ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misunderstand

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misunderstand-, *misunderstand*, misunderstan
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misunderstand(vt) เข้าใจผิด, See also: สำคัญผิด, ตีความผิด, แปลความผิด, Syn. mistake, misinterpret, misapprehend, misconstrue, Ant. understand, comprehend, perceive
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด, See also: ความหลงผิด, Syn. misapprehension, misconception, misinterpretation, mistaking, Ant. understanding, conception
misunderstanding(n) ความไม่เห็นด้วย, See also: ความไม่ลงรอยกัน, Syn. discord, difference, difficulty, dissension

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misunderstand(มิสอันเดอสแทนดฺ') { misunderstood, misunderstanding, misunderstands } vt., vi. เข้าใจผิด, ตีความหมายผิด, แปลผิด, Syn. misread, mistake
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด, ความไม่สามารถจะเข้าใจได้, ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake

English-Thai: Nontri Dictionary
misunderstand(vt) เข้าใจผิด, ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด, การตีความผิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I hope you won't misunderstand what I have to say.ฉันเลยหวังว่าเธอจะไม่เข้าใจผิดไป... ในสิ่งที่ฉันต้องพูด The Joy Luck Club (1993)
I think you misunderstand the meaning of the word.คุณเพี้ยนรึไง Schindler's List (1993)
But this time I hope you will not misunderstand meBut this time I hope you will not misunderstand me Sex Is Zero (2002)
- No, you misunderstand me.- ไม่ใช่ครับ คุณพ่อไม่เข้าใจผม Love So Divine (2004)
I'd never misunderstand assassins.องค์ชาย ต้องมีการเข้าใจผิดแน่ Shadowless Sword (2005)
Sir, you quite misunderstand the situation.คุณครับ คุณค่อนข้าง จะเข้าใจสถานการณ์ผิดนะครับ 1408 (2007)
Didn't you ask your friends to call and confirm or did I misunderstand something?คุณไม่ถามเพื่อนคุณ และการยืนยัน หรือชั้นเข้าใจบางอย่างผิดหรอ Funny Games (2007)
You misunderstand me, Dean.เจ้าเข้าใจข้าผิด ดีน It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
I feel you... misunderstand me.ผมรู้สึกว่า.. คุณเข้าใจผมผิด Look What He Dug Up This Time (2009)
I didn't want to misunderstand you again.ฉันไม่ต้องการ เข้าใจเธอผิดอีก Episode #1.6 (2009)
Junpyo, don't misunderstand me.กู จุนพโย อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะ Episode #1.12 (2009)
You people misunderstand me.พวกเจ้านะ เข้าใจฉันผิด Sympathy for the Devil (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misunderstandA foolish misunderstanding severed their long friendship.
misunderstandDon't misunderstand me; we are not making any promises.
misunderstandHis remark is open to misunderstanding.
misunderstandHis wife's misunderstanding about him did not go away.
misunderstandHow did this misunderstanding ever arise?
misunderstandI don't want there to be any misunderstanding.
misunderstandI find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.
misunderstandI'm afraid there's a misunderstanding.
misunderstandIn order to avoid misunderstandings, they went through the contract again.
misunderstandIt appears to me that we misunderstand him.
misunderstandI think there has been some misunderstanding here.
misunderstandIt removes misunderstandings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลงผิด(v) be misled, See also: misunderstand, be mistaken, Example: คุณอย่าหลงผิดคิดว่าประชาชนจะเลือกคนอย่างคุณมาเป็นผู้นำ, Thai Definition: เข้าใจไปในทางที่ผิด
ไขว้เขว(v) be confused, See also: misunderstand, Syn. สับสน, งง, Example: ผู้อ่านอาจไขว้เขวกับคำหรือวลีที่ใช้เพราะมีความกำกวมมาก, Thai Definition: เข้าใจสับสนเพราะเกิดความไม่แน่ใจ
เขว(v) distort, See also: misunderstand, Syn. ไขว้เขว, หลงผิด, Example: คุณอาจจะเขวไปได้ เพราะคำพูดหว่านล้อมของเขา, Thai Definition: เหออกไปนอกทาง, ผิดทาง
เข้าใจผิด(v) misunderstand, See also: mistake, Syn. รู้ผิด, หลงผิด, Ant. เข้าใจถูก, Example: การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด, Thai Definition: รู้ความหมายของเรื่องนั้นยังไม่ถูกต้อง
ความหลง(n) mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, การสำคัญผิด, Example: เขาอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ฟังมีความหลงในประเด็นที่กำลังพูด
ความหลงผิด(n) mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, Example: ความปรารถนาดิ้นรน ความมุ่งร้ายหมายขวัญ และความหลงผิดเป็นต้นเหตุของความเกิดทุกข์, Thai Definition: การสำนึกว่าไม่ถูกต้อง, การรู้สึกตัวว่าไม่ถูกต้อง
ความเข้าใจผิด(n) misunderstanding, See also: misleading, misinterpretation, Syn. ความเข้าใจพลาด, Example: มีความเข้าใจผิดระหว่างพ่อกับแม่ในเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายภายในบ้าน
ความไขว้เขว(n) misunderstanding, See also: confusion, misinterpretation, Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด, Ant. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Example: การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเข้าใจผิด[dōi khaojai phit] (adv) EN: due to a misunderstanding
เข้าใจผิด[khaojai phit] (v, exp) EN: misunderstand  FR: mal comprendre
ไขว้เขว[khwaikhwē] (v) EN: be confused ; misunderstand
เขว[khwē] (v) EN: distort ; misunderstand  FR: faire fausse route
หลง[long] (v) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; forget  FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงผิด[longphit] (v) EN: be mistaken ; be misled ; be misguided ; misunderstand  FR: se tromper ; faire fausse route ; être dans l'erreur
หมองหมาง[møngmāng] (v) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)
สำคัญผิด[samkhan phit] (v) EN: be misled into thinking ; mistake ; misunderstand  FR: se méprendre
ทำให้เข้าใจผิด[thamhai khaojai phit] (v, exp) EN: cause a misunderstanding ; mislead

