ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decode

D IH0 K OW1 D   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decode-, *decode*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decode[VT] ถอดรหัส, See also: ถอดความ, ตีความ, Syn. decrypt, decipher, Ant. encode, encrypt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decode(ดีโคด') vt.,vi. ถอดรหัส,แปลรหัส
decoder(ดีโคด'เดอะ) n. ผู้ถอดรหัส. เครื่องถอดรหัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decodeถอดรหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decodeถอดรหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decoder๑. ตัวถอดรหัส๒. ผู้ถอดรหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decoder๑. ตัวถอดรหัส๒. ผู้ถอดรหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How long will it take to decode it? It could take forever.นานแค่ไหนก็จะใช้เวลาใน การถอดรหัสมันได้หรือไม่ Contact (1997)
The President met with top advisors regarding the latest efforts to decode the message.ประธานได้พบกับที่ ปรึกษาด้านบน เกี่ยวกับความพยายามล่าสุดที่ จะถอดรหัสข้อความ Contact (1997)
- Can you decode it?- - คุณถอดมันได้ไหม? National Treasure: Book of Secrets (2007)
Cipher's impossible to decode without the key.เป็นไปไม่ได้ที่จะรหัสพวกนี้ ถ้าไม่มีกุญแจ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Unless you decode the cipher, this does not prove a theory.ถ้าถอดรหัสไม่ได้ ก็พิสูจน์ทฎษฏีของคุณไม่ได้ National Treasure: Book of Secrets (2007)
There are only two people in this world who could decode your father's work.มีคนสองคนเท่านั้นในโลกใบนี้ ที่จะถอดรหัสงานของพ่อคุณได้ Knight Rider (2008)
They would need Charles Graiman to decode the data.พวกมันต้องการ ชาร์ลส์ เกรแมน เพื่อถอดรหัสข้อมูล Knight Rider (2008)
I understand what you're telling me. My brain's having a real learn how to decode the world around it.ผมรู้สึกร้อนรน The Eye (2008)
Decode those cards?แล้วจะถอดรหัสการ์ดเหล่านั้นได้ Eagles and Angels (2008)
That's not where they keep the device that decodes Scylla, is it?มันไม่ใช่ที่เก็บอุปกรณ์ ที่ใช้ถอดรหัสซิลล่า ใช่มั๊ย Five the Hard Way (2008)
That's where we can decode Scylla.ที่นั่นเราสามารถถอดรหัสซิลล่าได้ Five the Hard Way (2008)
Hey, Angela is still trying decode the picture.แองเจล่ายังพยายาม ถอดรหัสจากภาพอยู่ The Bond in the Boot (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลความ[V] decode, See also: decipher, interpret, work out, unscramble, Syn. ตีความ, ถอดความ, Example: ชุดคำสั่งงานจะถูกส่งไปยังหน่วยควบคุมเพื่อตีความหมายและแปลความทีละคำสั่งเพื่อสั่งการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป
แปลความหมาย[V] interpret, See also: decode, reveal, translate, Syn. แปลความ, แปล, Example: ไม่มีใครแปลความหมายคำพูดกำกวมของเขาออกหรอก, Thai definition: ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย
แปลรหัส[V] decode, See also: decipher, Syn. ถอดรหัส, Example: ภาษาที่พวกตำรวจใช้กันเป็นภาษาที่ต้องแปลรหัสโดยให้มีความหมายเป็นที่รู้กันเฉพาะกลุ่มบุคคล, Thai definition: ถอดความหมายจากรหัสให้เป็นข้อความธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปล[v.] (plaē) EN: decode ; render ; decipher ; make out   FR: déchiffrer ; décoder
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble   FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmmāi) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate   FR: interpréter ; traduire
ถอดรหัส[v.] (thøtrahat) EN: decode ; decipher ; decrypt ; crack   FR: décoder ; déchiffrer ; décrypter ; craquer

CMU English Pronouncing Dictionary
DECODE D IH0 K OW1 D
DECODED D IH0 K OW1 D AH0 D
DECODER D IH0 K OW1 D ER0
DECODES D IH0 K OW1 D Z
DECODERS D IH0 K OW1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decode (v) dˌiːkˈoud (d ii2 k ou1 d)
decoded (v) dˌiːkˈoudɪd (d ii2 k ou1 d i d)
decoder (n) dˌiːkˈoudər (d ii2 k ou1 d @ r)
decodes (v) dˌiːkˈoudz (d ii2 k ou1 d z)
decoders (n) dˌiːkˈoudəz (d ii2 k ou1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解码器[jiě mǎ qì, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] decoder [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Decoder {m}; Decodierer {m}decoder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレスデコーダ[, adoresudeko-da] (n) {comp} address decoder [Add to Longdo]
ディコーダー[, deiko-da-] (n) decoder [Add to Longdo]
デコーダ(P);デコーダー(P)[, deko-da (P); deko-da-(P)] (n) {comp} decoder; (P) [Add to Longdo]
デコード[, deko-do] (n) {comp} decode [Add to Longdo]
ユーユーデコード[, yu-yu-deko-do] (n) {comp} uudecode [Add to Longdo]
逆符号化[ぎゃくふごうか, gyakufugouka] (n) {comp} decode [Add to Longdo]
読み解く[よみとく, yomitoku] (v5k) (1) (See 読解) to read and understand; to subject to close analysis; to read deeply; to read carefully (esp. a difficult text); (2) (See 解読) to decipher; to decode [Add to Longdo]
買い取り式専用チューナー[かいとりしきせんようチューナー, kaitorishikisenyou chu-na-] (n) integrated receiver-decoder; IRD [Add to Longdo]
復号器[ふくごうき, fukugouki] (n) {comp} decoder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デコーダ[でこーだ, deko-da] decoder [Add to Longdo]
復号器[ふくごうき, fukugouki] decoder [Add to Longdo]
逆符号化[ぎゃくふごうか, gyakufugouka] decode [Add to Longdo]
ユーユーデコード[ゆーゆーでこーど, yu-yu-deko-do] uudecode [Add to Longdo]
デコード[でこーど, deko-do] decode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 decode \decode\ v. t.
   to convert from a coded form into the original form; -- of
   communications. Inverse of encode.
 
   Syn: decrypt, decipher[WE1].
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decode
   v 1: convert code into ordinary language [syn: {decode},
      {decrypt}, {decipher}] [ant: {encode}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top