ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misconceive

M IH0 S K AH0 N S IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misconceive-, *misconceive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misconceive(vi) เข้าใจผิด
misconceived(adj) ซึ่งตีความผิด, See also: ซึ่งตัดสินผิดพลาด, Syn. misunderstood
misconceive of(phrv) คิดผิดเกี่ยวกับ, See also: คาดผิดเกี่ยวกับ, Syn. mistake about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misconceive(มิสคะซิฟว) vt., vi. เข้าใจผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
misconceive(vt) มีความเห็นที่ผิด, เข้าใจผิด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MISCONCEIVE M IH0 S K AH0 N S IY1 V
MISCONCEIVED M IH0 S K AH0 N S IY1 V D
MISCONCEIVES M IH0 S K AH0 N S IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misconceive (v) mˌɪskənsˈiːv (m i2 s k @ n s ii1 v)
misconceived (v) mˌɪskənsˈiːvd (m i2 s k @ n s ii1 v d)
misconceives (v) mˌɪskənsˈiːvz (m i2 s k @ n s ii1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na, n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misconceive \Mis`con*ceive"\, v. t. & i. [imp. & p. p.
   {Misconceived}; p. pr. & vb. n. {Misconceiving}.]
   To conceive wrongly; to interpret incorrectly; to receive a
   false notion of; to misunderstand; to misjudge; to
   misapprehend.
   [1913 Webster]
 
      Those things which, for want of due consideration
      heretofore, they have misconceived.   --Hooker.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To misapprehend; misunderstand; mistake.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misconceive
   v 1: interpret in the wrong way; "Don't misinterpret my comments
      as criticism"; "She misconstrued my remarks" [syn:
      {misconstrue}, {misinterpret}, {misconceive},
      {misunderstand}, {misapprehend}, {be amiss}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top