ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misread

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misread-, *misread*, misrea
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misread(vt) อ่านผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misread(มิสรีด') vt. อ่านผิด ๆ , ตีความผิด, Syn. misunderstand

English-Thai: Nontri Dictionary
misread(vt) อ่านผิด, ตีความผิด, แปลผิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I know I seem to have misread your resumeฉันอ่านจดหมายเธอผิดไปเอง Always - Sunset on Third Street (2005)
Yeah. I would've totally misread that crime scene.ใช่ ฉันคงอ่านที่เกิดเหตุผิดไปหมด In the Valley of Elah (2007)
They do such great things, like misread the opera calendar.พวกเขาทำได้ดีมาก, เหมือนตีความปฏิทินโอเปร่าผิด You've Got Yale! (2009)
- Lundy misread the pattern.ลันดี้ เข้าใจ แผนการฆ่าผิดไป Lost Boys (2009)
Previously on dexter... lundy misread the pattern.ความเดิม จากตอนที่แล้ว ลันดี้ เข้าใจ วังวนการฆ่า ผิด Hello, Dexter Morgan (2009)
She was looking for geology and misread the sign.ที่จริงเขาจะลงธรณีวิทยาน่ะ แต่ดันดูชื่อผิด Communication Studies (2010)
- Unless I've misread the signs, the world seems to have come to an end.- ถ้าฉันเดาไม่ผิด ดูเหมือนว่า โลกหยุดหมุน Vatos (2010)
Okay. Maybe I misread some signals.โอเค ผมคิดว่าคุณให้ท่า Down the Block There's a Riot (2010)
You misread what I said.และนี่นิตยสารของด็กอายุ 17 Just Go with It (2011)
No, I misread the signs.ผมอ่านสัญญาณผิดไปหน่อยน่ะ I Wish I Was the Moon (2011)
I obviously misread that moment. No-- no, you didn't.เหรอ นั่นก็เยี่ยมเลย Redemption (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
misread
misread
misreading

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misread
misread
misreads
misreading

Japanese-English: EDICT Dictionary
見誤る[みあやまる, miayamaru] (v5r, vt) to mistake someone for someone else; to misread [Add to Longdo]
見紛う;見まがう;見まごう[みまがう(見紛う;見まがう);みまごう(見紛う;見まごう), mimagau ( ken magau ; mima gau ); mimagou ( ken magau ; mima gou )] (v5u, vt) (みまごう does not conjugate) to mistake (A for B); to misread [Add to Longdo]
誤読[ごどく, godoku] (n, vs) misreading; misinterpreting [Add to Longdo]
読み違える;読違える[よみちがえる, yomichigaeru] (v1, vt) to misread [Add to Longdo]
読み誤る;読み誤まる[よみあやまる, yomiayamaru] (v5r, vt) (1) to mispronounce; (2) to misread; to misinterpret; to read wrongly [Add to Longdo]
読み損なう;読みそこなう;読み損う(io)[よみそこなう, yomisokonau] (v5u) to misread; to mispronounce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misread \Mis*read"\, v. t. [imp. & p. p. {Misread}; p. pr. & vb.
   n. {Misreading}.]
   To read amiss; to misunderstand in reading.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misread
   v 1: read or interpret wrongly; "He misread the data"
   2: interpret wrongly; "I misread Hamlet all my life!" [syn:
     {misread}, {misinterpret}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top