ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misinterpret

M IH0 S IH0 N T ER1 P R AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misinterpret-, *misinterpret*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misinterpret(vt) แปลความหมายผิดๆ, See also: ตีความผิด, เข้าใจความผิดๆ, อธิบายผิด, Syn. misconceive, misconstrue, misread, misapprehend, misjudge, misunderstand, Ant. understand, perceive, apprehend
misinterpretor(n) ผู้แปลความหมายผิดๆ
misinterpretation(n) การแปลความหมายผิดๆ, See also: การตีความผิด, การเข้าใจผิดๆ, Syn. misconceive, misconstrue, misread, misapprehend, misjudge, misunderstand, Ant. distortion, delusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misinterpret(มิสอินเทอ'พริท) vt. แปลผิด, ถอดความผิด, See also: misinterpretation n. misinterpreter

English-Thai: Nontri Dictionary
misinterpret(vt) แปลความผิด, ตีความผิด, ถอดความผิด, เข้าใจผิด
misinterpretation(n) การแปลความผิด, การตีความผิด, การถอดความผิด, การเข้าใจผิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Misinterpretationแปลผิด, การตีความที่ผิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes the process goes smoothly, as in your case, and other times-- well, let's just say some people misinterpret our motives, and then it can go...ผู้คนอย่างคุณ บางเวลากระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น อย่างเช่นในกรณีของคุณ และในบางเวลา Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Nobody's going to misinterpret anything you sayไม่มีใครกำลังจะแปลความ ที่คุณพูด ผิดไปหรอก Art Imitates Life (2008)
So you misinterpret the one book you believe in, hm?นี่แกกำลังตีความหนังสือ เล่มเดียวที่แกเชื่อผิดไป Body of Lies (2008)
I didn't misinterpret anything.ว่าผมไม่ได้เข้าใจผิด Chuck Versus the Colonel (2009)
- i'm gonna choose not to misinterpret that.-ผมว่านี้คงเป็นการเข้าใจผิด Dex Takes a Holiday (2009)
I'm not the kind of person who would misinterpret you, sir.ผมไม่ใช่คนที่อ่านพลาด อะไรที่สายตาคุณบอก Episode #1.7 (2010)
They can misinterpret the littlest things.ผมน่าจะไปคุยกับเธอ ไม่! ฉันหมายถึง คุณต้องระวังตัวโดยเฉพาะกับผู้หญิงบางคน The People Will Hear (2012)
I hope Daniel doesn't misinterpret your laissez-faire attitude.หวังว่าแดเนียลจะไม่ตีความไปผิดๆ กับมุมมองไม่แทรกแซงของเธอหรอกนะ Control (2013)
So, I need this so that we don't misinterpret things in there, otherwise this is gonna take 10 times as long.ดังนั้นฉันจึงต้องนี้เพื่อที่เราจะไม่ ผิดในสิ่งที่มี มิฉะนั้นนี้คือ gonna ใช้เวลา 10 ครั้งเป็นเวลานาน Arrival (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misinterpretI'm afraid you must have misinterpreted my e-mail of Jun 8.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตีความผิด[kān tīkhwām phit] (n, exp) EN: misinterpretation  FR: fausse interprétation [ f ]
ตีความผิด[tīkhwām phit] (v, exp) EN: misinterpret  FR: mal interpréter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MISINTERPRET M IH0 S IH0 N T ER1 P R AH0 T
MISINTERPRETS M IH0 S IH0 N T ER1 P R AH0 T S
MISINTERPRETED M IH0 S IH0 N T ER1 P R AH0 T IH0 D
MISINTERPRETING M IH0 S IH0 N T ER1 P R AH0 T IH0 NG
MISINTERPRETATIO M IH0 S IH0 N T ER2 P R AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misinterpret (v) mˌɪsɪntˈɜːʳprɪt (m i2 s i n t @@1 p r i t)
misinterprets (v) mˌɪsɪntˈɜːʳprɪts (m i2 s i n t @@1 p r i t s)
misinterpreted (v) mˌɪsɪntˈɜːʳprɪtɪd (m i2 s i n t @@1 p r i t i d)
misinterpreting (v) mˌɪsɪntˈɜːʳprɪtɪŋ (m i2 s i n t @@1 p r i t i ng)
misinterpretatio (n) mˌɪsɪntˌɜːʳprɪtˈɛɪʃən (m i2 s i n t @@2 p r i t ei1 sh @ n)
misinterpretatio (n) mˌɪsɪntˌɜːʳprɪtˈɛɪʃənz (m i2 s i n t @@2 p r i t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲解[きょっかい, kyokkai] (n, vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]
誤読[ごどく, godoku] (n, vs) misreading; misinterpreting [Add to Longdo]
読み誤る;読み誤まる[よみあやまる, yomiayamaru] (v5r, vt) (1) to mispronounce; (2) to misread; to misinterpret; to read wrongly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misinterpret \Mis`in*ter"pret\, v. t.
   To interpret erroneously; to understand or to explain in a
   wrong sense.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misinterpret
   v 1: interpret falsely
   2: interpret wrongly; "I misread Hamlet all my life!" [syn:
     {misread}, {misinterpret}]
   3: interpret in the wrong way; "Don't misinterpret my comments
     as criticism"; "She misconstrued my remarks" [syn:
     {misconstrue}, {misinterpret}, {misconceive},
     {misunderstand}, {misapprehend}, {be amiss}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top