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MISUNDERSTAND
MISUNDERSTANDS
MISUNDERSTANDING
MISUNDERSTANDING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misunderstand
misunderstands
misunderstanding
misunderstanding

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
误解[wù jiě, ㄨˋ ㄐㄧㄝˇ,   /  ] misunderstanding #8,847 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤解[ごかい, gokai] (n, vs) misunderstanding; (P) #3,136 [Add to Longdo]
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n, vs) misunderstanding; wrong guess; (P) #5,819 [Add to Longdo]
ミスアンダスタンディング[misuandasutandeingu] (n) misunderstanding [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1, vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n, vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding [Add to Longdo]
曲解[きょっかい, kyokkai] (n, vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]
誤聞[ごぶん, gobun] (n, vs) misunderstanding; misinformation [Add to Longdo]
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression [Add to Longdo]
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P) [Add to Longdo]
行き違う[ゆきちがう;いきちがう, yukichigau ; ikichigau] (v5u, vi) (1) to cross (each other); to pass (each other); (2) to misunderstand; to go amiss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misunderstand \Mis*un`der*stand"\
   (m[i^]s*[u^]n`d[~e]r*st[a^]nd"), v. t. [imp. & p. p.
   {Misunderstood} (m[i^]s*[u^]n`d[~e]r*st[oo^]d"); p. pr. & vb.
   n. {Misunderstanding}.]
   To misconceive; to mistake; to miscomprehend; to take in a
   wrong sense.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misunderstand
   v 1: interpret in the wrong way; "Don't misinterpret my comments
      as criticism"; "She misconstrued my remarks" [syn:
      {misconstrue}, {misinterpret}, {misconceive},
      {misunderstand}, {misapprehend}, {be amiss}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top