดเหล่านั้นได้ Eagles and Angels (2008)
That's not where they keep the device that decodes Scylla, is it?มันไม่ใช่ที่เก็บอุปกรณ์ ที่ใช้ถอดรหัสซิลล่า ใช่มั๊ย Five the Hard Way (2008)
That's where we can decode Scylla.ที่นั่นเราสามารถถอดรหัสซิลล่าได้ Five the Hard Way (2008)
With respect, Sarah, the greatest Egyptologists of the 20th century decoded those hieroglyphics decades ago.ด้ยความหวังดีนะ ซาร่าห์ นี่เป็นสิ่งที่มีค่าของศตวรรษที่ 20 ถูกทอดรหัสมาเป็นทศวรรษแล้ว Episode #3.1 (2009)
Hey, Angela is still trying decode the picture.แองเจล่ายังพยายาม ถอดรหัสจากภาพอยู่ The Bond in the Boot (2009)
Um, I'm-I'm still trying to decode the ime.อืม... ฉัน... ฉันพยายามถอดรหัสอยู่ The Bond in the Boot (2009)
Just a few more touches to decode Saber's crypto-system.โอเค. G-Force (2009)
It's a language decoder.ไม่น่ะ มันไม่ใช่แบบนี้ ! มันเกี่ยวกับการล้างโลก . ผมเห็นมัน G-Force (2009)
And the call was scrambled. Can we decode it?และสัญญานก็ถูกรบกวน เราถอดรหัสได้มั้ย? For the Good of Our Country (2010)
So it's our job to decode it.งานของเราคือถอดรหัสมันซะ Fallen (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลความ[V] decode, See also: decipher, interpret, work out, unscramble, Syn. ตีความ, ถอดความ, Example: ชุดคำสั่งงานจะถูกส่งไปยังหน่วยควบคุมเพื่อตีความหมายและแปลความทีละคำสั่งเพื่อสั่งการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป
แปลความหมาย[V] interpret, See also: decode, reveal, translate, Syn. แปลความ, แปล, Example: ไม่มีใครแปลความหมายคำพูดกำกวมของเขาออกหรอก, Thai definition: ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย
แปลรหัส[V] decode, See also: decipher, Syn. ถอดรหัส, Example: ภาษาที่พวกตำรวจใช้กันเป็นภาษาที่ต้องแปลรหัสโดยให้มีความหมายเป็นที่รู้กันเฉพาะกลุ่มบุคคล, Thai definition: ถอดความหมายจากรหัสให้เป็นข้อความธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปล[v.] (plaē) EN: decode ; render ; decipher ; make out   FR: déchiffrer ; décoder
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble   FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmmāi) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate   FR: interpréter ; traduire
ถอดรหัส[v.] (thøtrahat) EN: decode ; decipher ; decrypt ; crack   FR: décoder ; déchiffrer ; décrypter ; craquer

CMU English Pronouncing Dictionary
DECODE    D IH0 K OW1 D
DECODER    D IH0 K OW1 D ER0
DECODERS    D IH0 K OW1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decode    (v) (d ii2 k ou1 d)
decoded    (v) (d ii2 k ou1 d i d)
decoder    (n) (d ii2 k ou1 d @ r)
decodes    (v) (d ii2 k ou1 d z)
decoders    (n) (d ii2 k ou1 d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Decoder {m}; Decodierer {m}decoder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレスデコーダ[, adoresudeko-da] (n) {comp} address decoder [Add to Longdo]
ディコーダー[, deiko-da-] (n) decoder [Add to Longdo]
デコーダ(P);デコーダー(P)[, deko-da (P); deko-da-(P)] (n) {comp} decoder; (P) [Add to Longdo]
デコード[, deko-do] (n) {comp} decode [Add to Longdo]
ユーユーデコード[, yu-yu-deko-do] (n) {comp} uudecode [Add to Longdo]
逆符号化[ぎゃくふごうか, gyakufugouka] (n) {comp} decode [Add to Longdo]
読み解く[よみとく, yomitoku] (v5k) (1) (See 読解) to read and understand; to subject to close analysis; to read deeply; to read carefully (esp. a difficult text); (2) (See 解読) to decipher; to decode [Add to Longdo]
買い取り式専用チューナー[かいとりしきせんようチューナー, kaitorishikisenyou chu-na-] (n) integrated receiver-decoder; IRD [Add to Longdo]
復号器[ふくごうき, fukugouki] (n) {comp} decoder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解码器[jiě mǎ qì, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] decoder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デコーダ[でこーだ, deko-da] decoder [Add to Longdo]
復号器[ふくごうき, fukugouki] decoder [Add to Longdo]
逆符号化[ぎゃくふごうか, gyakufugouka] decode [Add to Longdo]
ユーユーデコード[ゆーゆーでこーど, yu-yu-deko-do] uudecode [Add to Longdo]
デコード[でこーど, deko-do] decode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 decode \decode\ v. t.
   to convert from a coded form into the original form; -- of
   communications. Inverse of encode.
 
   Syn: decrypt, decipher[WE1].
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decode
   v 1: convert code into ordinary language [syn: {decode},
      {decrypt}, {decipher}] [ant: {encode}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top