ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distortion

D IH0 S T AO1 R SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distortion-, *distortion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distortion(n) การบิดเบือน, See also: ข้อความเท็จ, เรื่องโกหก, Syn. lie, untruth, Ant. truth, fact

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distortion(ดิสทอร์'เชิน) n. การบิดเบือน, การผิดรูป, การผิดส่วน, สิ่งที่บิดเบือน, สิ่งทิ่ผิดรูป, สิ่งทิ่ผิดส่วน, Syn. misrepresentation

English-Thai: Nontri Dictionary
distortion(n) การทำให้เสียรูป, การบิดเบือน, การผิดส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distortionการบิดเบี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distortionการบิดเบี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distortion bung; distortion plugจุกกันเบี้ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
distortion of competitionการทำลายการแข่งขัน (ทางเศรษฐกิจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distortion plug; distortion bungจุกกันเบี้ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distortionการคดเคี้ยว, พูดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงพยัญชนะหรือสระ, การผิดรูป, เบี้ยว, การบิดเบี้ยว, ผิดรูปร่างไป, การตัดรายละเอียดบางประการทิ้งไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
- The input for the reverb in the distortion pedals?- ปุ่มอินพุทเสียงก้องปรับยังไง? Just My Luck (2006)
Your Honor, from the outset, Mr. Burrows' case has been tainted by a conspiracy characterized by destruction of evidence, distortion of the truth, and witness intimidation.ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน บิดเบือนความจริง ข่มขู่พยาน The Rat (2006)
A distortion pedal which overloads the signal.เอฟเฟกต์เสียงแตก ที่ปรับสัญญาณให้ดังขึ้น It Might Get Loud (2008)
Now, there's any number of reasons for the distortion in the voice.ตอนนี้ มีเหตุผลมากมาย สำหรับการบิดเบือนของเสียง The Fourth Kind (2009)
The magnetic distortion from the planet's rings... will make us invisible to Nero's sensors.ไตตัน การหักเหของสนามแม่เหล็กจากวงแหวนดาวเสาร์ ช่วยให้เครื่องตรวจจับนีโรจับเราไม่ได้ Star Trek (2009)
Okay, so I used some warping software to reverse the direction of the distortion that was caused by the waves on the surface of the water.โอเค ฉันก็เลยใช้ โปรแกรมตกแต่งไปกลับด้าน ทิศทางที่ผิดรูปนั้น The Predator in the Pool (2010)
Temporal and spatial distortions are present.การบิดเบือนทางมิติและรอยโหว่ ยังตกค้างอยู่ Over There: Part 2 (2010)
AND IT'S THE DISTORTION IN THOSE SHAPES WHEN THE LIGHT FROM THOSE GALAXIES IS BENTห่อหุ้มรอบกาแล็กซี ในจักรวาลทุก Beyond the Darkness (2010)
Captain, do you see the distortion around the model?กัปตัน เห็นเส้นที่ดูบิดเบี้ยว \ รอบลำเรือมั้ย The Adventures of Tintin (2011)
The time distortion field.การบิดเบือนเวลาของสนามแม่เหล็ก Predestination (2014)
The watery fluid in those eyes neatly eliminated the distortion of that bending effect.ของเหลวที่เป็นน้ำในสายตา เหล่านั้นอย่างเรียบร้อย กำจัดการบิดเบือนของที่มีผลดัด Some of the Things That Molecules Do (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distortionWe experience and understand the world through signals that are received by the senses and interpreted by the brain - and both stages are subject to distortion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงรบกวน(n) disturbance sound, See also: distortion, feedback, unwanted sound, Syn. เสียงดังรบกวน, Example: เกณฑ์ในการออกแบบห้องสตูดิโอสำหรับระบบเสียงและภาพนั้นต้องควบคุมเสียงรบกวนให้มีน้อยมากที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบิดเบือน[kān bitbeūoen] (n) EN: distortion  FR: distorsion [ f ]
การบิดเบือนประวัติศาสตร์[kān bitbeūoen prawattisāt] (n, exp) EN: historical distortion  FR: distorsion de l'histoire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISTORTION D IH0 S T AO1 R SH AH0 N
DISTORTIONS D IH0 S T AO1 R SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distortion (n) dˈɪstˈɔːʃən (d i1 s t oo1 sh @ n)
distortions (n) dˈɪstˈɔːʃənz (d i1 s t oo1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畸变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, / ] distortion; aberration, #35,317 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klirrfaktor { m }distortion factor [Add to Longdo]
Verformungszustand { m } | Verformungszustände { pl }distortion condition | distortion conditions [Add to Longdo]
Wortverdrehung { f }distortion of words [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こじつけ[kojitsuke] (n, adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
ディストーション[deisuto-shon] (n) distortion; (P) [Add to Longdo]
デフォルメ(P);ディフォルメ[deforume (P); deiforume] (n, vs) distortion (often used for caricature in manga, etc.) (fre [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[deyu-teisaikuru hizumi jitta] (n) { comp } DCD; duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
位相歪み[いそうひずみ, isouhizumi] (n) { comp } phase distortion [Add to Longdo]
曲解[きょっかい, kyokkai] (n, vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]
屈折[くっせつ, kussetsu] (n, vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P) [Add to Longdo]
牽強[けんきょう, kenkyou] (n, vs) distortion of facts [Add to Longdo]
減衰ひずみ[げんすいひずみ, gensuihizumi] (n) { comp } attenuation distortion [Add to Longdo]
減衰歪み[げんすいひずみ, gensuihizumi] (n) { comp } attenuation distortion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
位相歪み[いそうひずみ, isouhizumi] phase distortion [Add to Longdo]
減衰ひずみ[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion [Add to Longdo]
減衰歪み[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion [Add to Longdo]
遅延歪み[ちえんひずみ, chienhizumi] delay distortion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distortion \Dis*tor"tion\, n. [L. distortio: cf. F. distortion.]
   1. The act of distorting, or twisting out of natural or
    regular shape; a twisting or writhing motion; as, the
    distortions of the face or body.
    [1913 Webster]
 
   2. A wresting from the true meaning. --Bp. Wren.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being distorted, or twisted out of shape or
    out of true position; crookedness; perversion.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) An unnatural deviation of shape or position of any
    part of the body producing visible deformity.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distortion
   n 1: a change for the worse [syn: {distortion}, {deformation}]
   2: a shape resulting from distortion [syn: {distorted shape},
     {distortion}]
   3: an optical phenomenon resulting from the failure of a lens or
     mirror to produce a good image [syn: {aberration},
     {distortion}, {optical aberration}]
   4: a change (usually undesired) in the waveform of an acoustic
     or analog electrical signal; the difference between two
     measurements of a signal (as between the input and output
     signal); "heavy metal guitar players use vacuum tube
     amplifiers to produce extreme distortion"
   5: the act of distorting something so it seems to mean something
     it was not intended to mean [syn: {distortion},
     {overrefinement}, {straining}, {torture}, {twisting}]
   6: the mistake of misrepresenting the facts

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top